248 JST – grupa docelowa konkursu PO Kapitał Ludzki

Samorząd

MSWiA opublikowało na swojej stronie listę jednostek samorządu terytorialnego, która spełnia kryteria pozwalające starać się o dotację (w charakterze lidera lub patnera projektu) w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011 "Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF)". Oznacza to, że jedynie wymienione samorządy, a jest ich 248, mają prawo starać się o dofinansowanie, ponieważ spełniły wymagane warunki.

MSWiA opublikowało na swojej stronie listę jednostek samorządu terytorialnego, która spełnia kryteria pozwalające starać się o dotację (w charakterze lidera lub patnera projektu) w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011 "Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF)". Oznacza to, że jedynie wymienione samorządy, a jest ich 248, mają prawo starać się o dofinansowanie, ponieważ spełniły wymagane warunki.

Zgodnie z kryteriami dostępu zawartymi w Planie działania dla V Priorytetu PO KL samorządy które będą mogły zostać objęte wsparciem w ramach najbliższego konkursu musiały spełnić następujące kryteria:

  1. zostały objęte wsparciem w zakresie opracowania diagnozy za pomocą Wspólnej Metody Oceny(CAF) w ramach projektu systemowego "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie pracowników i pomoc doradczą",
  2. nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent, partner lub grupa docelowa w odniesieniu do projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów nr 3/POKL/5.2.1/2008, 2/POKL/5.2.1/2009 oraz 2/POKL/5.2.1/2010,
  3. mają wskaźnik będący relacją podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy lub powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa na rok 2011 w stosunku do wskaźnika Gg dla gminy oraz Pp dla powiatu, określony na 2011 rok, równy lub niższy od 66%.

Pula konkursu wynosi 50 mln zł i zostanie przeznaczona na wsparicie i doskonalenie zarządzania urzędami i podnoszenie świadczonych usług w ramach siedmiu typów działań:

  1. Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej.
  2. Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów, i w wybranych aspektach jej funkcjonowania.
  3. Promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej.
  4. Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej.
  5. Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.
  6. Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym.
  7. Wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym.

25 listopada 2011 MSWiA organizuje szkolenie, w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowaniu konkursem. Szkolenie odbędzie się w w sali kolumnowej Hotelu Łazienkowskiego (ul. 29 listopada 3b) w Warszawie. Zgłoszenia przyjmuje Cezary Maliszewski pod adresem internetowym: cezary.maliszewski@mswia.gov.pl.

Żrodło: ip2.mswia.gov.pl, www.samorzad.pap.pl

Udostępnij artykuł: