Wyniki wyszukiwania: Stanisław Gomułka


50 największych banków w Polsce 2016: Inkluzywny przewrót

16.06.2016 21:15, BANK 2016/06

W opublikowanych pod koniec maja rekomendacjach gospodarczych dla państw członkowskich Komisja Europejska zauważa, że jeśli Polska nie podejmie reform, to odbije się to na finansach państwa i w efekcie nie spełni wymogów wynikających z europejskiego Paktu Stabilności i Wzrostu. Polski rząd zapewnia, że wszystko ma pod kontrolą, ale czy na pewno? Czytaj więcej...


Powołanie nowego prezesa NBP

10.06.2016 08:00, Komentarze ekspertów

Dzisiaj kończy się kadencja prof. Marka Belki jako szefa Narodowego Banku Polskiego, a Sejm powoła na to stanowisko prof. Adama Glapińskiego. Bank centralny należy do najważniejszych instytucji państwa w każdym kraju z gospodarką rynkową. W Polsce głównym ciałem decyzyjnym jest dziesięcioosobowa Rada Polityki Pieniężnej. Ważne decyzje podejmuje także kilkuosobowy zarząd. Szefem obu tych ciał jest prezes NBP, więc wybór na to stanowisko na dość długi, bo sześcioletni okres, jest wydarzeniem o potencjalnie dużych konsekwencjach. Czytaj więcej...Aby przeciwdziałać korupcji i szarej strefie potrzeba działań systemowych

09.12.2015 10:45, Komentarze ekspertów

9 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Został on ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 31 paŸdziernika 2003 roku. Business Centre Club wspólnie z Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, powołał 30.06.2014 r. Koalicję na rzecz walki z szarą strefą, której uczestnikami są również m.in. Ministerstwo Finansów, Najwyższa Izba Kontroli i Centralne Biuro Antykorupcyjne. 16 listopada, w siedzibie BCC, odbyła się debata poœwięcona luce w podatku VAT i przeciwdziałaniu wyłudzeniom, która miała charakter konsultacyjny i była częœcią przygotowań do przedstawienia na początku przyszłego roku Raportu "Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce". Czytaj więcej...Program działania Rady Ministrów – expose Pani premier Beaty Szydło

18.11.2015 13:39, Komentarze ekspertów

Przyjmujemy z zadowoleniem i aprobatą generalne przesłanie, że priorytetem dla rządu będą działania na rzecz przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju, niedopuszczenia do tego, aby Polska stała się ofiarą tzw. "pułapki średniego rozwoju". W expose było wiele konkretnych zapowiedzi zgodnych z programem gospodarczym BCC, ale były też propozycje budzące niepokój. W kilku ważnych sprawach były zaproponowane dobre cele, ale bez sprecyzowania metod ich realizacji. Czytaj więcej...KE o finansach publicznych Polski: poprawa w latach 2014 – 2016, ale zagrożenia po 2016 roku

17.05.2015 07:01, Komentarze ekspertów

Opublikowany dzisiaj dokument Komisji Europejskiej jest reakcją na przesłane wcześniej dwa dokumenty polskiego rządu: "Narodowy program reform" oraz "Program konwergencji, aktualizacja 2015". Działania ograniczające wzrost wydatków publicznych oraz podwyższające wzrost dochodów, podjęte w latach 2011-2013, a także znaczna poprawa koniunktury gospodarczej w latach 2014 i 2015, spowodowały obniżenie deficytu sektora finansów publicznych na tyle, aby KE mogła rekomendować Radzie Europejskiej zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu. Decyzja w tej sprawie ma być podjęta 19-go czerwca.  Komisja zwraca uwagę na plany rządowe: utrzymanie deficytu na poziomie 2,7% PKB w roku 2015 i stopniowe obniżanie tego deficytu do poziomu 1,2% w 2018 r. oraz 1% w 2019. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2015: Banki i ZBP o frankowiczach

08.03.2015 00:57, BANK 2015/03

Problemowi przewalutowania kredytów hipotecznych w walutach obcych poświęcone było lutowe spotkanie z prasą Zarządu ZBP, zorganizowane po licznych konsultacjach z rządem i KNF, a przed zbliżającym się dorocznym Forum Bankowym. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał pokrótce, jakie elementy składają się na pakiet łagodzący skutki uwolnienia kursu CHF wobec kredytów hipotecznych w Polsce. Czytaj więcej...
Jak duże umocnienie złotego? Co zrobi RPP?

02.02.2015 10:40, Komentarze ekspertów

W środę, 4 lutego, poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Rynek oczekuje zmniejszenia stopy referencyjnej NBP, obecnie na poziomie 2%, o nieco ponad 0,5 pp. Presja rynkowa na RPP, aby zmniejszyć te stopy będzie prawdopodobnie  narastać - uważa główny ekonomista Business Centre Club prof. Stanisław Gomułka. Czytaj więcej...


Raport Euro: Ekonomiczne konsekwencje pozostawania poza strefą euro dla krajów UE

28.01.2015 00:31, BANK 2015/01

Kryzys finansowy, jaki w 2007 r. wybuchł w USA i Wielkiej Brytanii, a więc w krajach poza strefą euro, nie obniżył zaufania na świecie ani do amerykańskiego dolara, ani brytyjskiego funta, ani też do euro. Te trzy waluty uległy raczej wzmocnieniu niż deprecjacji w stosunku do innych walut. Kapitał zaufania do USA i głównych krajów strefy euro był i pozostaje na tyle duży, że dolar i euro są nadal podstawowymi walutami na światowych rynkach finansowych. Na skutek wzrostu ryzyka makroekonomicznego w skali globalnej uległy natomiast osłabieniu waluty krajów z niewielkim lub umiarkowanym kapitałem zaufania. Między innymi mieliśmy i nadal mamy do czynienia z dość silnym osłabieniem złotego. Czytaj więcej...


Strona 1 z 612345...Ostatnia »
0