Adam Szyszka

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Giełdy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Adam Szyszka
Fot. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Członek Rady Giełdy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Prof. dr hab. Adam Szyszka jest profesorem ekonomii i finansów w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Rynkami Finansowymi, jest członkiem Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych przy Komisji Europejskiej. Profesor Szyszka był stypendystą Fulbrighta oraz Fundacji Kościuszkowskiej na Columbia University w Nowym Jorku. Uczestniczył w seminariach i wykładał w wielu znanych na całym świecie uczelniach wyższych, w tym Harvard Business School, Freie Universitaet w Berlinie, Tsinghua University w Pekinie i University of Adelaide w Australii. Był również przez wiele lat związany naukowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe prof. Szyszki dotyczą przede wszystkim rynku kapitałowego i to zarówno w aspektach makro-, jak i mikroekonomicznych. W obszarze makroekonomicznym przedmiotem badań są miejsce i rola rynku kapitałowego w gospodarce oraz powiązania między sektorem finansowym a sferą realną. Z kolei wśród aspektów mikroekonomicznych przedmiotem zainteresowań są: efektywność giełd papierów wartościowych, finanse behawioralne oraz wpływ psychologii na zachowania uczestników rynków i wycenę aktywów. Jego dorobek obejmuje ponad 80 publikacji naukowych, w tym monografie wydane w USA przez uznane wydawnictwa takie jak Palgrave Macmillan oraz Wiley & Sons oraz liczne artykuły w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Prof. Szyszka posiada doświadczenie z rad nadzorczych dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych. Był ekspertem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Narodowego Centrum Nauki, Think Forward Initiative. Ostatnio został zaproszony do grona ekspertów Grupy Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych przy Komisji Europejskiej. Przez wiele lat współpracował również z GPW jako autor programów i materiałów szkoleniowych oraz wykładowca Szkoły Giełdowej GPW.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 ust. 1 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Udostępnij artykuł: