Związek Banków Polskich reprezentując banki służy klientom

BANK 2016/12

Związek Banków Polskich reprezentując banki służy klientom

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca instytucje finansowe w Polsce. Członkostwo w nim jest dobrowolne, zrzeszać mogą się banki funkcjonujące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa.

Obecnie do Związku Banków Polskich należy łącznie 101 banków: komercyjnych, oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych i zrzeszających. Suma aktywów członków izby obejmuje niemal cały sektor bankowy w Polsce.

ZBP powstał w styczniu 1991 r. na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 r. Jego misją jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”.

Od chwili powołania, główny cel Związku Banków Polskich pozostaje niezmienny. Jest nim dbanie o budowę potencjału polskiego sektora bankowego, służącego rozwojowi polskiej gospodarki, klientom indywidualnym, firmom i jednostkom samorządu terytorialnego. Jako przedstawiciel polskiego sektora bankowego, ZBP aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz kształtowania dobrych i racjonalnych rozwiązań regulacyjnych dla sektora bankowego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Długofalowe cele, które nadają kierunek bieżącej działalności ZBP to przede wszystkim stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, przejrzystość rozwiązań prawnych w jego otoczeniu, odpowiedzialne regulacje podatkowe, bezpieczeństwo depozytów, sprawność funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych, jak również wysoka jakość i bezpieczeństwo infrastruktury bankowej i nowoczesnych instrumentów płatniczych oraz wspieranie edukacji ekonomicznej i procesu absorpcji środków unijnych.

Główne obszary działalności Związku Banków Polskich to przede wszystkim:

 • Reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków ZBP w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków.
 • Uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego.
 • Organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami.
 • Współtworzenie i promowanie zasad dobrej praktyki bankowej i etyki zawodowej.
 • Prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków i klientów.
 • Działanie na rzecz budowy infrastruktury międzybankowej.
 • Wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych oraz wdrażanie w polskim systemie bankowym rozwiązań i samoregulacji wynikających z przynależności do struktur Unii Europejskiej i Europejskiej Federacji Bankowej.
 • Popularyzacja wiedzy na temat bankowości i podnoszenie poziomu świadomości ekonomicznej społeczeństwa.
 • Wspieranie udziału sektora bankowego w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej.
 • Upowszechnianie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.
 • Promocja sektora bankowego i jego usług.

imageW ramach ZBP i jego biura działa kilkadziesiąt zespołów problemowych, komitetów, rad, komisji i podkomisji, skupiających kilkuset ekspertów – pracowników banków i firm infrastruktury bankowej, których zadaniem jest opracowywanie i wydawanie opinii oraz stanowisk w sprawach decydujących o funkcjonowaniu polskiego systemu bankowego. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych grup pełnią także ważną rolę integrującą środowisko bankowe wokół wspólnie realizowanych celów.

Przy ZBP działają między innymi: Sąd Polubowny, Komisja Etyki Bankowej, Arbiter Bankowy, a ponadto Komitet ds. Regulacji Nadzorczych, Komitet Sterujący ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, Rada Wydawców Kart Bankowych, Komitet Koordynacyjny ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, Rada Bankowości Elektronicznej, Komitet Agentów Rozliczeniowych, Rada Banków Depozytariuszy, Rada Prawa Bankowego, Forum Technologii Bankowych, a od 2007 r. także Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Unii Europejskiej na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności.

Dzięki uczestnictwu w pracach ponad 40 gremiów EBF, EBIC i EPC, Związek Banków Polskich zabiera głos w zakresie kształ­towania warunków działania systemu finansowego w Unii Europejskiej.

Przedstawiciele Związku Banków Polskich biorą udział w pracach Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, konsultacjach z Ministerstwem Finansów, komisjami stałymi Sejmu RP, Komisją Nadzoru Finansowego, a także czynnie uczestniczą w pracach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz Związku Województw RP.

ZBP reprezentuje polski sektor bankowy poza granicami kraju, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej, Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Banków oraz Europejskiej Rady ds. Płatności, z ramienia której jest koordynatorem prac w zakresie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) w Polsce. Dzięki uczestnictwu w pracach ponad 40 gremiów EBF, EBIC i EPC, Związek Banków Polskich zabiera głos w zakresie kształtowania warunków działania systemu finansowego w Unii Europejskiej. Dla lepszej reprezentacji interesów polskiego sektora bankowego na szczeblu unijnym ZBP otworzył stałe przedstawicielstwo w Brukseli. Prezentuje ono stanowiska, komentarze i uwagi polskiego sektora bankowego w ramach prowadzonych prac legislacyjnych na poziomie UE przez jej instytucje i organy – w szczególności przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę.

Aby lepiej sprostać przyszłym wyzwaniom dla sektora bankowego, od 2010 r. Związek Banków Polskich działa w ramach zmienionej struktury organizacyjnej. W miejsce Komisji Rewizyjnej został powołany nowy organ – Rada ZBP, wskazująca priorytety działań na rzecz środowiska bankowego i określająca najistotniejszy zakres prac zarządu ZBP. Bieżącą pracą ZBP kieruje zarząd, wybierany przez walne zgromadzenie. Prezesem ZBP jest Krzysztof Pietraszkiewicz, funkcje wiceprezesów sprawują mec. Jerzy Bańka i dr Mieczysław Groszek.

Związek uczestniczy w pracach Fundacji Godła „Teraz Polska”, patronuje Forum Finansowemu „Twoje Pieniądze”, jest organizatorem cyklicznych konferencji środowiskowych, m.in.: Forum Bankowego, Kongresu Gospodarki Elektronicznej, Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, Forum Liderów Banków Spółdzielczych oraz spotkań Klubu Polska 2025+.

ZBP jest fundatorem prestiżowej Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka, przeznaczonej dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się tematyką bankową. Związek doceniany jest za całokształt swych działań, a w szczególności za powołanie instytucji Arbitra Bankowego. Został również uhonorowany Nagrodą „Europejska Perła” za instytucjonalny wkład w promocję idei europejskiej w Polsce oraz za stworzenie polskiej infrastruktury bankowej opartej na europejskich wzorach.

Z inicjatywy i przy współudziale Związku Banków Polskich powstały takie instytucje infrastruktury bankowej, jak: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji (m.in. wydawca „Miesięcznika Finansowego BANK”, miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” i półrocznika „Kurier Finansowy: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”). ZBP współpracuje także z InfoMonitorem Biurem Informacji Gospodarczej S.A.

Przy Związku Banków Polskich działa Klub Bankowca, będący miejscem licznych konferencji i wydarzeń, a także pełniący rolę integracyjną dla środowiska bankowego.

Więcej informacji na stronach internetowych Związku Banków Polskich pod adresem: www.zbp.pl

Związek Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. 22 48 68 180
faks 22 48 68 100