W świecie, w którym liczą się pieniądze, my pamiętamy o ludziach

BANK 2016/12

W świecie, w którym liczą się pieniądze, my pamiętamy o ludziach

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), to w Polsce temat poruszany dopiero od kilku lat. Kampanie społeczne, aktywizacja lokalnych społeczności, to te z elementów CSR, które mają duży wpływ na pozytywny wizerunek firmy. Nic zatem dziwnego, że duże przedsiębiorstwa starają się realizować w tym obszarze projekty o charakterze ogólnopolskim, co pozwala na budowanie wizerunku zaangażowanej społecznie firmy, na szeroką skalę.

Marcin Kotus

główny specjalista ds. komunikacji w SGB-Banku

Bankowość spółdzielcza to szczególny rodzaj bankowości. Banki spółdzielcze – choć oferują produkty i usługi takie jak banki komercyjne – jako cel działania wskazują wspieranie inicjatyw środowiska lokalnego. Powszechnie mówi się nawet o tym, że pełnią misję społeczną dla środowisk lokalnych. Działania CSR banków spółdzielczych są pochodną ich umiejscowienia na terenie Polski – to działania lokalne, dotyczące miejscowych społeczności w całym kraju. Dzięki temu odpowiadają na faktyczne potrzeby tych środowisk, w której banki funkcjonują.

Dobrowolna misja

Odpowiedzialność społeczna jest wpisana w podstawę funkcjonowania banków spółdzielczych od samego początku. Filozofia wpierania rozwoju lokalnego jest tym, co wyraźnie odróżnia je nie tylko od banków komercyjnych, ale od większości przedsiębiorstw, których głównym celem jest maksymalizacja zysku i pomnażanie kapitału.

Bankami spółdzielczymi przy wyborze wspieranych inicjatyw kierują przede wszystkim korzyści, jakie wynikną z nich do lokalnej społeczności. Wspierając inicjatywy z terenu swojej działalności, same działając lokalnie, dobrze wiedzą, które obszary w danym miejscu należy rozwinąć. Wśród dziedzin, w które zaangażowane są banki spółdzielcze, można wymienić chociażby szeroko rozumianą kulturę (małe teatry, zespoły artystyczne, świetlice, biblioteki, festyny, koncerty, wystawy), wydarzenia sportowe (turnieje, boiska, sale gimnastyczne, wsparcie drużyn czy pojedynczych zawodników), promocję zdrowia (zbiórki krwi, bezpłatne badania, profilaktyka i edukacja zdrowotna), czy działania charytatywne (m.in. wsparcie dla osób potrzebujących pomocy). Podsumowując – jeśli dany temat jest istotny lokalnie i ważny dla lokalnej społeczności, może liczyć na wsparcie banków spółdzielczych. Czasem jest to wsparcie w postaci konkretnych, „twardych” działań, jak np. remont świetlicy czy sfinansowanie placu zabaw, a czasem pomoc na mniejszą skalę. Jedno jest pewne, poprzez takie wspólne działania i przedsięwzięcia, budują się i umacniają więzi społeczne.

Banki spółdzielcze angażują się w działalność społeczną na terenach, na których działają oraz w dziedziny, które dla ich środowisk są ważne. Natomiast skala tego zaangażowania, jeśli weźmie się pod uwagę np. całe zrzeszenie, jest naprawdę duża i szkoda, aby banki spółdzielcze nie zaistniały w świadomości klientów czy w ogóle obywateli, przy okazji rozmów o CSR. Tym bardziej że banki spółdzielcze realizują swoją misję w ramach rozwoju obszaru, na którym działają, nie tylko poprzez dofinansowywanie lokalnej przedsiębiorczości, ale także poprzez włączanie się w oddolne inicjatywy mieszkańców.

Społecznik 2.0

Jednak aby zaangażowanie banków spółdzielczych móc docenić, trzeba o nim wiedzieć. Osoby, które są beneficjentami wydarzeń wspieranych przez nie, zazwyczaj zdają sobie sprawę tylko z tego, w czym uczestniczą. Dlatego w 2014 r. w Spółdzielczej Grupie Bankowej wystartował portal Społecznik 2.0, który poza głównym celem, jakim jest promocja postawy społecznikowskiej i zachęcenie jak największej liczby osób do podejmowania działań na rzecz poprawy swojej okolicy, ma szanse stać się źródłem informacji o skali zaangażowania banków spółdzielczych zrzeszenia SGB. Zarówno dla klientów, jak również publicystów i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

imageNa stronie www.spolecznik20.pl każdy, kto chciałby zacząć lokalne działania społeczne, znajdzie porady dotyczące pozyskiwania środków, form prawnych, a przede wszystkim inspiracje, przykłady już zrealizowanych działań i rozmowy z ich twórcami, w których chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.

Jak to działa? Jeśli na stronę trafi osoba, która dostrzega w swoim lokalnym środowisku obszary wymagające zmian i ma pomysł, co zrobić, by przekształcić swoje najbliższe otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne danej społeczności, może wziąć udział w organizowanym dwa razy w roku konkursie Spółdzielnia Pomysłów. Do społeczności na portalu mogą zatem dołączyć ci, którzy mają pomysł np. na remont osiedlowego skwerku, ale brakuje im umiejętności technicznych; społecznicy, którzy chcą założyć klub językowy dla dzieci, ale władają tylko językiem polskim albo osoby mające plan organizacji świetlicy dla seniorów, ale nieposiadające funduszy na remont lokalu.

Największą zaletą, wyróżniającą ten konkurs od innych o podobnej tematyce jest to, że mogą wziąć w nim udział także osoby fizyczne, za którymi nie stoi żadne stowarzyszenie, fundacja itp. To istotnie skraca drogę od pomysłu do realizacji. W każdej edycji wygrywają trzy projekty, z terenu całego kraju, które otrzymują do 10 000 zł brutto na zrealizowanie zgłoszonego pomysłu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni, np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności, jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę projektów.

Przykładowe, zwycięskie projekty z dotychczasowych edycji:

  • Domowa Piekarnia – projekt integrujący mieszkańców Kotliny Kłodzkiej przy pieczeniu chleba. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty pieczenia naturalnego pieczywa.
  • Sąsiedzkie Tulipany – w ramach projektu uporządkowano i obsadzono miejski skwer w Luboniu pod Poznaniem. Na odmienionym skwerze zorganizowano piknik sąsiedzki.
  • W punkt! – projekt zakładał wyposażenie świetlicy i organizację warsztatów oraz wycieczek dla dzieci ze Starego Miasta w Poznaniu.
  • Dom Seniora, czyli młodzi dla starszych – projekt integrujący międzypokoleniowo poprzez wspólne działania sąsiedzkie, zajęcia artystyczne, wolontariat oraz inicjatywy rodzinne na terenie miejscowości Studzieniec.
  • Mobilna świetlica – projekt mobilnego zaplecza do prowadzenia plenerowych inicjatyw dla małych i dużych, np. kina plenerowego, malowania przestrzennego na terenie województwa dolnośląskiego.

Do tej pory, w pięciu edycjach zgłoszono 947 projektów, na które łącznie oddano ponad 250 tys. głosów. Liczba fanów na oficjalnym Fanpage’u akcji (facebook.pl/Spolecznik20) wkrótce osiągnie granicę 16 000 i systematycznie rośnie. Choć konkurs odbywa się dwa razy do roku, to prace nad serwisem trwają cały rok. Sprawna redakcja i bardzo dobra komunikacja na profilu na Facebooku sprawiają, że rozwija się on i stale przyciąga uwagę.

Mapa zaangażowania

Portal Społecznik 2.0, wykorzystując potencjał, który drzemie w nowych technologiach, zaprasza do współtworzenia wyjątkowego miejsca w sieci, miejsca spotkań społeczników oraz osób zaangażowanych w sprawy lokalne. Ta platforma ma ułatwić współpracę i umożliwić pozyskiwanie dla swoich inicjatyw wsparcia merytorycznego, organizacyjnego oraz finansowego.

Internet daje szansę na szybką, sprawną i owocną wymianę poglądów. Jest polem toczenia się dyskusji w kwestiach globalnych i lokalnych. Umożliwia jednoczenie się we wspólnej sprawie. Społecznik 2.0 obrał sobie za cel dawanie narzędzi, które pozwolą przekuć tę wymianę myśli i doświadczeń w realne działanie. Słowem: zamienić plany w działania na rzecz zmian w najbliższej okolicy.

Jednym z elementów strony jest Mapa zaangażowania banków spółdzielczych. Dzięki niej każdy może zobaczyć, dzięki podawaniu kwot, jak w ostatnich trzech latach wyglądała skala tego zaangażowania w poszczególnych województwach, a także w całym kraju. Lokalne, nieduże działania składają się na duży efekt. Dzięki mapie pokazujemy, jak istotne jest zaangażowanie banków spółdzielczych na terenie Polski. Pragniemy uświadomić wszystkim przedsiębiorcom, że warto być sponsorem nie tylko ogromnych imp rez w dużych miastach, ale także oddolnych działań mieszkańców miast, wsi i miasteczek.

Społecznik 2.0 to projekt, który jest i będzie rozwijany. Na bieżąco ulepszamy działające już elementy, ale projektujemy także kolejne rozwiązania, które nie tylko podniosą jego atrakcyjność, ale pozwolą, by jeszcze lepiej spełniał swoje podstawowe założenia. Chcemy inspirować ludzi do działania i jeszcze szerzej informować o zaangażowaniu społecznym banków spółdzielczych. Wierzymy, że ta kampania społeczna sprawi, że podejmowanie inicjatyw społecznych czy włączanie się w sąsiedzkie projekty stanie się prostsze i przyjemniejsze.