1,2 mld euro na wsparcie firm dotkniętych inwazją Rosji na Ukrainę; KE zatwierdziła program polskiej pomocy publicznej

Firma

Program o wartości 1,2 mld euro umożliwi Polsce złagodzenie skutków gospodarczych wojny Putina na Ukrainie oraz dalsze wspieranie firm w sektorach dotkniętych obecnym kryzysem i związanymi z nim sankcjami, powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager

Flagi Polski i Ukrainy
Fot. stock.adobe.com/SENKI

Program o wartości 1,2 mld euro umożliwi Polsce złagodzenie skutków gospodarczych wojny Putina na Ukrainie oraz dalsze wspieranie firm w sektorach dotkniętych obecnym kryzysem i związanymi z nim sankcjami, powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager

Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską w ramach tymczasowych ram kryzysowych, dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) ze względu na "poważne zaburzenia" gospodarki europejskiej.

Polska zgłosiła Komisji w ramach tymczasowych ram kryzysowych program o wartości 1,2 mld euro (5,5 mld zł) na wsparcie firm z różnych sektorów w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.  

W ramach tego działania pomoc przyjmie formę (i) gwarancji na nowe pożyczki o łącznym budżecie ok. 981 mln euro (4,5 mld zł); oraz (ii) gwarancje na produkty faktoringowe o łącznym budżecie około 218 mln euro (1 mld zł).

Pomoc dla firm z różnych sektorów

Środek będzie otwarty dla firm z różnych sektorów, z wyjątkiem instytucji kredytowych i finansowych. Uprawnieni beneficjenci będą mogli otrzymywać nowe pożyczki i angażować się w produkty faktoringowe, które będą objęte gwarancją państwa nie przekraczającą 80% kwoty pożyczki lub limitu faktoringowego. Straty będą ponoszone proporcjonalnie przez instytucje kredytowe i państwo.

Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności (i) termin zapadalności gwarancji nie przekroczy sześciu lat; (ii) stawki gwarancyjne są zgodne z minimalnymi poziomami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych; oraz (iii) gwarancje zostaną udzielone nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Pomoc podlega zabezpieczeniom

Ponadto pomoc podlega zabezpieczeniom zapewniającym, że korzyści płynące ze środka zostaną w jak największym stopniu przeniesione na beneficjentów końcowych za pośrednictwem pośredników finansowych.

Komisja stwierdziła, że polski system jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek pomocy zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Różne rodzaje pomocy

Tymczasowe ramy kryzysowe przewidują następujące rodzaje pomocy, które mogą być przyznawane przez państwa członkowskie:

- Ograniczone kwoty pomocy w dowolnej formie do 35 tys. euro dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem działających w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury oraz do 400 tys. euro na przedsiębiorstwo dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem w innych sektorach;

- Wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i pożyczek subsydiowanych

- Pomoc na zrekompensowanie wysokich cen energii -  przyznana w dowolnej formie ma zrekompensować dodatkowe koszty wynikające z wyjątkowych podwyżek cen  gazu i energii elektrycznej. Całkowita pomoc na beneficjenta nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do 2 mln euro. W przypadku strat operacyjnych odbiorców energochłonnych pomoc może być wyższa – maksymalnie do 25 mln euro, a dla przedsiębiorstw działających w szczególnie dotkniętych sektorach i podsektorach do 50 mln euro.

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

Objęte sankcjami podmioty kontrolowane przez Rosję zostaną wyłączone z zakresu tych środków.

Tymczasowe ramy kryzysowe obowiązywać będą do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja oceni czy należy je przedłużyć. W okresie stosowania ram tymczasowych Komisja ma dokonywać przeglądu treści i ich zakresu w świetle rozwoju sytuacji na rynkach energii, innych rynków nakładów i ogólnej sytuacji gospodarczej, podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: