Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną

Gospodarka

Agencja Fitch potwierdziła w piątek wieczorem (27.08.) długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” z perspektywą stabilną ‒ podała agencja w komunikacie. Jednocześnie z przyczyn metodologicznych podwyższono rating krótkoterminowy w walucie obcej IDR do „F1” z „F2”.

mężczyzna trzymający kartkę z napisem Fitch Ratings
Fot. stock.adobe.com / Yurii Kibalnik

Agencja Fitch potwierdziła w piątek wieczorem (27.08.) długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” z perspektywą stabilną ‒ podała agencja w komunikacie. Jednocześnie z przyczyn metodologicznych podwyższono rating krótkoterminowy w walucie obcej IDR do „F1” z „F2”.

Według agencji, obecny poziom ratingu długoterminowego w walucie obcej równoważy z jednej strony zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach oraz mocne ramy makroekonomiczne, a z drugiej wskaźniki governance oraz poziom dochodów poniżej państw z koszyka ratingowego.

Agencja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2021 rok do 5,2 proc. z 4,4 proc.

„Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla odporność polskiej gospodarki na szok związany z pandemią, oczekiwane wsparcie wzrostu gospodarczego ze strony środków z Funduszu Odbudowy UE oraz oczekiwania agencji, że po mocnym pogorszeniu poziomów deficytu budżetowego i długu publicznego w 2020 r. oba wskaźniki ulegną poprawie w 2021 roku.” ‒ dodano.

Prognozy Fitch nie uwzględniają rozwiązań przewidzianych w programie Polski Ład, ponieważ ich przyjęcie przez parlament jest zdaniem agencji niepewne

Za podwyższeniem ratingu krótkoterminowego w walucie obcej stoją przesłanki metodologiczne ‒ poprawa międzynarodowej pozycji płynnościowej Polski.

Podwyższona prognoza wzrostu PKB

Agencja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2021 rok do 5,2 proc. z 4,4 proc., na 2022 rok do 4,5 proc., a na 2023 rok do 3,8 proc.

Prognozy wzrostu gospodarczego zakładają wsparcie ze strony unijnego Funduszu Odbudowy. Dotychczasowy brak akceptacji KE dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy, będącego podstawą do wypłaty środków z Funduszu, mają w ocenie Fitch podłoże polityczne i raczej nie niosą ryzyka anulowania przyznania Polsce środków finansowych.

Prognoza inflacji

Według prognoz Fitcha inflacja w Polsce średniorocznie w 2022 roku wyniesie 3,9 proc., a w 2023 roku 3,6 proc. Agencja ocenia, komentując 5-proc. odczyt inflacji za lipiec, że choć częściowo do wzrostu cen przyczyniły się czynniki regulacyjne, żywność oraz niektóre usługi, to jednocześnie widać rosnącą popytową presję inflacyjną.

„(...) Gospodarstwa domowe wydają pandemiczne oszczędności, a aktywność gospodarcza normalizuje się. Ujemne realne stopy procentowe, domykająca się luka popytowa oraz solidny wzrost płac oznaczają, że średnia inflacja, choć opadająca, nadal wynosić będzie w 2022 roku 3,9 proc, a w 2023 roku 3,6 proc.” ‒ napisano w raporcie.

Na kontekst wzrostu cen i polityki makroekonomicznej Fitch zwrócił uwagę wymieniając czynniki, które sprzyjałyby poprawie poziomu ratingu Polski.

Średnia inflacja, choć opadająca, nadal wynosić będzie w 2022 roku 3,9 proc, a w 2023 roku 3,6 proc.

Jednym z nich według Fitch jest „trwały wzrost PKB wspierający szybszą konwergencję dochodów do mediany państw z koszyka ratingowego 'A' wspierany przez politykę makroekonomiczną, która nie doprowadzi do powstania ryzyka przegrzania gospodarki, na przykład do uporczywej, wysokiej inflacji, wysokiego deficytu na C/A lub powstania baniek aktywów”.

Czytaj także: Agencja Moody’s potwierdziła rating Polski na poziomie „A2”, perspektywa stabilna

Ryzyko związane z przejrzystością finansów publicznych

Fitch prognozuje, że deficyt sektora gg Polski w 2022 r. wyniesie 3,8 proc. PKB i 3,0 proc. w 2023 roku. W projekcie budżetu na 2022 rok zapisano deficyt gg na poziomie 2,8 proc.

Fitch zwraca uwagę, że wzrosły w Polsce ryzyka związane z przejrzystością finansów publicznych, co jest związane ze stosowaniem określonych fiskalnych instrumentów do walki z pandemią. Agencja wyraziła jednak oczekiwanie, że od 2023 roku Polska powróci do stosowania krajowych reguł fiskalnych.

Program Polski Ład?

Prognozy Fitch nie uwzględniają rozwiązań przewidzianych w programie Polski Ład, ponieważ ich przyjęcie przez parlament jest zdaniem agencji niepewne.

Wzrosły w Polsce ryzyka związane z przejrzystością finansów publicznych, co jest związane ze stosowaniem określonych fiskalnych instrumentów do walki z pandemią

Odnosząc się do bieżącej sytuacji politycznej (odejściu z koalicji rządzącej Porozumienia), Fitch uważa, że przedterminowe wybory w I poł. 2022 r. są mało prawdopodobne, ale rząd może mieć "pewną trudność" w przeprowadzeniu budżetu na przyszły rok przez parlament.

Niższy dług publiczny w 2023 roku

Agencja zauważa, że według jej prognoz dług publiczny Polski obniży się w 2023 r. do 55,3 proc. PKB, co będzie wyraźnie poniżej mediany koszyka ratingowego „A” na poziomie 62 proc.

Dług zewnętrzny netto Polski według prognoz Fitch ma spaść do 8 proc. PKB vs 1,6 proc. mediany dla koszyka

Z drugiej strony Fitch przyznaje, że w porównaniu do koszyka profil zadłużenia zagranicznego Polski wypada mniej korzystnie (24,2 proc. vs mediana 5 proc.), przy średniej zapadalności polskiego długu „jedynie” 4,9 roku.

Agencja ocenia, że dotychczasowa słaba strona ratingu Polski ‒ finanse zewnętrzne, poprawiła się w ostatnich latach i zbliżyła się do mediany koszyka. Dług zewnętrzny netto Polski według prognoz Fitch ma spaść do 8 proc. PKB vs 1,6 proc. mediany dla koszyka.

Czytaj także: S&P: ocena kredytowa Polski pozostaje na poziomie „A-” z perspektywą stabilną

Napięcia w relacjach z UE

Odnosząc się do kwestii instytucjonalnych, Fitch spodziewa się kontynuacji napięć Polski w relacjach z UE w obszarach praworządności i wolności mediów.

„Jednocześnie Polska prawdopodobnie wycofa się z działań, które mogłyby zagrozić środkom z Fundusz Odbudowy lub innym funduszom strukturalnym UE, biorąc pod uwagę ich rolę dla wzrostu gospodarczego" ‒ dodano.

Czynniki sprzyjające poprawie poziomu ratingu Polski

Głównymi czynnikami, które mogą doprowadzić do podwyższenia ratingu są:

- konsolidacja fiskalna w średnim terminie, która prowadziłaby do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB;

- trwała poprawa w finansach zewnętrznych kraju, w tym dalszy spadek relacji długu zewnętrznego neto do PKB;

- trwały wzrost PKB wspierający szybszą konwergencję dochodów do mediany państw z koszyka ratingowego „A”, wspierany przez politykę makroekonomiczną, która nie doprowadzi do powstania ryzyka przegrzania gospodarki, na przykład do uporczywej, wysokiej inflacji, wysokiego deficytu na C/A lub powstania baniek aktywów.

Czynniki obniżające poziom ratingu Polski

Wśród najważniejszych czynników, które mogłyby doprowadzić do obniżenia ratingu Fitch wymienia:

- trwały wzrost zadłużenia rządowego, na przykład niepowodzenie w konsolidacji finansów publicznych, materializacja zobowiązań warunkowych lub osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego w średnim terminie;

- pogorszenie się standardów governance lub klimatu biznesowego, które odbiłoby się negatywnie na gospodarce.

Terminarz kolejnych przeglądów ratingu Polski

Fitch rozpoczął rundę przeglądów ratingu Polski przez główne agencje w II połowie roku:

1 października ocenie kredytowej Polski przyjrzy się S&P Global Ratings;

29 października Moody's.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's ‒ na poziomie "A2".

Rating Polski według Fitch i S&P to „A-”, jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Czytaj także: Agencja Fitch potwierdziła rating Polski, system bankowy stabilny

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: