Wynik przeglądu jakości aktywów AQR oraz stress testy ponownie potwierdziły dużą siłę finansową PKO Banku Polskiego

Bankowość

PKO Bank Polski uzyskał jeden z najlepszych wyników w badaniu jakości aktywów (AQR) oraz testach warunków skrajnych w polskim sektorze bankowym. W każdym ze scenariuszy, nawet najbardziej skrajnym, Bank posiada wysoki poziom bufora kapitałowego, ponad określone jako wymagane wskaźniki adekwatności kapitałowej - dla scenariusza bazowego o ok. 80 proc. a dla szokowego o ok. 140 proc. Badanie KNF potwierdza wysoki profil bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego dla klientów oraz zdolność Banku do dalszego zrównoważonego rozwoju i budowania wartości dla akcjonariuszy.

W wyniku badania, współczynnik kapitału podstawowego Tier1 kształtowałby się następująco:

  • po uwzględnieniu korekty AQR osiągnąłby poziom 13,26 proc.
  • po uwzględnieniu korekty AQR i scenariusza bazowego stress-testów 14,34 proc., czyli o 6,34 p.p. powyżej poziomu wymaganego w badaniu,
  • po uwzględnieniu korekty AQR i scenariusza szokowego stress-testów 13,28 proc., czyli aż o 7,78 p.p. powyżej wymaganego poziomu

– PKO Bank Polski z sukcesem przeszedł wszystkie dotychczasowe badania adekwatności kapitałowej. W naszej opinii opublikowane dziś wyniki badań potwierdzają, iż Bank prowadzi prawidłową politykę utrzymania silnej pozycji kapitałowej i wysokiego corocznego poziomu zyskowności, która stanowi podstawę stabilnego i bezpiecznego rozwoju działalności biznesowej. Utrzymanie wysokiego poziomu współczynników wypłacalności, a także znaczące obniżenie kosztów ryzyka są jednymi ze strategicznych celów Banku, które z sukcesem realizuje  – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego

Pozytywne wyniki uzyskano pomimo konserwatywnych założeń dotyczących prognozy wyników finansowych przyjętych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. W każdym ze scenariuszy Bank posiada wysoki poziom bufora kapitałowego.

– Wyniki badania potwierdzają, że właściwe zarządzanie strukturą bilansu oraz zaawansowany system wewnętrznych limitów doskonale przygotowały Bank nawet na najczarniejsze scenariusze stresowe. Poczynione przez Bank inwestycje w ciągłe doskonalenie procesów kredytowych oraz motywowanie szerokiego kręgu pracowników do dbania o ich jakość przynoszą sukcesywnie efekty. Widać to wyraźnie w nowo udzielanych kredytach, których jakość jest wysoka, a jednocześnie proces bardziej przyjazny klientowi – mówi Piotr Mazur, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem.

W tym roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejski Bank Centralny przeprowadziły kompleksowe badanie banków, które miało na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku spójnych danych odnośnie odporności banków UE w niekorzystnych warunkach rynkowych w ramach jednolitej metodologii przygotowanej przez EBA.

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła analogiczną analizę dla wybranych banków działających w Polsce. Celem badania jest zapewnienie pełnej wiarygodności dla wszystkich badanych instytucji. Objęło ono 15 banków reprezentujących 70 proc. aktywów polskiego sektora.

Badanie banków składało się z dwóch części:

  • Pierwsza część to przegląd jakości aktywów (AQR). Bank przechodził je z sukcesem, jeśli współczynnik kapitału podstawowego Tier1 wynosił 8 proc.
  • Druga część to poddanie banków stress testowi, czyli badaniu, na ile fundusze własne banku zmieniłyby się w kolejnych 3 latach w wyniku realizacji scenariuszy (bazowego i szokowego) określonych w stress testach.
  • w scenariuszu bazowym bank powinien utrzymać, co najmniej 8-proc. współczynnik kapitału podstawowego Tier1,
  • w scenariuszu szokowym bank powinien otrzymać, co najmniej 5,5-proc. współczynnik kapitału podstawowego Tier1.  Scenariusz szokowy zakładał: pogłębienie kryzysu w strefie euro, 25-proc. osłabienie złotego, wzrost rentowności instrumentów dłużnych oraz odpowiadający mu wzrost kosztów finansowania banków, skokowy wzrost krótkoterminowych stóp procentowych o 80 p.b. w porównaniu do scenariusza bazowego, który jednak w ograniczony sposób mógł zostać przełożony na wzrost oprocentowania aktywów.

Przegląd aktywów i testy warunków skrajnych są jednym z wielu badań potwierdzających wysoką odporność PKO Banku Polskiego i nie powinny być traktowane, jako obraz rzeczywistej sytuacji Banku. Zarówno scenariusz bazowy, jak i scenariusz szokowy przyjęte w badaniu nie powinny być wykorzystywane, jako prognoza sytuacji Banku, ani w żaden sposób porównywane do innych informacji publikowanych przez PKO. Ponadto wyniki wyżej wskazanych badań nie powinny być uznawane za czynniki mające bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach finansowych. W opinii Banku, ze względu na strukturę bilansu, określone przez EBA ograniczenia dotyczące wzrostu oprocentowania aktywów nie wystąpiłyby w rzeczywistości w przypadku realizacji zakładanych scenariuszy stresowych.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: