50% ulga w PIT nie tylko dla artystów – sprawdź, możesz masz do niej prawo!

Finanse osobiste

Kobieta przy biurku licząca na kalulatorze
Fot. stock.adobe.com/vizafoto

Więcej osób skorzysta z 50 % kosztów autorskich. Ustawa rozszerzającą katalog specjalistów, wobec których ulga ta będzie mogła mieć zastosowanie czeka na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw

Nowe zasady rozliczania kosztów będą miały zastosowanie już w tym roku, czyli do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 roku #PIT #UlgiPodatkowe @MF_GOV_PL

Chodzi tu o ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wprowadzane przez nią zmiany to  przede wszystkim modyfikacje regulacji, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. na podstawie ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175).

Jedną z nich jest katalog aktywności upoważniających do stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów (tzw. ulga podatkowa dla twórców) zawarty w 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Więcej specjalistów z ulgą

Po zmianach wspomniana ulga będzie mogła być stosowana również przez osoby uzyskujące przychody z tytułu:

– działalności twórczej w zakresie inżynierii budowlanej,

– tłumaczeń,

– gier komputerowych,

-działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej,

– działalności konserwatorskiej oraz

– działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni.

Doprecyzowanie przepisów

Dodatkowo z uwagi na to, że przytaczany przepis budził wątpliwości interpretacyjne wśród przedstawicieli zawodów twórczych, został on przeredagowany i doprecyzowany.

Przypomnijmy, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 22 ust.9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych autorskie koszty przysługują z stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5) publicystycznej.

Poprawiona lista

Po wejściu w życie nowelizacji będą one miały zastosowania do przychodów z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

3) produkcji audialnej i audiowizualnej;

4) działalności publicystycznej;

5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6) działalności konserwatorskiej;

7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Ustawa czeka na podpis prezydenta i publikacje w Dzienniku Ustaw. Ma wejść w życie, (przynajmniej większość jej przepisów), po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowe zasady rozliczania kosztów będą miały zastosowanie już w tym roku, czyli do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Udostępnij artykuł: