Wyniki wyszukiwania: Jerzy Ptaszyński

FN 2014/07-09 (lipiec – wrzesień 2014)

01.07.2014 12:11, Finansowanie Nieruchomości

Finansowanie Nieruchomości (lipiec - wrzesień 2014) Rozmowa z profesorem Jackiem Łaszkiem: Nie ma systemów doskonałych Bolesław Meluch: Odwrócona hipoteka - czy dobrze rozumiemy, jak funkcjonuje? Jerzy Ptaszyński: Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON Maciej J. Nowak: Zarządzanie przestrzenią a rynek nieruchomości Czytaj więcej...Rynek gruntów pod zabudowę jednorodzinną w okolicach Wrocławia

03.04.2017 14:27, Polecamy

Podobnie jak w przypadku innych największych aglomeracji miejskich, w aglomeracji wrocławskiej występuje zjawisko stałego wzrostu liczby ludności w powiatach otaczających miasto. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności trzech powiatów graniczących z Wrocławiem – średzkiego, trzebnickiego i wrocławskiego wzrosła od 2005 roku o ponad 20%. Czytaj więcej...
XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: „Narodowy Program Mieszkaniowy – szansa i wyzwanie dla rynku”

31.12.2016 18:30, FN 2016/10-12 (październik-grudzień 2016)

Narodowy Program Mieszkaniowy „Mieszkanie Plus” to propozycja rządu, która ma być pierwszym kompleksowym rozwiązaniem problemów mieszkaniowych Polaków. Od lat był to jeden z głównych postulatów Związku Banków Polskich omawianych na forach Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Czytaj więcej...


Prezentacje: Skuteczny monitoring wartości zabezpieczeń hipotecznych

31.12.2016 18:15, FN 2016/10-12 (październik-grudzień 2016)

Od ponad 12 lat Centrum AMRON działa na rynku międzybankowej wymiany informacji o nieruchomościach. Jako profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy, świadczymy szerokie spektrum usług w zakresie monitorowania i analiz rynku obrotu nieruchomościami. Z powodzeniem dostarczamy naszym klientom i partnerom zweryfikowaną informację o rynku nieruchomości, wyjaśniamy zjawiska na nim zachodzące, a także zapewniamy dostęp do rzetelnej informacji gospodarczej. Nasze doświadczenie oraz satysfakcja naszych klientów potwierdzają nasze kompetencje zarówno w administrowaniu i obsłudze bazy danych i Systemu AMRON, ale również w obszarze analiz rynku nieruchomości oraz usług wspierających banki w procesie oceny i monitorowania wartości zabezpieczeń na nieruchomościach. Czytaj więcej...


Narodowy Program Mieszkaniowy – szanse i zagrożenia

31.12.2016 18:00, FN 2016/10-12 (październik-grudzień 2016)

27 września 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Narodowego Programu Mieszkaniowego”, przedłożoną przez ministra infrastruktury i budownictwa. Dokument ten zawiera obszerną, wieloaspektową diagnozę sytuacji mieszkaniowej Polaków. Co prawda takie dokumenty przyjmowano już wcześniej, jak choćby przyjęty przez parlament w 2011 roku dokument o nazwie „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”, w odróżnieniu jednak od nich Narodowy Program Mieszkaniowy, poza zbieżną z zawartą w poprzednich dokumentach diagnozą sytuacji, nie tylko określa cele polityki mieszkaniowej w konkretnej perspektywie czasowej, ale również wskazuje metody i narzędzia ich osiągnięcia. Można zatem powiedzieć, że jest to pierwszy rządowy dokument dotyczący polityki mieszkaniowej obejmujący ten obszar w sposób kompleksowy. Czytaj więcej...
Mieszkanie Plus – Szanse i zagrożenia

09.11.2016 12:32, Komentarze ekspertów

27 września 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Narodowego Programu Mieszkaniowego", dokumentu określającego cele polityki mieszkaniowej do roku 2030. Jednym z trzech podstawowych celów określonych w programie jest „Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich nabycie lub wynajęcie po cenach komercyjnych.” Czytaj więcej...


Rynek gruntów pod zabudowę jednorodzinną w okolicach Poznania

06.09.2016 09:50, Polecamy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród największych polskich miast Poznań jest tym, który wyróżnia się najwyższym odsetkiem osób decydujących się na przeprowadzkę poza miasto. Dane GUS wskazują, że od około 10 lat rokrocznie z Poznania wyprowadza się na wieś blisko 1% populacji miasta. Potwierdzają to również dane dotyczące liczby mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego. W badanym okresie odnotowano wyraźny, stały spadek liczby ludności Poznania i jednocześnie stały, dynamiczny wzrost liczby ludności powiatu poznańskiego. Czytaj więcej...


Rynek gruntów pod zabudowę jednorodzinną w okolicach Warszawy

25.07.2016 14:51, Polecamy

Popyt na grunty pod zabudowę jednorodzinną w bezpośredniej bliskości największych miast napędzany jest przede wszystkim migracjami, zarówno tymi z zewnątrz aglomeracji, jak i przez osoby chcące wyprowadzić się z miasta i zamieszkać w domu jednorodzinnym w jego bezpośredniej bliskości. Co prawda według niektórych źródeł proces ten w ostatnich latach nieco spowolnił, jednak wnikliwa analiza danych, zarówno demograficznych, jak i tych pochodzących z rynku nieruchomości, nie wskazuje na wyhamowywanie tego zjawiska. Czytaj więcej...


Założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego “Mieszkanie Plus”

06.06.2016 09:07, Aktualności

Ogłoszony w piątek Narodowy Program Mieszkaniowy "Mieszkanie Plus" to nowa inicjatywa rządu, która ma być elementem kompleksowego programu wsparcia polskich rodzin. Program opiera się na trzech podstawowych filarach - powołaniu Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, którego celem byłaby budowa mieszkań na wynajem o ograniczonym czynszu z możliwością dojścia do własności, wspieraniu budownictwa komunalnego, a także zmianach zasad działania spółdzielni mieszkaniowych i wprowadzeniu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Czytaj więcej...


Dłuższe życie wielkiej płyty?

04.05.2016 09:41, Polecamy

Pod koniec lutego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało przeprowadzenie diagnozy stanu budynków wzniesionych w technologii wielkopłytowej. Zgodnie z szacunkami, w Polsce powstało i użytkowanych jest około 4 milionów mieszkań w tego typu budynkach. Niektóre alarmistyczne opinie sugerują, że ze względu na zły stan techniczny znaczna część tego zasobu w krótkim czasie będzie musiała zostać zastąpiona nowym zasobem lub poddana gruntownej modernizacji. W opublikowanej na stronie internetowej informacji Instytut Techniki Budowlanej podkreśla jednak, że podejmowane działania, związane z weryfikacją stanu bezpieczeństwa tych budynków nie tylko "nie wskazują, że aktualnie jakiekolwiek zagrożenie w tym obszarze występuje" ale, że "należy patrzeć na ten temat również pod kątem aspektów użytkowych, tzn. możliwości łączenia mieszkań, ich przebudowy oraz pod względem funkcjonalnym i komfortu użytkowania". Czytaj więcej...


Nowe regulacje rynku gruntów rolnych

08.02.2016 09:19, Komentarze ekspertów

Według danych przedstawianych przez Agencje Nieruchomości Rolnych, notującej na bieżąco średnie wartości gruntów rolnych, ziemia rolna w Polsce drożeje nieprzerwanie od 10 lat. Na wzrosty cen istotnego wpływu nie miał nawet kryzys finansowy, który zatrząsł innymi segmentami rynku nieruchomości. Inwestorzy i firmy pośredniczące w obrocie ziemią rolną zacierali ręce, ciesząc się z wysokiego zysku. Czytaj więcej...


Zarządzanie ryzykiem: Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON – modele dla nieruchomości komercyjnych

29.12.2015 14:09, FN 2015/04-06 (kwiecień-czerwiec 2015)

Centrum AMRON - dzięki zasobom międzybankowej bazy danych Związku Banków Polskich - Systemu AMRON oraz wiedzy eksperckiej - podjęło się opracowania modeli spełniających wymogi Rekomendacji J (rekomendacje 11 i 12). Celem podjętych działań jest przede wszystkim dostarczenie sektorowi bankowemu gotowego narzędzia do prognozowania ryzyka zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych, jak i zapewnienie zgodności oferowanych modeli z wymogami Rekomendacji J. Czytaj więcej...


Kluczowe wyzwania dla polskiego rynku mieszkaniowego

27.11.2015 11:51, Aktualności

Drugi dzień XII Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych rozpoczęła prezentacja jubileuszowej, 25. edycji ogólnopolskiego raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości AMRON-SARFiN. Opracowanie, przygotowywane co kwartał przez analityków Centrum AMRON od roku 2009, stanowi najbardziej kompleksową analizę sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w tym również finansowania hipotecznego mieszkalnictwa w Polsce. Obecna edycja stanowi podsumowanie sytuacji na rynku w trzecim kwartale 2015 roku. Czytaj więcej...


Wpływ wzrostu obowiązkowego wkładu własnego na rynek kredytów hipotecznych i popyt na mieszkania na rynku pierwotnym

17.11.2015 09:01, Komentarze ekspertów

Od początku przyszłego roku obowiązywać zaczną zwiększone wymogi wysokości wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, wynikające z zapisów rekomendacji S KNF z czerwca 2013 r. Osoby chcące uzyskać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości będą musiały wnieść wkład własny w wysokości 15% wartości kredytowanej nieruchomości. Docelowo, zapisy rekomendacji ograniczają poziom wskaźnika LtV dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych do 80%. Ten poziom wkładu własnego obowiązywać ma kredytobiorców od 1 stycznia 2017. Regulator pozostawił jednak możliwość utrzymania wskaźnika LtV  na poziomie 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP. Czytaj więcej...Rynek finansowania nieruchomości: Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON

14.10.2014 22:08, FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

"W przypadku banku istotnie zaangażowanego, dla właściwej oceny ryzyka zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomościach, niezbędne jest stosowanie modeli statystycznych opartych o dane pochodzące z wiarygodnych zewnętrznych (międzybankowych) lub wewnętrznych baz danych." Taki wymóg obowiązuje banki już od 1 kwietnia 2014 roku. Wynika on z Rekomendacji J, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o rynku nieruchomości zawartych w wewnętrznych (własnych) i zewnętrznych (międzybankowych) bazach danych. Czytaj więcej...


X Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych – Sprawozdanie: X Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych – relacja z drugiego dnia obrad

23.07.2014 11:08, FN 2014/04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

Jubileuszowy X Kongres Finansowania Nieruchomości, zorganizowany przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, odbył się w dniach 28-29 listopada 2013 r. w Ożarowie Mazowieckim. Obszerną relację z pierwszego dnia obrad opublikowaliśmy w numerze 1/2014 naszego kwartalnika. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212
X
0