252 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2014 r.

Bankowość

.Po trzech kwartałach 2014 r. skonsolidowany zysk netto Alior Banku wzrósł o 48 proc. r/r i wyniósł 252 mln zł przed uwzględnieniem jednorazowego odpisu związanego ze sprzedażą spółki Polbita. W tym samym okresie przychody netto z działalności operacyjnej Banku przekroczyły 1,37 mld zł i w ujęciu rocznym były o 26 proc. wyższe.

.Po trzech kwartałach 2014 r. skonsolidowany zysk netto Alior Banku wzrósł o 48 proc. r/r i wyniósł 252 mln zł przed uwzględnieniem jednorazowego odpisu związanego ze sprzedażą spółki Polbita. W tym samym okresie przychody netto z działalności operacyjnej Banku przekroczyły 1,37 mld zł i w ujęciu rocznym były o 26 proc. wyższe.

  • Wypracowany przychód był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł 896 mln zł z tytułu odsetek oraz 253 mln zł z tytułu opłat i prowizji. To odpowiednio 28 proc. i 35 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.
  • Na koniec września 2014 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 22,8 mld zł (wzrost o 24 proc. r/r). Suma zgromadzonych depozytów osiągnęła poziom 22,6 mld zł (wzrost o 18 proc. r/r).
  • Wraz ze wzrostem skali działania, Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową. Na koniec raportowanego okresu współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 49,8 proc. i był niższy o 6,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Alior Bank utrzymuje również korzystne proporcje dynamiki wzrostu przychodów - 26 proc. względem wzrostu kosztów - 11 proc.
  • Alior Bank pozytywnie przeszedł stress-testy w ramach Europejskiego Badania Jakości Aktywów i Testów Warunków Skrajnych, co świadczy o silnej pozycji kapitałowej Banku. Po III kwartałach br. współczynnik wypłacalności Alior Banku (CAR) wzrósł do poziomu 13,8 proc., natomiast Tier 1 wynosił już 12 proc.

Alior Bank kontynuuje systematyczny wzrost, umacniając swoją pozycję na polskim rynku bankowym. Całkowite przychody Banku z działalności operacyjnej osiągnęły po trzech kwartałach 2014 r. poziom ponad 1,37 mld zł, tj. o 26 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Znaczącą część dochodów Banku stanowił wynik odsetkowy, który zwiększył się o 28 proc., do ponad 896 mln zł.

Jest to efekt stale rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek oraz utrzymującej się wysokiej rentowności Banku. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 35 proc. i wyniósł 253 mln zł.

Stabilne wyniki finansowe po trzecim kwartale 2014 r. stanowią odzwierciedlenie rosnącej pozycji Alior Banku na polskim rynku bankowym. Bank po raz pierwszy wygenerował 100 mln zł netto zysku na działalności podstawowej, przed uwzględnieniem jednorazowego odpisu związanego ze sprzedażą spółki Polbita. Silna dyscyplina kosztowa, praca nad rentownością oraz umacnianie bazy kapitałowej przy zachowaniu obecnego tempa rozwoju pozwala nam sprawnie realizować zaplanowane cele biznesowe - mówi Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku. W kolejnych kwartałach przewidujemy utrzymanie tej tendencji, co przełoży się na poszukiwanie innych, poza organicznymi, możliwości rozwoju - dodaje prezes Alior Banku.

Przychody Grupy Alior Banku (mln zł)
141109.przychody.alior.01.442
Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku

Dzięki skutecznej akcji kredytowej wolumen kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez Alior Bank osiągnął na koniec III kwartału 2014 r. poziom 22,8 mld zł, co oznacza wzrost o 24 proc. r/r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 22,6 mld zł, czyli o 18 proc. więcej, niż rok wcześniej.

Kredyty (mld zł)                                      Depozyty (mld zł)
141109.kredyt.depozyt.alior.01.533
Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku

Bank skutecznie realizuje założenia strategicznego projektu współpracy z operatorem T-Mobile, w ramach którego obsługuje  już łącznie 370 tys. klientów. Od początku współpracy z telekomem pozyskano 100 tys. nowych klientów.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych efektów naszej współpracy z operatorem T-Mobile, dziennie otwieramy średnio 1 000 nowych kont.  - mówi Michał Hucał, Wiceprezes Alior Banku, odpowiedzialny za Pion Rozwoju. Realizujemy kolejne etapy założonego w I kwartale br. planu i w dalszym ciągu będziemy systematycznie wdrażać innowacyjne rozwiązania oraz produkty i usługi, które z pewnością spełnią oczekiwania szerokiego grona klientów - dodaje.

Bank niezmiennie utrzymuje dynamiczne tempo pozyskiwania nowych klientów. Z jego produktów i usług na koniec III kwartału 2014 r. korzystało już 2,5 mln klientów (o ponad 540 tys. więcej niż rok wcześniej), z czego ponad 2,35 mln stanowili klienci indywidualni, a 121 tys. klienci biznesowi.

W najbliższym czasie Alior Bank planuje utrzymanie dynamiki wzrostów na zadawalającym dwucyfrowym poziomie przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej efektywności kosztowej.

Źródło: Alior Bank

Udostępnij artykuł: