500 tys. zł kary dla GetBack za naruszenia w raportach okresowych

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na GetBack 500 tys. zł kary na naruszenia w raportach okresowych i nieterminowe przekazanie trzech raportów.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na GetBack 500 tys. zł kary na naruszenia w raportach okresowych i nieterminowe przekazanie trzech raportów.

#KNF nałożyła na #GetBack 500 tys. zł kary na naruszenia w raportach okresowych i nieterminowe przekazanie trzech raportów @uknf

"Komisja jednogłośnie nałożyła na GetBack SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy zł za naruszenia w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Naruszenia dostrzeżone przez KNF

Naruszenia dostrzeżone przez KNF w poszczególnych raportach to:- zawyżenie wartości portfeli wierzytelności i wyniku finansowego na skutek nieprawidłowej wyceny,- brak odrębnej prezentacji istotnych pozycji odmiennych pod względem rodzaju lub funkcji w przychodach,- niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności,- nieujawnienie informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej spółki,- niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań,- brak oszacowania wartości odzyskiwalnej aktywów nabytych w wyniku nabycia spółki EGB Investment, pomimo istnienia przesłanek utraty wartości, czego skutkiem było rozpoznanie wartości firmy z tytułu nabycia EGB Investment oraz wartości niematerialnej w postaci wartości relacji z Altus TFI SA w nieuzasadnionej wysokości.Czytaj także: GetBack: 1101,34 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. >>>

"Naruszenia dokonane przez GetBack SA w restrukturyzacji w związku z publikacją raportów okresowych były kluczowe z punktu widzenia odbiorców i znacząco wpłynęły na zmniejszenie wartości informacyjnej tych dokumentów. Komisja oceniła, że wszystkie zidentyfikowane naruszenia miały charakter rażący" - czytamy dalej.Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie przez Komisję sytuacji finansowej podmiotu oraz okoliczności związanych z postępowaniem układowym, w tym z zabezpieczeniem interesu wierzycieli układowych spółki, zaznaczono.GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: