XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035

FN 2015/10-12

XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035

W dniach 26-27 listopada 2015 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbywa się XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych pod hasłem Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035. Jego organizatorem jest Związek Banków Polskich, a dokładniej - Komitet ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz Centrum AMRON.

Kongres jest ważnym wydarzeniem dla środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości i dla polskiej gospodarki. Jego głównym celem jest wymiana poglądów oraz ocena dotychczasowych doświadczeń w zakresie polityki mieszkaniowej.

Zaplanowane tematy do dyskusji to m.in.:

 • wpływ budownictwa mieszkaniowego na rozwój gospodarki
 • potrzeba wypracowania stabilnego modelu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe
 • stworzenie warunków do refinansowania portfeli kredytów hipotecznych listami zastawnymi i innymi instrumentami dłużnymi
 • ocena inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych, które mogą zasadniczo zmienić kształt polskiego sektora finansowania nieruchomości
 • przewidywane zmiany w ustawie o rachunku powierniczym i zakładanie rachunków powierniczych dla transakcji deweloperskich
 • poprawa bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami przez doskonalenie i standaryzowanie wiarygodnych informacji o rynku kredytów hipotecznych oraz cenach transakcyjnych nieruchomości.
 • debata nt. polityki mieszkaniowej w latach 2016-2035.

Tradycyjnie podczas Kongresu wręczana jest Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY oraz prezentowana kolejna, tym razem już 25. edycja Raportu AMRON-SARFiN.

fn.2015.k4.foto.008.a.250xORGANIZATORZY

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. Misją Związku jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa. ZBP reprezentuje polski sektor bankowy poza granicami kraju, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej, Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Banków oraz Europejskiej Rady ds. Płatności, z ramienia której jest koordynatorem prac nad uruchomieniem Jednolitego Obszaru Płatności w EURO (SEPA) w Polsce. Z inicjatywy i przy współudziale Związku powstały takie instytucje infrastruktury bankowej, jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA oraz Warszawski Instytut Bankowości. Przy ZBP działa Klub Bankowca. www.zbp.pl

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich opiniuje projektowane akty prawne i uczestniczy w formułowaniu wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i finansowania mieszkalnictwa, podnoszeniu kwalifikacji kadry bankowej, organizując szkolenia, konferencje i seminaria oraz reprezentując środowisko bankowe w kwestiach dotyczących finansowania mieszkalnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem kredytowania zabezpieczanego hipotecznie. www.zbp.pl/kdfn

Centrum AMRON to jednostka organizacyjna Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., powołana do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON) – jedynej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości w Polsce spełniającej wymogi zdefiniowanej w Rekomendacji Komisji Nadzoru bankowego. System powstał w roku 2004 jako odpowiedź sektora bankowego na wymogi nadzorcze związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym, a od roku 2010 dostępny jest dla wszystkich uczestników rynku obrotu nieruchomościami. Oferta Centrum AMRON to również cykliczne, standardowe raporty o rynku nieruchomości i publikacje analityczne, jak i specjalistyczne raporty opracowywane na indywidualne zamówienie, dotyczące ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacjii przedziału czasowego. Centrum AMRON współpracuje z bankami komercyjnymi oraz spółdzielczymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, Agencją Nieruchomości Rolnych, rzeczoznawcami majątkowymi i pośrednikami w obrocie nieruchomości, a także z deweloperami, firmami doradczymi i jednostkami administracji samorządowej. Z bazy korzysta również Narodowy Bank Polski i Prokuratura Generalna. Właścicielem Systemu AMRON jest Związek Banków Polskich. www.amron.pl

fn.2015.k4.foto.005.500x

UCZESTNICY PANELI

fn.2015.k4.foto.008.b.150xKrzysztof Balczunas

Dyrektor ds. Wierzytelności Korporacyjnych. Od 2002 roku związany z Grupą KRUK. Początkowo odpowiedzialny za obsługę wierzytelności detalicznych, a następnie za obsługę Partnerów Strategicznych Grupy. W kolejnych latach, jako dyrektor Departamentu Międzynarodowych Projektów Strategicznych, był odpowiedzialny za współpracę z inwestorami zagranicznymi, w tym z bankami inwestycyjnymi. Pracował przy pierwszej zakończonej sukcesem sekurytyzacji w Polsce i odpowiadał za transakcje z wykorzystaniem wehikułów inwestycyjnych. Od ponad siedmiu lat związany jest z rozwojem rynku wierzytelności korporacyjnych w Polsce, a od dwóch lat odpowiada za tę część biznesu, również na rynkach zagranicznych, w ramach Grupy KRUK. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo. Obecnie jest tam doktorantem w Zakładzie Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego.

fn.2015.k4.foto.008.c.150xJerzy Bańka

Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich. Radca prawny, specjalista z zakresu prawa bankowego, stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego, w tym: Prawo bankowe, ustawa o NBP, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ordynacja podatkowa, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa o kredycie konsumenckim, prawo upadłościowe i naprawcze i innych. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego: Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Jest członkiem Rady Nadzorczej BIG InfoMonitor S.A. oraz Przewodniczącym Rady ds. stawek ref. WIBID i WIBOR.

fn.2015.k4.foto.008.d.150xPiotr Bednarski

Starszy Doradca ds. Regulacyjnych, PricewaterhouseCoopers. Jest starszym menedżerem i doradcą banków w zakresie regulacji i nadzoru bankowego, z bogatym doświadczeniem zdobytym w instytucjach nadzorczych. Specjalizuje się w obszarze regulacji, inspekcji, kontroli instytucji finansowych, zarządzania ryzykiem, procesu wdrażania Bazylei II oraz płynności. Prowadził projekty w zakresie kapitału wewnętrznego banku, ryzyka modeli, przestrzegania regulacji i rekomendacji KNF, doradzał przy wdrożeniu metody wewnętrznych ratingów AIRB w banku giełdowym oraz doskonaleniu zarządzania ryzykiem operacyjnym w średniej wielkości banku komercyjnym. Zanim dołączył do zespołu PricewaterhouseCoopers, przez 16 lat pracował w Narodowym Banku Polskim w obszarze nadzoru bankowego (Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego), a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Jako dyrektor Departamentu Inspekcji w KNF był odpowiedzialny za proces inspekcji w bankach oraz przygotowanie projektów regulacji i rekomendacji nadzorczych, politykę nadzorczą w zakresie bankowości. W okresie 2004-2008 był członkiem International Liaison Group (do 2006 CPLG) przy Komitecie Bazylejskim ds. Nadzoru Bankowego oraz Groupe de Contact, wiodącej grupy roboczej CEBS (Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych) przygotowującej wytyczne CEBS w zakresie Bazylei II. Występuje jako prelegent na konferencjach w kraju i za granicą.

fn.2015.k4.foto.009.b.150xPiotr Cyburt

Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego SA. Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego, kierujący nim od 1999 roku, kiedy powstał pierwszy w powojennej Polsce specjalistyczny bank hipoteczny RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny, obecnie mBank Hipoteczny. Doświadczenie w bankowości oraz finansowaniu rynku nieruchomości zdobywał w największych instytucjach finansowych na rynku polskim. W latach 1995-1998 – Wiceprezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju. Od 1992 do 1995 roku pracował na kierowniczych stanowiskach w PBK SA, w tym od 1994 r. jako członek jego Zarządu i Dyrektor Banku. W latach 1990-1992 był jednym z założycieli i pierwszych pracowników firmy Deloitte and Touche w Polsce. W roku 1987 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w SGH (SGPiS), studiował także w Harvard University i INSEAD. Od 2011 r. jest Członkiem Rady Związku Banków Polskich. Od wielu lat pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego. W l. 2005-2006, reprezentując polskie środowisko bankowe, był wiceprezydentem Europejskiej Federacji Hipotecznej z siedzibą w Brukseli. W l. 2007-2011 – członek Europejskiej Rady ds. Listów Zastawnych (European Covered Bond Council) utworzonej przy Federacji. Od 2012 roku jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej mLocum, od 2013 Członek Rady Nadzorczej BDH Development, a od 2004 – członek Rady Nadzorczej Hochtief Polska SA. Wielokrotnie zasiadał w radach nadzorczych instytucji sektora finansowego oraz spółek notowanych na giełdzie

fn.2015.k4.foto.009.c.150xJacek Furga

Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w Związku Banków Polskich, Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Ekspert rynku finansowania nieruchomości, doświadczony praktyk i wieloletni menedżer w sektorze bankowym. W latach 1991-1997 zaangażowany w projekt największej niemieckiej kasy budowlanej Bausparkasse Schwäbisch Hall AG jako dyrektor generalny polskiego oddziału kasy „Fundamenta S.A.” i ekspert sejmowy w dziedzinie systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego. W latach 1999-2006 członek zarządów banków zaangażowanych w finansowanie hipoteczne (HYPO-BANK POLSKA S.A./ HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A., Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Bud-Bank S.A., ING Bank Hipoteczny S.A.). Od lipca 1999 roku Członek Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich (od stycznia 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu); w latach 2000-2006 był członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Od maja 2006 wchodzi w skład Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Związku Banków Polskich, od 2013 r. jako Prezes Zarządu, odpowiedzialny za rozwój Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON). Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1983). Doktor nauk ekonomicznych. Odbył kilkumiesięczne staże zawodowe w specjalistycznych instytucjach bankowych emitujących listy zastawne w Niemczech.

fn.2015.k4.foto.009.a.150xSławomir Flissikowski

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu, powołany na to stanowisko w listopadzie 2002 roku.Nadzoruje realizację zadań strategicznych Banku. Odpowiada za kontakty z klientami strategicznymi. Reprezentuje Bank i współpracuje z organami zewnętrznymi: SGB-Bank S.A., KNF, NBP.

 

 

fn.2015.k4.foto.009.d.150xTomasz Gryn

Ekspert rynku nieruchomości z ponad 18-letnim doświadczeniem w branży bankowej, głównie w obszarze finansowania nieruchomości. Pracował w: Banku Pekao S.A. (m.in. dyrektor Departamentu Kredytów Hipotecznych), Dominet Banku S.A. (wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za ofertę produktową, sprzedaż i marketing), ING Banku Śląskim S.A. (dyrektor Departamentu Kredytów Hipotecznych), Raiffeisen Polbank S.A. (członek Zarządu i dyrektor Obszaru Kredytów Hipotecznych).Był również członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego i członkiem Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich oraz Rady Programowej i współtwórcą szkolenia „Wycena dla potrzeba zabezpieczenia wierzytelności”, które w istotny sposób wpłynęło na wzrost jakości i standardów wycen na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

fn.2015.k4.foto.010.b.150xArtur Kaźmierczak

Współwłaściciel Grupy Mzuri, Prezes Zarządu Mzuri Investments i Mzuri CFI. Właściciel portfela mieszkań na wynajem. Przed dołączeniem do Grupy Mzuri był partnerem w PwC, gdzie pracował od 2009 roku. Wcześniej związany z Deloitte i Arthur Andersen. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, studiował także w Holandii na Uniwersytecie w Maastricht. Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Rady Nadzorczej notowanej na GPW spółki KBJ S.A. Prywatnie – mąż i ojciec córki. Zapalony wędkarz i miłośnik podróży. Pasjami czyta literaturę górską, ale odkąd urodziła się córka, sam już się nie wspina.

fn.2015.k4.foto.010.c.150xGrzegorz Kiełpsz

Jeden z założycieli Dom Development S.A. – wiodącego dewelopera mieszkaniowego na rynku polskim, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od chwili powstania Dom Development S.A. (tzn. od 1996 roku) aktywnie zarządza procesem deweloperskim. Do 2003 roku jako Członek Zarządu – Dyrektor ds. Nieruchomości, odpowiedzialny za zakupy nieruchomości (wyszukiwanie działek, analizy przed zakupowe, negocjacje i zawieranie umów zakupu). Następnie jako Członek i Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Generalny, odpowiedzialny za przebieg całego procesu nabycia nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji oraz procesu obsługi klienta. Od 2008 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A. – aktywnie wspiera Zarząd w działalności deweloperskiej. Od 2013 roku Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menedżerskich dla Deweloperów I, II i III edycji współorganizowanych przez PZFD ( SGH, UW, ALK).

fn.2015.k4.foto.010.d.150xKazimierz Kirejczyk

Prezes Zarządu, partner zarządzający REAS. Jest współzałożycielem i prezesem REAS, a także jego kluczowym analitykiem i komentatorem zjawisk zachodzących na polskim rynku mieszkaniowym. Należy do czołowych polskich ekspertów rynku mieszkaniowego w Polsce, wspierających jego rozwój od wczesnych lat 90. W latach 1991-1997 uczestniczył w programie doradczym Banku Światowego, USAID i Ministerstwa Budownictwa, którego celem było wsparcie reformy sektora mieszkaniowego w Polsce oraz kierował zespołem doradzającym pierwszym polskim deweloperom przy przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych. Od czerwca 2015 roku zasiada w Radzie Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy – organie doradczym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Jest członkiem nadzwyczajnym Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), członkiem Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości oraz jednym z założycieli European Property Institute.

fn.2015.k4.foto.011.b.150xKazimierz Mariusz Kleina

Senator RP IV, VII, VIII i obecnej IX kadencji, poseł V kadencji. Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Humanistycznego tej uczelni. W okresie 1996-1997 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku oraz prezesem Gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. W latach 1997-2001 zasiadał w kolegium redakcyjnym „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”, a od 1998 do 2005 r. był członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Pomerania”. W okresie 2001-2002 był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku, w latach 1990-1993 – burmistrzem Łeby, a w okresie 1993-1996 – wojewodą słupskim. Od 2002 do 2005 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego. W Sejmie V kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W Senacie IV kadencji był przewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie VII i VIII kadencji był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i Podkomisji „Przyjazne Państwo” oraz członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Był też wiceprzewodniczącym Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

fn.2015.k4.foto.011.c.150xTomasz Konarski

Ma ponad 17-letnie doświadczenie związane z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, handlowych i hotelarskich. Aktualnie jest prezesem zarządu YIT Development sp. z o.o., należącej do fińskiego koncernu YIT Corporation, jednego z największych deweloperów w Europie. YIT Development sp. z o.o. rozpoczęła działalność w drugiej połowie 2015 roku i aktywnie poszukuje atrakcyjnych nieruchomości pod realizację projektów mieszkaniowych w Warszawie, a także w innych miastach w Polsce. Przez ostatnie 5 lat Tomasz Konarski pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Qualia Development sp. z o.o. należącej do PKO BP. Odpowiadał za obszar operacyjny, w tym za planowanie i realizację projektów deweloperskich, sprzedaż, marketing, PR i działalność hotelarską (był COO i współzałożycielem Qualia Hotel Management). Wcześniej pracował w Longbridge Group (wiceprezes), Dawnay Day Europe Ltd (menedżer ds. finansów na Europę Środkowo-Wschodnią), IMMOFINANZ Group, Reitangruppen AS oraz PORR AG. Jest absolwentem Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (magister finansów i rachunkowości przedsiębiorstw w roku 2000 oraz licencjat zarządzania i marketingu w roku 1998).

fn.2015.k4.foto.011.d.150xWojciech Kwaśniak

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z Narodowym Bankiem Polskim związany od roku 1989 r. Od 1991 r. był Zastępcą Dyrektora w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, a po utworzeniu Komisji Nadzoru Bankowego, od 1998 r. Dyrektorem Biura Inspekcji w GINB. W latach 2000-2007 był Generalnym Inspektorem Nadzoru Bankowego oraz Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, a następnie, do 2011 r., był zatrudniony na stanowisku Doradcy Prezesa NBP w Narodowym Banku Polskim. Od października 2011 r. jest Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

fn.2015.k4.foto.012.b.150xJacek Łaszek

Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Profesor nadzwyczajny SGH (Katedra Analiz Rynku i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie). Ekonomista specjalizujący się w tematyce rynku nieruchomości oraz polityki mieszkaniowej. W latach 1990-1992 zaangażowany w transformację polskiego systemu finansowania mieszkalnictwa – jako doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza. Od roku 1994 jako Project Manager współpracował z deweloperami i bankami w ramach Projektu Banku Światowego Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. W latach 1996-98 był konsultantem krajowych i międzynarodowych instytucji oraz uczestniczył w wielu międzynarodowych programach badawczych z zakresu bankowości hipotecznej, polityki mieszkaniowej oraz rynku mieszkaniowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od roku 1998 pracował jako doradca Grupy ING w Polsce (kasa mieszkaniowa, bank hipoteczny). Od roku 2001 doradza Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, od roku 2007 kieruje zespołem nieruchomości.

fn.2015.k4.foto.012.c.150xKrzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991 r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP. Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2007-2010. Prezes Fundacji,,Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły,,Teraz Polska’’. Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

fn.2015.k4.foto.012.a.150xKrzysztof Puchalski

Jest Członkiem Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., nadzorującym Obszar Ryzyka. W sektorze bankowym pracuje od 1990 roku – początkowo w pionach biznesowych wiodących banków (Pekao S.A., PBI S.A., Bank Amerykański w Polsce S.A., Societe Generale S.A.), potem w obszarach zarządzania ryzykiem (BPH S.A., Pekao BH S.A.). Pracę w sektorze bankowym poprzedziła kariera naukowa – był adiunktem na Wydziale Ekonomiki Produkcji SGPiS/SGH, specjalizował się w badaniach procesów inwestycyjnych w ujęciu przestrzennym. Stopień doktora uzyskał na WGiSR UW. Certyfikat MBA University of Illinois at Urbana Champaign.

 

fn.2015.k4.foto.012.d.150xRobert Pikuła

Dyrektor Obszaru Restrukturyzacji Kredytów i Zarządzania Aktywami, Bank Zachodni WBK SA. Związany z jednostkami ryzyka Banku Zachodniego WBK od ponad dwudziestu lat. Odpowiedzialny za wdrożenie automatycznych i wystandaryzowanych procesów decyzyjnych dla kredytów detalicznych. Twórca 15-minutowego procesu decyzyjnego dla klientów hipotecznych. Obecnie, zarządza procesami odzysku dla wszystkich klientów Banku. Konsekwentnie wdraża trzyfilarowy model zarządzania należnościami przeterminowanymi, który jest skoncentrowany na rentowności, oparty na perspektywie end to end.

fn.2015.k4.foto.013.a.150xKonrad Płochocki

Radca prawny, dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Ukończył z wyróżnieniem wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna na Uniwersytecie Warszawskim. Ma licencje syndyka oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Karierę zawodową rozpoczynał w pośrednictwie obrotu nieruchomościami, gdzie pełnił nadzór merytoryczny i prawny nad zespołem kilkunastu osób. Jako prawnik, w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego odpowiadał za zagadnienia deweloperskie, finansowanie nieruchomości oraz zabezpieczenia kredytowe. W międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna pracował w zespole bankowości i finansowania międzynarodowego, gdzie był zaangażowany w finansowanie nieruchomości, inwestycji, przejęcia oraz restrukturyzacje. W Polskim Związku Firm Deweloperskich, na stanowisku Dyrektora Generalnego, zajmuje się szerokim spektrum prawnym, związanym z działalnością deweloperską oraz kieruje pracami Grupy Prawnej PZFD. Obecnie jest również członkiem zarządu UEPC (European Union of Developers and House Builders). Autor publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegent na seminariach i szkoleniach dotyczących polskiego prawa nieruchomości, hipotecznego i finansowania nieruchomości. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przygotowaniem tzw. ustawy deweloperskiej. Wykładowca III i IV edycji Deweloperskich Studiów Podyplomowych (odpowiednio na Akademii Leona Koźmińskiego i w Szkole Głównej Handlowej).

fn.2015.k4.foto.013.b.150xZdzisław Sokal

Absolwent SGPiS w Warszawie (obecnej SGH). W latach 1990-1994 kolejno współwłaściciel firmy handlowej i współpracownik firmy konsultingowej Effect Sp. z o.o. W 1994 r. rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA, w Departamencie Kredytów Wydzielonych. W l. 1994-1996 był dyrektorem finansowym i szefem Biura Analiz i Konsultingu w spółce celowej Kredyt Banku SA – Bankowy Dom Handlowy Sp. z o.o. Następnie był prezesem Zarządu Prospector Sp. z o.o., a w l. 1997-1998 – Zarządu SKK Finanse Sp. z o.o. Przez kolejne 4 lata – członek zarządu i dyrektor finansowy Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. W l. 2002-2004 – członek zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA, następnie – prezes zarządu SKK Finanse Sp. z o.o. W PKO BP SA był doradcą prezesa, a od 1 lipca 2006 r. – Wiceprezesem Zarządu Banku. Od 2004 r. do 2007 r. – członek Rady Nadzorczej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA. W l. 2006-2007 – przewodniczący Rady Nadzorczej Kredobank SA Ukraina, a w l. 2007-2013 – członek zarządu NBP. Współautor „Pakietu Zaufania”. Pełnomocnik Prezesa NBP do spraw etyki. Kierował procesem wydzielenia Nadzoru Bankowego z NBP i przeniesienia go do KNF. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Przedstawiciel NBP w Central Bank Governors Club of the Central Asia, Black Sea Region and Balkan Countries. Członek Rady Nadzorczej International Bank for Economic Co-operation w Moskwie. Obecnie prezes SKK Finanse i niezależny konsultant. Wykładowca i doktor honoris causa Banking Universyty of Kyiv. Doradca społeczny Prezydenta RP.

fn.2015.k4.foto.013.c.150xRadosław Stępień

Wiceprezes, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. W 1991 r. rozpoczął pracę w delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Łodzi. Później pełnił funkcję dyrektora wydziału strategii Urzędu Miasta Łodzi. Od 1999 do 2003 r. był wiceprezesem zarządu i dyrektorem departamentu ubezpieczeń korporacyjnych w grupie brokerskiej. W 2003 r. został dyrektorem departamentu promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Następnie pełnił kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W listopadzie 2007 r. został mianowany na szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, a następnie powołany przez Prezesa Rady Ministrów na podsekretarza stanu w tym ministerstwie. W listopadzie 2011 r. objął tożsame stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Od marca 2012 r. pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Łodzi. Od 2009 roku był członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

fn.2015.k4.foto.014.b.150xAdam Stopyra

Jest adwokatem i starszym prawnikiem regulacyjnym w Departamencie Bankowości i Finansów Międzynarodowych w CMS, gdzie pracuje od 2012 roku. Wcześniej był zatrudniony w warszawskim biurze Kancelarii White & Case, a w okresie 2006-2011 – w Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż portfeli kredytowych oraz transakcje transferu ryzyka w Departamencie Zarządzania Ryzykiem. Specjalizuje się w instrumentach pochodnych, sekurytyzacji oraz regulacjach ostrożnościowych. Ma doświadczenie we wdrażaniu unijnych regulacji, takich jak EMIR, CRD III, CRD IV, MiFID, UCITS. Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski). Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

fn.2015.k4.foto.014.c.150xMarek Szcześniak

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Finanse i Bankowość na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz studiów doktoranckich w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Od początku kariery zawodowej pracował w bankowości, w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Zajmował stanowiska kierownicze w BRE Banku, Banku BPH, DnBNord Polska i Allianz Bank Polska. Jest wysokiej klasy specjalistą w obszarze controllingu i modelowania ryzyka oraz optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem kredytowym. Od 2012 roku związany z Grupą PKO Banku Polskiego, gdzie zajmował stanowiska Wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej Kredobank SA na Ukrainie. Pracował również jako dyrektor Departamentu Integracji Ryzyka w PKO Banku Polskim, gdzie m.in. kierował jednostką odpowiedzialną za walidację modeli ryzyka i integrację procesów w Grupie PKO BP.

fn.2015.k4.foto.014.d.150xPiotr Sztembartt

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Studiów Podyplomowych z zakresu finansów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studiów MBA w zakresie Finansów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych. W latach 1998-2001 związany z Bankiem BPH w Krakowie oraz Grupą Kapitałową HVB. W latach 2001-2004 związany z Bankiem BPH PBK. Od 2004 do 2010 roku związany z Grup PKO BP, gdzie odpowiadał za segment finansowania budownictwa mieszkaniowego, w latach 2008-2010 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PKO Inwestycje. Od 2010 roku związany z Getin Noble Bank, gdzie stworzył departament odpowiedzialny za finansowanie projektów inwestycyjnych.

fn.2015.k4.foto.015.b.150xTomasz Szurmak

Od 14 lat związany z instytucjami finansowymi. Zajmuje się ryzykiem kredytowym, windykacją, restrukturyzacją oraz sprzedażą wierzytelności. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami z sektora large corporate, MŚP oraz klientami detalicznymi w obszarze bankowości i leasingu. Obecnie pracuje w Raiffeisen Bank Polska S.A. na stanowisku Dyrektora Wydziału Windykacji Kredytów Straconych i Wsparcia Procesów Windykacyjnych. Zarządza czterema obszarami odpowiadającymi za windykację kredytów straconych, sprzedaż wierzytelności, VASS (voluntary asset sale and settlements), Back Office oraz Skip Tracing. Współautor innowacyjnej oraz jednej z największych transakcji sprzedaży wierzytelności na polskim rynku bankowym w 2014 roku. Prowadził wykłady na szkoleniach dotyczących wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych organizowanych przez ZBP we współpracy z Polską Federacją Rzeczoznawców Majątkowych. W latach 2002-2008 zatrudniony w BRE Leasing Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm leasingowych w Polsce – na stanowisku Menedżera ds. Windykacji.

fn.2015.k4.foto.015.c.150xAndrzej Topiński

Główny Ekonomista Biura Informacji Kredytowej S.A. Doktor nauk ekonomicznych. Pracował w Centralnym Urzędzie Planowania i Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1989-1992 był wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. Potem był przewodniczącym rady nadzorczej PKO BP, a później (1994-2000) – prezesem PKO BP. W latach 2000- -2003 był prezesem Związku Banków Polskich. W 2003 r. został członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. i pełnił tę funkcję przez kolejne 3 lata. W 2007 r. został Głównym Ekonomistą Biura Informacji Kredytowej S.A. W latach 2009-2011 był członkiem Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do Spraw Bankowości (GEBI).

fn.2015.k4.foto.015.a.150xWojciech Szeląg

Dziennikarz, z zawodu historyk. Debiutował w 1992 roku w lokalnym programie informacyjnym TVP w Gdańsku. Od 1993 roku w grupie POLSAT: twórca i współtwórca, wydawca i prowadzący programów o tematyce ekonomicznej na antenach: POLSAT TV BIZNES i POLSAT NEWS. Od 2014 roku członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

 

 

fn.2015.k4.foto.015.d.150xMarek Wielgo

Od ponad 23 lat dziennikarz „Gazety Wyborczej”, gdzie – w dziale gospodarczym – zajmuje się m.in. problematyką związaną z budownictwem i rynkiem nieruchomości.

 

 

 

 

 


PANEL 1

NOWELIZACJA USTAWY O BANKACH HIPOTECZNYCH/LISTACH ZASTAWNYCH – SZANSA NA NOWE ROZDANIE?

Piotr Cyburt

fn.2015.k4.foto.010.a.250xNowe rozdanie? Spodobał mi się tytuł panelu na Kongresie Nieruchomości, o którego poprowadzenie poprosili mnie organizatorzy. Od początku przyszłego roku zaczną obowiązywać zmienione przepisy regulujące emitowanie polskiego listu zastawnego. Już sam fakt, że udało się je uchwalić, stanowi ewenement, ponieważ sektor bankowy czekał na to od ponad 10 lat. Wiadomo było przecież, że bez takich instrumentów długoterminowego refinansowania sektor bankowy w sposób bezpieczny i zrównoważony rozwijać się nie może. Jak mówi przysłowie, „lepiej późno” niż wcale”.

Czy zatem zmiany, które niebawem wejdą w życie, zmienią pod tym względem sektor bankowy?

O ile prawie trzy lata temu, kiedy zaczynały się prace legislacyjne, byłem o tym przekonany, o tyle w tym momencie nie mam takiej pewności. Pod koniec 2015 r. mamy trzy działające banki hipoteczne. Największym emitentem pozostaje mBank Hipoteczny, który zakończy ten rok emisjami przekraczającymi 1,5 mld PLN. Do pierwszych emisji przygotowuje się PKO Bank Hipoteczny i zarówno dla niego, jak i dla polskiego rynku, przyszły rok może być przełomowy ze względu na potencjał emisyjny, jaki ma grupa PKO BP. Trzeci działający bank hipoteczny, należący do grupy Pekao SA, nie przejawia większej aktywności, co zapewne odzwierciedla brak szerszego zainteresowania rozwijaniem działalności emisyjnej ze strony jedynego akcjonariusza, jakim jest duże Pekao, a dalej – Unicredt. Z innych największych banków dobiegają informacje o tym, że Getin Bank przygotowuje przekształcenie licencji po zakupionej w Dexii w bank hipoteczny. Raiffeisen prawdopodobnie nie otrzyma licencji do czasu wyjaśnienia się kwestii struktury własnościowej, a BZ WBK oraz Millenium prowadzą prace studialne. Można odnieść wrażenie, że zamiast nowego rozdania, mamy długie wyczekiwanie.

Dzięki wchodzącym od stycznia 2016 r. zmianom prawnym będziemy mieć dobry, bezpieczny produkt, co zapewne znajdzie niedługo odzwierciedlenie w znacznie podwyższonym ratingu. Jednakże droga do zbudowania sprawnie działającego sytemu długoterminowego refinansowania pozostaje jeszcze długa. Budujemy w naszym kraju oryginalny system specjalistycznej bankowości hipotecznej. W pokryzysowym krajobrazie sektora bankowego ma on pewne zalety w postaci jasno wyznaczonego zakresu działalności podlegającej ścisłej reglamentacji przepisów prawnych. Jednakże jego specyfika i niepowtarzalny charakter zderzają się i będą się zderzać z gąszczem nowych międzynarodowych regulacji sektora bankowego. Wystarczy wymienić takie kwestie, jak np. podejście do wskaźników płynnościowych LCR i NSFR – czy należy je mierzyć dla grupy bankowej, w której jest bank hipoteczny, czy też oddzielnie dla obydwu funkcjonujących w niej podmiotów, charakter opłat na BFG, możliwość zabezpieczania ryzyka z kontrahentami o odpowiednim ratingu i wpisywania transakcji pochodnych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Nasz system będzie również relatywnie kosztowny, co wynika z konieczności budowania dwóch niezależnych prawnie struktur organizacyjnych i dublowania wielu funkcji i procesów po to, by zapewnić autonomię zarządzania. Z punktu widzenia grupy takie kształtowanie współpracy między bankiem uniwersalnym a hipotecznym, by była ona jak najbardziej efektywna, stanie się prawdziwym wyzwaniem na najbliższe lata. W okresie kilkunastu ostatnich miesięcy zarówno mBank Hipoteczny, jak i PKO Bank Hipoteczny, wypracowały wiele nowatorskich rozwiązań dotyczących zwłaszcza obszaru informatyki i sprzedaży produktów hipotecznych w ramach grupy. To jednak dopiero początek drogi. Zwiększanie sumy bilansowej i tym samym, w rezultacie, wolumenów emitowanych listów zastawnych, będzie zmuszało do poszukiwania efektów synergii między bankiem uniwersalnym i hipotecznym, a także rozszerzania wszędzie tam, gdzie to jest akceptowalne prawnie, outsourcingu.

Wspomniałem tylko o kilku leżących po stronie bankowej czynnikach, które będą rzutować na rozwój listu zastawnego. A przecież jego sukces na końcu będzie zależał od tego, komu i za jaką cenę emitenci go sprzedadzą, co zależy nie tylko od tego, jaki będziemy mieć krajowy rynek długu, jaki będzie potencjał naszych lokalnych inwestorów instytucjonalnych (w tym, co bardzo ważne, OFE), ale również, jak sprawnie będzie funkcjonować infrastrukturalne wsparcie tego rynku i umiejętność dostosowania się do obowiązujących w tej mierze standardów międzynarodowych, m.in. w rozliczaniu transakcji, w stopni zbiurokratyzowania przepisów regulujących plasowanie i obrót listami zastawnymi itp.

Zawsze uważałem, że na zbudowanie sprawnie działającego systemu specjalistycznej bankowości hipotecznej, emitującej na dużą skalę listy zastawne, potrzeba kilku lat. Od rozpoczęcia prac nad uchwalonymi latem tego roku zmianami prawnymi minęły 3 lata i myślę, że jesteśmy dopiero w połowie drogi.

PANEL 2

RESTRUKTURYZACJA PORTFELA – GRA W WARCABY CZY SZACHY?

Tomasz Gryn

fn.2015.k4.foto.011.a.250xW okresie od 2004 r. do drugiego kwartału 2015 r. wartość portfela kredytów hipotecznych w polskich bankach wzrosła z poziomu 35,8 mld złotych do ponad 374 mld złotych. Liczba umów kredytowych na koniec drugiego kwartału 2015 r. wynosiła 1,945 mln w porównaniu z 521 tys. w 2004 r.

Analiza jakości portfela kredytów hipotecznych w bankach w ostatnich kilku latach potwierdza systematyczny, choć niewielki w skali rok do roku przyrost portfela kredytów zagrożonych.

Z danych NBP wynika, że na koniec 1 kwartału 2015 r. wartość zagrożonych kredytów hipotecznych wynosiła 11,8 mld zł w porównaniu z 11 mld zł na koniec 2014 r.

Ponadto, na koniec 2014 r. procesem restrukturyzacji objętych było 12,8 tys. kredytów o wartości 3,9 mld zł, w korzystających z „wakacji kredytowych” 34,6 tys. o wartości 7,8 mld zł.

Elementem oceny portfeli są również kredyty sprzedawane oraz przenoszone do ewidencji pozabilansowej – zgodnie z raportem KNF, w 2014 roku banki sprzedały lub przeniosły do ewidencji pozabilansowej 3 724 kredytów o wartości 933 mln zł (w stosunku do 341 mln zł w 2013 r. – oznacza to prawie 3-krotny wzrost).

Dodatkowo, z danych z Raportu KNF o sytuacji banków w 2014 r. wynika, że w portfelach banków na koniec 2014 r. było 222,8 tys. zabezpieczonych hipotecznie innych kredytów gospodarstw domowych o wartości 25,7 mld zł. W tej grupie kredytów zagrożonych było ponad 13 tys. umów o wartości ponad 2,5 mld zł, a opóźnionych w spłacie 14,4 tys. o wartości 2,7 mld zł.

Uwzględniając inne kredyty zabezpieczone na nieruchomości mieszkalnej, można zatem stwierdzić, że na koniec 2014 r. w portfelach banków było 50,8 tys. kredytów zagrożonych o wartości 13,2 mld zł, które były zabezpieczone hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach mieszkalnych (kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 30 dni było 51,9 tys., a ich wartość wynosiła 13,6 mld zł).

Z postulatów i rekomendacji wypracowanych podczas zorganizowanej przez Związek Banków Polskich Konferencji „Najlepsze praktyki i wyzwania w obszarze windykacji kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie”, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2014 roku, wynika jednoznacznie, że głównymi problemami tego procesu są:

 • długotrwałość i niska efektywność windykacji sądowo-komorniczej wynikająca z funkcjonujących rozwiązań prawnych, rejonizacji komorników, braku systemowych rozwiązań dla mieszkań zastępczych etc.;
 • niewielka skala stosowania tzw. dobrowolnej sprzedaży wynikająca z braku doświadczeń banków w sprzedaży, konieczności porozumienia się z klientem, braku pełnej dostępności informacji dla ewentualnych nabywców;
 • wysokie ryzyko pogorszenia reputacji sektora bankowego ze względu na aspekty społeczne.

Zgodnie z opinią uczestników Konferencji, w procesie odzyskiwania należności z wierzytelności zabezpieczo nych hipotecznie, po etapie restrukturyzacji najbardziej skuteczną formą odzysku dla banków jest tzw. dobrowolna sprzedaż przy współpracy z klientem, podczas gdy egzekucja komornicza jest najmniej skuteczna. Jednym z możliwych rozwiązań jest zbudowanie międzybankowej bazy nieruchomości bankowych umożliwiającej obiektywną oceny wartości nieruchomości, transparentność procesu, nieograniczony dostęp do rynku nabywców nieruchomości.

Aktualnie banki stosują zróżnicowane podejście do procesu odzyskiwania należności z kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie. Wyróżniamy 2 etapy tego procesu:

 • I etap – restrukturyzacja – etap przed wypowiedzeniem umowy kredytowej, kiedy bank wspólnie z klientem próbuje znaleźć rozwiązanie problemu braku spłaty kredytu przez wydłużanie terminu spłaty, karencje w spłacie kapitału lub inne rozwiązania dające klientowi szansę powrotu do regularnej spłaty.
 • II etap – odzyskanie należności z nieruchomości – etap po wypowiedzeniu umowy kredytowej, który może być realizowany przez:
 • windykację polubowną – jak najszybsze sprzedanie nieruchomości i niewchodzenie w windykację sądowo-komorniczą
 • windykację sądowo-komorniczą – odzyskanie należności na drodze postępowania sądowo-egzekucyjnego
 • sprzedaż wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie
 • przejęcie nieruchomości na aktywa.

PANEL 3

POPYTOWA RULETKA – CZY TO JEDYNY PROBLEM DEWELOPERÓW?

Moderator: Konrad Płochocki

fn.2015.k4.foto.014.a.250xDo udziału w panelowej dyskusji na temat „Popytowa ruletka – czy to jedyny problem deweloperów?” zostali zaproszeni: prof. Jacek Łaszek, Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Kazimierz Kirejczyk, Prezes Zarządu REAS, Tomasz Konarski, Prezes YIT Development sp. z o.o., Piotr Sztembartt, Dyrektor Departamentu Projektów Inwestycyjnych Getin Noble Bank SA oraz Sławomir Flissikowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu (Spółdzielcza Grupa Bankowa).

Celem dyskusji są rozważania dotyczące takich zagadnień, jak:

 • Długoterminowy popyt na mieszkania: czy wobec słabnącej demografii słabną potrzeby?
 • Porównanie z krajami europejskimi: jak to się dzieje, że tam także jest słaba demografia, ale duże potrzeby?
 • Wzrost kosztów budowy mieszkań, a tym samym ich ceny: czy sytuacja „Mercedes, albo nic” jest właściwa?
 • Jakie instrumenty w „zdrowy” sposób wspierają rynek mieszkaniowy?
 • Czy w obliczu zapowiadanego podatku bankowego i ryzyka kosztów „frankowiczów”, banki – komercyjne i spółdzielcze – będą finansowały budownictwo deweloperskie?

fn.2015.k4.foto.018.250xPrzedstawiane prezentacje to:

 • Prognozy popytu i podaży, rzeczywista wartość rynku deweloperskiego, potrzeby i chęć lokowania kapitału w nieruchomości.
 • Ocena rynku i rekomendacje NBP w zakresie nieruchomości.
 • Przyszłość polskiego rynku nieruchomości z perspektywy firmy deweloperskiej (długoterminowe prognozy, rynek polski na tle innych krajów).
 • Perspektywy finansowania firm deweloperskich przez banki.
 • Czy banki spółdzielcze „zawalczą” o rynek finansowania deweloperów i ich klientów?

 

XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

Aktualności

XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

"Domki z kart czy polityka mieszkaniowa" - pod takim, nieco prowokacyjnym hasłem przebiegały obrady dwunastej edycji Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Wśród tematów wiodących tegorocznego wydarzenia znalazły się takie kwestie jak kredyty walutowe, nowe przepisy regulujące funkcjonowanie banków hipotecznych czy restrukturyzacja zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych. Rozpoczynając konferencję, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Jacek Furga przypomniał, że każdego roku uczestnicy Kongresu wypracowują szereg postulatów zarówno dla rynku nieruchomości, jak również ich finansowania. Prezes CPBiI przypomniał, że w obradach Kongresu, obok przedstawicieli kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych działających aktywnie na rynku nieruchomości, uczestniczą również niezależni eksperci.

 

151126.furga.jacek.01.600x400Fot. Marzena Stokłosa

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz swe przemówienie inauguracyjne rozpoczął od przypomnienia największych osiągnięć gospodarczych minionego ćwierćwiecza – ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę nowoczesnego systemu bankowego, pozwalającego na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych setek tysięcy Polaków, pomimo braku skutecznej i konsekwentnej polityki mieszkaniowej. Dzisiejsza bankowość – jak przypomniał prezes ZBP – to jeden z najnowocześniejszych systemów płatniczo-rozliczeniowych w świecie, niezwykle skuteczny system wymiany informacji o kredytach i kredytobiorcach, to wreszcie 180 tysięczna rzesza obecnych pracowników banków i przeszło 400 tysięcy osób, które przewinęły się przez banki w minionych 25 latach. Ale efektów działania polskiej bankowości szukać należy nie tylko na rynku finansowym; to dzięki nieoprocentowanym rezerwom obowiązkowym banków możliwe było zbudowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prezes ZBP zwrócił uwagę również na pewne, wyjątkowo szkodliwe mity na temat polskiej bankowości – jak choćby bezpodstawne przeświadczenie, iż polskie banki dużą część zysków transferują za granicę. W rzeczywistości już od ponad 20 lat przeszło 80 proc. zysków banki przeznaczają na fundusze własne. Równie fałszywy jest pogląd, jakoby sektor bankowy przewidział rychłą aprecjację szwajcarskiej waluty. Przytaczając przykład wojny na Ukrainie czy wydarzeń na Bliskim Wschodzie prezes ZBP przypomniał, iż wielu współczesnych kryzysów – tak politycznych jak również gospodarczych – nie sposób przewidzieć.

151126.pietraszkiewicz.krzysztof.01.600x400Fot. Marzena Stokłosa

Odnosząc się do problemów kredytobiorców hipotecznych – nie tylko zresztą walutowych – prezes Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał takie instrumenty jak tzw. sześciopak, czyli pakiet wsparcia opracowany przez ZBP, czy też uchwaloną pod sam koniec poprzedniej kadencji Sejmu ustawę o pomocy dla kredytobiorców mieszkaniowych – notabene bazującą na jednej z propozycji opracowanych z inicjatywy sektora bankowego. Ustawa ta pozwala skorzystać ze wsparcia również posiadaczom kredytów w polskiej walucie. – Trzeba pamiętać, że kredytobiorcy walutowi są w zdecydowanej większości w lepszej sytuacji niż złotowi – przypomniał prezes ZBP. Inną kwestią, na którą w przemówieniu inauguracyjnym zwrócił uwagę Krzysztof Pietraszkiewicz, była konieczność refleksji nad polityką przestrzenną. – Przez błędy tej dziedzinie ludzie wydają nierzadko 30 proc. swych dochodów na dojazdy do pracy – przypomniał prezes ZBP. Po raz kolejny prezes ZBP zaapelował o promowanie wśród Polaków skłonności do oszczędzania, również na cele mieszkaniowe. W tym celu konieczne jest powołanie systemu stabilizowania finansowania mieszkalnictwa w postaci kas oszczędnościowo-budowlanych.

Kolejnym punktem kongresu było wręczenie nagrody Kwartalnika Finansowanie Nieruchomości – „Szklane Domy”. W tym roku laureatką wyróżnienia, przyznawanego z uwagi na wybitne zasługi dla rynku nieruchomości i finansowania nieruchomości, została prof. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak, zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Odbierając wyróżnienie, prof. Kucharska-Stasiak przypomniała, że do dziś nie zostały rozwiązane w sposób należyty, chociażby takie kwestie jak prawidłowa definicja i zrozumienie wartości rynkowej. – W ZBP widzę sprzymierzeńca w realizacji marzeń na tym obszarze – podkreśliła laureatka nagrody „Szklane Domy”.

„Ocena stabilności sektora bankowego w kontekście rozwiązań problemu kredytów walutowych” – taki tytuł nosiło wystąpienie Andrzeja Banasiaka, dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W swej prezentacji dyrektor Andrzej Banasiak przypomniał narodziny rynku kredytów hipotecznych w Polsce – wskazując, że do roku 2012 poziom stóp procentowych w zasadzie nie pozwalał na masową akcję kredytową w tej branży. – Każda działalność kredytowa wiążę się z ryzykami. Nie można budować iluzji że jest inaczej – stwierdził Andrzej Banasiak, odnosząc się do – jak to sam określił – lekcji, jaką dla polskiego rynku finansowego jak i społeczeństwa stały się kredyty denominowane w walucie obcej. Prelegent podkreślił, że przyczyną frustracji przeważającej części kredytobiorców walutowych bynajmniej nie jest niezdolność do spłaty zobowiązania – tylko świadomość, że wartość rat pozostałych do spłaty wciąż przekracza wartość nieruchomości.

W kolejnej prezentacji dr Jacek Łaszek, prof. Szkoły Głównej Handlowej i doradca prezesa NBP podjął się niełatwego zadania oceny rozwoju sektora nieruchomości w Polsce. Prelegent przypomniał, że w ostatnich 200 latach dziejów świata – od tego czasu w zasadzie mówić możemy o rynku nieruchomości z prawdziwego zdarzenia – w polityce mieszkaniowej nie sprawdziła się ani koncepcja skrajnie wolnorynkowa, ani w pełni etatystyczna – zakładająca pełne pokrycie potrzeb mieszkaniowych przez państwo. Zdaniem dr Jacka Łaszka, to właśnie deregulacja rynku nieruchomości mieszkaniowych w drugiej połowie ubiegłego stulecia przyczyniła się zarówno do kryzysów azjatyckich, jak również do globalnego kryzysu lat 2007 – 2011. – Kryzysy mieszkaniowe to zła polityka gospodarcza i biznes wykorzystujący te słabości – podkreślił prelegent.

151126.laszek.jacek.01.600x400Fot. Marzena Stokłosa

Pierwszą część Kongresu zakończyła debata ekspercka poświęcona nowym regulacjom dla bankowości hipotecznej i wpływowi tych przepisów na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych przez polskie banki. W debacie, moderowanej przez prezesa mBanku Hipotecznego SA, udział wzięli: Piotr Bednarski, dyrektor ds. regulacyjnych PwC, Lider CEE- Regulations, dr Krzysztof Puchalski, członek zarządu Pekao Banku Hipotecznego, dr Adam Stopyra, adwokat w CMS Cameron McKenna oraz Marek Szcześniak, wiceprezes zarządu PKO Banku Hipotecznego. Paneliści dyskutowali między innymi o tym w jaki sposób nowe przepisy wpłyną na udrożnienie emisji listów zastawnych, jaki model współpracy pomiędzy bankiem hipotecznym a bankiem uniwersalnym wydaje się najkorzystniejszy w określonych okolicznościach, a także o wyzwaniach związanych z przelewem wierzytelności z banku uniwersalnego do hipotecznego. Uczestnicy panelu byli zgodni co do tego, że współpraca pomiędzy oboma rodzajami banków powinna prowadzić do optymalizacji procesów, a nie do wzajemnego dublowania się obowiązków.

Karol Jerzy Mórawski

0