Wyniki wyszukiwania: Daria Kulczycka

Ustawa prądowa wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej

13.06.2019 18:19, Komentarze ekspertów

Mechanizm zamrożenia ceny sprzedaży energii elektrycznej do klientów innych niż gospodarstwa domowe jest pomocą publiczną i wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej – uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan. Podobne stanowisko przedstawiło Biuro Analiz Sejmowych. Według jego opinii rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, na które nałożono obowiązek świadczenia usługi powszechnej, są pomocą publiczną wymagającą notyfikacji KE. Czytaj więcej...


Pracodawcom nie podoba się ustawa prądowa

12.06.2019 14:32, Komentarze ekspertów

Sejmowa komisja energii i skarbu państwa pracuje nad nowelizacją ustawy prądowej. Obecnie obwiązująca ustawa jest kosztownym pomysłem na zamrożenie cen energii na jeden rok. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dwóch różnych reżimów prawnych, odrębnie dla pierwszej i drugiej połowy roku, co powoduje, że regulacja będzie i kosztowna, i skomplikowana operacyjnie. Czytaj więcej...


Pracodawcy chcą uchylenia ustawy prądowej

04.06.2019 18:03, Komentarze ekspertów

Mechanizm zamrożenia ceny sprzedaży energii elektrycznej do klientów innych niż gospodarstwa domowe jest pomocą publiczną. Nie można więc zakładać, że zamrożenie cen w pierwszym półroczu pomocą publiczną nie jest, a w drugim półroczu już jest – uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, oceniając projekt nowelizacji tzw. ustawy prądowej. Czytaj więcej...


Rekonstrukcja rządu: trudne zadania przed nowymi ministrami

04.06.2019 12:21, Gospodarka

Zwiększenie inwestycji, utrzymanie w ryzach deficytu budżetowego, znalezienie pomysłu na złagodzenie niedoboru pracowników, zmiany w polityce migracyjnej, aktywizacja osób biernych zawodowo, rozwiązanie licznych problemów związanych z wprowadzaną od 1 września reformą w szkole – to zdaniem Konfederacji Lewiatan tylko niektóre sprawy, którymi powinni się zająć, w pierwszej kolejności, nowo powołani ministrowie: finansów, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji. Czytaj więcej...


Zmiany w ustawie o OZE: co dalej z opłatą zastępczą?

11.03.2019 13:22, Czysty zysk

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan popiera propozycje Ministerstwa Energii, które znalazły się w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Szczególnie te, które umożliwią przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 r. oraz doprecyzowują różne przepisy. Przedsiębiorcy proponują też m.in. skrócenie procedury wyłaniania wykonawców oraz uproszczenie i przyspieszenie postępowania w sprawie wydania koncesji. Uważają również, że zmiany dotyczące wysokości opłaty zastępczej powinny być rozważane w późniejszym terminie. Czytaj więcej...Przedsiębiorcy za zniesieniem barier przy inwestycjach w OZE

27.02.2019 13:18, Czysty zysk

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dwie istotne bariery, z którymi borykają się firmy inwestujące w OZE, to brak uregulowań prawnych umożliwiających sprawne przyłączanie instalacji do sieci oraz przewlekłość postępowań w sprawie wydawania koncesji na wytwarzanie energii. Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. skrócenie procedury wyłaniania wykonawców oraz uproszczenie i przyspieszenie postępowania w sprawie wydania koncesji. Czytaj więcej...Konfederacja Lewiatan ostrzega: zamrożenie opłat dystrybucyjnych może wstrzymać inwestycje w energetykę

07.01.2019 15:31, Czysty zysk

Przewidziane w niedawno uchwalonej ustawie zamrożenie opłat dystrybucyjnych może spowodować wstrzymanie inwestycji w infrastrukturę energetyczną i zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państwa, uważa Konfederacja Lewiatan. Ponadto pomoc będzie mogła być przyznana przedsiębiorcom dopiero po jej akceptacji przez Komisję Europejską. Czytaj więcej...


Konfederacja Lewiatan: ustawa ws. cen energii powinna być zgłoszona do KE

04.01.2019 13:51, Czysty zysk

Obniżenie akcyzy na energię elektryczną jest środkiem selektywnej pomocy i wymaga w związku z tym notyfikacji Komisji Europejskiej. Redukcja akcyzy do zera dla wytwórców OZE również jej wymagała jako środek selektywnej pomocy. Natomiast zmniejszenie stawki opłaty przejściowej nie potrzebuje takiej notyfikacji – uważa Konfederacja Lewiatan. Czytaj więcej...


Projekt ustawy o OZE do poprawy

08.05.2018 14:32, Komentarze ekspertów

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza liczne zmiany ważne dla uwolnienia potencjału inwestycyjnego w zakresie OZE oraz ogranicza ryzyka komplikujące funkcjonowanie już istniejących instalacji. Nadal nie jest jednak wolny od wad, które mogą utrudnić, a wręcz uniemożliwić realizację przez Polskę zobowiązań międzynarodowych dotyczących udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto do 2020 r. – uważa Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan. Czytaj więcej...
System podatkowy nie sprzyja nowym inwestycjom w branży wydobywczej

29.05.2015 13:00, Finanse i gospodarka

Obniżenie podatku od wydobycia miedzi bez wątpienia wpłynie na rozwój branży, w tym możliwości realizowania nowych inwestycji. Ale to za mało - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Chcąc uczynić nasz system podatkowy konkurencyjnym konieczne jest połączenie kilku ulg i zachęt, które mogłyby obejmować m.in.: ulgę inwestycyjną, odroczenie poboru podatku czy przyspieszenie amortyzacji składników majątku. Czytaj więcej...


Pracodawcy proponują zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

22.02.2015 07:45, Finanse i gospodarka

Dzisiaj sejmowa podkomisja zajmie się zmianami w projekcie ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawie budowlanym.  Zdaniem Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan idą one w dobrym kierunku. Wszystkie większe instalacje OZE mają być lokalizowane w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Niektóre nowe zapisy budzą jednak kontrowersje, np. przeniesienie ciężaru roszczeń odszkodowawczych na wnioskodawcę, a więc inwestora. Czytaj więcej...


Unia: Polska prezydencja W przededniu wolnego rynku gazu*

11.03.2012 10:05, EDS 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Polska prezydencja wniosła znaczący wkład w zdefi niowanie zewnętrznej polityki energetycznej UE. Zmieniająca się sytuacja na globalnym rynku energii stawia przed Europą kolejne wyzwania wymagające wspólnego, pogłębionego wysiłku państw członkowskich na rzecz realizacji celów unij nej polityki energetycznej wyznaczonych w traktacie z Lizbony. Czytaj więcej...


0