Bank i Klient: Zmniejsza się zainteresowanie kredytami

BANK 2016/12

Bank i Klient: Zmniejsza się zainteresowanie kredytami

PENGAB kolejny raz się obniżył. Złożyły się na to spadki oceny bieżącej i wskaźnika prognoz.

Paweł Minkina

W listopadzie indeks PENGAB, w porównaniu do analizy październikowej, zmniejszył się o 2 pkt. do poziomu 17,2 pkt. Zmiana ta jest spowodowana spadkiem indeksu ocen aktywności klientów na rynku bankowym, który obniżył wartość o 1,7 pkt., a także spadkiem indeksu wyprzedzającego, który spadł o 2,3 pkt. W najnowszym pomiarze silniejsze spadki zanotował wskaźnik prognozy od wskaźnika oceny bieżącej. – Na uwagę zasługuje również wskaźnik kredytów mieszkaniowych, który obniżył się o 16 pkt. proc. w relacji miesięcznej, a w przedziale rocznym o 32 pkt. proc. Indeks kredytów konsumenckich zanotował spadek o 6 pkt. proc. w stosunku do badania październikowego i o 16 pkt. proc. w porównaniu do badania sprzed roku. Równie niepokojące są przewidywania dotyczące sześciomiesięcznej sytuacji ekonomicznej kraju – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Indeksy prognozy związane z sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw, sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych, a także gospodarki kraju zanotowały konsekwentnie spadki między 9 a 10 pkt. – Listopad to trzeci kolejny miesiąc systematycznych spadków na wszystkich monitorowanych rynkach (wyjątek stanowią depozyty przedsiębiorstw). Największa korekta dotyczy rynku kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów mieszkaniowych – wskazuje twórca badania dr Marcin Idzik. – Przewidywania w tym zakresie są dość ostrożne. Prognozy sześciomiesięczne dla aktywności klientów na rynku bankowym są mniej optymistycznie niż przed miesiącem.

Niska ocena kredytów

W stosunku do pomiaru październikowego ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych obniżył się o 13 pkt. Korekta dotyczy zarówno kredytów konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych (patrz 2.). Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych obniżyło się o 6 pkt., saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych było niższe o 16 pkt. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych obniżył się o 1 pkt. proc. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy wzrost o 1 pkt. proc. W przypadku depozytów terminowych indeks ocen utrzymał się na poziomie sprzed miesiąca.

Spadki dotyczyły również obszaru podmiotów gospodarczych.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów przedsiębiorstw obniżył się o 7 pkt. proc. do poziomu minus 1 pkt. zaś wskaźnik oceny bieżącej spadł do poziomu 16 pkt. (patrz 3.). W przypadku kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych saldo ocen obniżyło się o 16 pkt., a w przypadku kredytów inwestycyjnych o 13 pkt. Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 3 pkt., w skali miesiąca odnotował spadek o 1 pkt. Odmiennie było w wartości indeksu wyprzedzającego – wzrósł on o 3 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy wzrost o 7 pkt. wartości indeksu ocen dla depozytów bieżących oraz spadek o 3 pkt. proc. indeksu ocen dla depozytów terminowych.

Prognoza sześciomiesięczna

W listopadzie poprawiła się prognoza sześciomiesięczna dotycząca rynku kredytów mieszkaniowych – indeks wzrósł o 6 pkt. proc. W przypadku lokat długoterminowych oraz kredytów konsumpcyjnych odnotowano jednak spadek – odpowiednio o 4 pkt. i 5 pkt. Indeks kredytów inwestycyjnych utrzymał natomiast poziom z października. Jeśli chodzi o sześciomiesięczną prognozę makroekonomiczną, to odnotowano znaczące spadki wszystkich monitorowanych indeksów. W listopadzie o 9 pkt. obniżyła się prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw – wartość indeksu wyniosła minus 2 pkt. O 10 pkt. obniżyła się prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, również o 10 pkt. spadła wartość indeksu prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju.

Rynek kredytów mieszkaniowych

W listopadowym badaniu ankietowani przedstawiciele sektora bankowego odpowiadali również na pytanie dotyczące systemów wsparcia kredytobiorców oraz rynku kredytów mieszkaniowych, w tym wpływu nań wymaganego wkładu własnego. Niespełna połowa badanych (46%) zainteresowanie klientów banków Funduszem Wsparcia Kredytobiorców oceniła jako bardzo duże, duże lub umiarkowane. 48% uznało, że zainteresowanie to jest małe lub klienci w ogóle nie są zainteresowani FWK. Niespełna trzy czwarte badanych (70%) stwierdziło, że wymagany wkład własny może przyczynić się do zmniejszenia sprzedaży nowych kredytów mieszkaniowych. 18% respondentów uznało, że wpłynie on na rynek zdecydowanie negatywnie, zaś 11% odpowiedziało, że regulacja ta nie będzie miała wpływu na sprzedaż tych kredytów (patrz 4.). Przedstawiciele sektora bankowego odpowiedzieli także na pytanie dotyczące produktów kredytowych ze stałą stopą procentową. 39% badanych uznało, że na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce jest miejsce na kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową, przy czym tylko zdaniem 5% powinien to być standard na rynku. 58% respondentów okazało się przeciwnikami tego rozwiązania, uzasadniając, że niesie ono zbyt duże ryzyko, a na dodatek brakuje możliwości wprowadzania atrakcyjnego oprocentowania dla tego typu kredytów.

Oszczędzanie długoterminowe

Jedna trzecia badanych uznała, że są jedynie znikome lub małe szanse na stworzenie klientom możliwości oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach indywidualnych kont mieszkaniowych (IKM). 14% stwierdziło jednak, że te szanse są duże lub bardzo duże, zaś połowa ankietowanych szanse powodzenia IKM oceniło jako umiarkowane. Podobna grupa ankietowanych (49%) wskazała, że premia z tytułu systematycznego oszczędzania na indywidualnych kontach mieszkaniowych w wysokości 8% (w ujęciu rocznym), lub wyższa, byłaby na tyle atrakcyjna, aby zmotywować klientów zainteresowanych kupnem mieszkania na kredyt do uczestniczenia w tym programie (patrz 5.). Jedna trzecia oceniła, że wystarczającą zachętą będzie oprocentowanie sześcioprocentowe, a 16% badanych uznało, że wystarczającą motywacją będzie premia w wysokości 2–4%.


Badanie Monitor Bankowy przeprowadzane jest na dwóch podstawowych obszarach działalności bankowej – depozytowym i kredytowym, co umożliwia szybką analizę aktualnej sytuacji oraz rozpoznanie oczekiwań bankowców wobec najbliższej przyszłości. Respondentami są szefowie placówek bankowych, dzięki czemu informacje pozyskiwane są niejako z pierwszej ręki, jeszcze nim znajdują odzwierciedlenia w statystykach oficjalnych. Najnowszy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzony został przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich w dniach 3–24 listopada br. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 169 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

image

image

image

image

image