6,6 mld zł nadwyżki w budżecie państwa po styczniu. Wstępne dane Ministerstwa Finansów

Gospodarka

Pieniądze
Fot. stock.adobe.com/4th Life Photography

W budżecie państwa na koniec stycznia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 6,6 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu.

W budżecie państwa na koniec stycznia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 6,6 mld zł #budżet #FinansePubliczne @MF_GOV_PL

Resort podał dziś, że dochody w styczniu wyniosły 38,7 mld zł, tj. 10% planu.

„Po styczniu 2019 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 3,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do stycznia 2018 r. o ok. 7,9%, tj. ok. 2,6 mld zł” – czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

– dochody z podatku VAT były wyższe o 12,6 % r/r (tj. ok. 2,3 mld zł),

– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 10,3% r/r (tj. ok. 0,6 mld zł),

– dochody z podatku PIT były wyższe o 15,4% r/r (tj. ok. 0,9 mld zł),

– dochody z podatku CIT były wyższe o 2,8% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),

– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,7% r/r.

„Po styczniu 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 2,5 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 55,7%) w stosunku do wykonania po styczniu 2018 r.” – wskazał resort w komunikacie.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2019 r. wyniosło 32,1 mld zł, tj. 7,7% planu. W stosunku do roku 2018 (26,6 mld zł) przekazano więcej o 5,5 mld zł, tj. 20,7%, głównie w zakresie rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 1,6 mld zł) oraz w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,5 mld zł), podkreślono.

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do ok. 954,6 mld zł

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,4% m/m do ok. 954,6 mld zł na koniec stycznia 2019 r., podało także MF, prezentując szacunkowe dane.

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec stycznia 2019 r. wyniosło ok. 954,6 mld zł, co oznaczało wzrost o 0,4 mld zł (+0,04%) wobec końca 2018 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

– dług krajowy: ok. 683,0 mld zł,

– dług w walutach obcych: ok. 271,6 mld zł (tj. 28,4% całego długu SP)” – czytamy w komunikacie.

Resort podał dziś także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2018 r. wzrosło o 0,01% m/m i wyniosło  954 246,5 mln zł.

„Wzrost zadłużenia w grudniu 2018 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+15,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 21,5 mld zł oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-4,4 mld zł), spadku stanu środków na rachunkach budżetowych (-17,4 mld zł), osłabienia złotego (+0,6 mld zł) o 0,2% wobec EUR, o 0,8% wobec CHF, o 2,6% wobec JPY i o 0,9% wobec CNY oraz umocnienia o 0,4% wobec USD” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2018 r. wzrosło o 2,2 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,2 mld zł) w wyniku przeprowadzenia przetargów zamiany oraz zmiany pozostałego długu SP (+1,5 mld zł).

„Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (1,5 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 10,4 mld zł i deficytu budżetu środków europejskich w wysokości 9,6 mld zł oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-12,7 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+8,0 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, osłabienia złotego (+12,0 mld zł) o 3,1% wobec EUR, 8,0% wobec USD, o 7,0% wobec CHF, o 10,4% wobec JPY oraz o 2,5% wobec CNY” – czytamy w komunikacie.

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 29,9 mld zł

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 29,9 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 4,1 mld zł, co było wypadkową:

– zmniejszenia długu w EUR (-2,2 mld EUR), w CHF (-1,0 mld CHF), w JPY (-50 mld JPY), w USD (-0,3 mld zł) przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym i CNY,

– osłabienia złotego (+12,0 mld zł).

Krajowe zadłużenie – według kryterium miejsca emisji – wyniosło na koniec grudnia ub.r. 674 399,3 mln zł i wzrosło o 0,3% m/m (i o 4,6% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 279 847,2 mln zł (spadło o 0,7% m/m i o 1,4% od pocz. 2018 r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w grudniu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 627 157,3 mln zł (bez zmian m/m).

„W grudniu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 29,3%, tj. zmniejszył się o 0,2 pkt proc. m/m i o 1,3 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Spadek udziału w grudniu był wypadkową spłaty kredytów z MIF, wykupu obligacji w USD oraz umocnienia złotego” – czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem poniżej 30%.

Sfinansowano 52% całorocznych potrzeb pożyczkowych

Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 52% na koniec lutego, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 50 mld zł, podał także.

„W marcu planowany jest jeden przetarg sprzedaży (8 marca) i jeden przetarg zamiany obligacji (21 marca)” – napisał Nowak w komentarzu do planów podaży papierów skarbowych.

Dodał, że w styczniu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 9 mld zł.

„Wzrost zadłużenia był wypadkową wzrostu zaangażowania ze strony banków krajowych (o 18,7 mld zł) i spadku zadłużenia wobec nierezydentów (o 9,9 mld zł), przy niemal niezmienionym zaangażowaniu krajowych inwestorów pozabankowych (wzrost o 0,2 mld zł). Przepływom tym towarzyszył spadek rentowności średnio- i długoterminowych, stąd w przypadku inwestorów zagranicznych można mówić raczej o realizacji zysków” – czytamy dalej.

Ministerstwo Finansów podało dziś, że zorganizuje w marcu jeden przetarg obligacji skarbowych, oferując na nim papiery o łącznej wartości 3-5 mld zł, a także jeden przetarg zamiany.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: