AGORA – Powołanie składu Rady Nadzorczej nowej kadencji

Kadry

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dnia 28 czerwca 2013 roku na podstawie art. 385 § 1 KSH i postanowień § 20 i 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Helenę Łuczywo oraz Panów Andrzeja Szlęzaka, Tomasza Sielickiego, Sławomira S. Sikorę i Dariusza Formelę na wspólną trzyletnią kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dnia 28 czerwca 2013 roku na podstawie art. 385 § 1 KSH i postanowień § 20 i 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Helenę Łuczywo oraz Panów Andrzeja Szlęzaka, Tomasza Sielickiego, Sławomira S. Sikorę i Dariusza Formelę na wspólną trzyletnią kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że na podstawie postanowień § 18 ust. 2 statutu Spółki WZA powołało Pana Andrzeja Szlęzaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Szlęzak oraz członkowie: Dariusz Formela, Helena Łuczywo, Tomasz Sielicki, Sławomir S. Sikora.

Pan Andrzej Szlęzak pełni w Spółce funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Andrzej Szlęzak rozpoczął pracę w SK&S krótko po jej powstaniu w 1991 roku. W 1993 roku został w niej partnerem, zaś w 1996 roku starszym partnerem. W ramach działalności w SK&S uczestniczył w obsłudze prawnej szeregu transakcji prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu polskiego i bankowości, nadzorował liczne projekty z obszaru fuzji i przejęć, brał udział w projektach typu greenfield, sporządzał liczne projekty dokumentacji transakcyjnej oraz był autorem wielu ekspertyz prawnych z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i wiceprzewodniczącym jego Rady Arbitrażowej; był wielokrotnie powoływany jako arbiter w sporach prowadzonych przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ICC w Paryżu. Dr hab. Andrzej Szlęzak jest autorem licznych publikacji, w tym obcojęzycznych, z dziedziny prawa cywilnego i handlowego. Andrzej Szlęzak uzyskał stopień magistra filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym i magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1979-81 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1979 roku był pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Cywilnego UAM, w którym obronił pracę doktorską oraz rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa cywilnego. W 1994 roku powołany został na stanowisko profesora UAM, na którym pozostawał do momentu odejścia z Wydziału Prawa w 1996 roku. Dr hab. A. Szlęzak był stypendystą wielu zagranicznych uczelni, w tym uniwersytetów w Oxfordzie i Michigan.

Obecnie dr hab. Andrzej Szlęzak jest starszym partnerem kancelarii SK&S oraz profesorem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i wiceprzewodniczącym jego Rady Arbitrażowej. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki.

Pan Andrzej Szlęzak nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Pan Dariusz Formela pełni w Spółce funkcję członka Rady Nadzorczej. Od 2012 roku jest prezesem zarządu PKM DUDA odpowiedzialnym za opracowanie i wdrożenie strategii spółki. W latach 2009 - 2012 pełnił funkcję członka zarządu PKM DUDA oraz prezesa zarządu spółki CM Makton. W latach 1998 - 2008 był związany z grupą kapitałową ORLEN, gdzie pełnił również funkcję członka zarządu spółki PKN ORLEN i Możejki Nafta odpowiedzialnego m.in. za nadzór nad spółkami z grupy kapitałowej i integrację posiadanych aktywów kapitałowych. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji w grupie kapitałowej ORLEN. Dariusz Formela zasiada w Komitecie Audytu spółki Avia Solutions Group S.A. oraz pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń działającego w ramach Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. Dariusz Formela jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskał również dyplom MBA University of Bradford i WSPIZ im. L. Koźmińskiego.

Pan Dariusz Formela jest prezesem zarządu PKM DUDA S.A., zasiada w Komitecie Audytu spółki Avia Solutions Group S.A. oraz pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń działającego w ramach Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki.

Pan Dariusz Formela nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Pani Helena Łuczywo pełni w Spółce funkcję członka Rady Nadzorczej. Helena Łuczywo była współzałożycielką i do 2008 roku zastępcą redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej". W latach 1990 - 1998 była prezesem spółki Agora-Gazeta sp. z o.o., wydającej "Gazetę Wyborczą", a następnie do 2004 roku pełniła funkcję wiceprezesa Agory S.A. Kierowała zespołem, który stworzył i w 2001 roku udostępnił użytkownikom portal www.gazeta.pl, rozpoczynając rozwój Agory w internecie. W 1989 roku brała udział w rozmowach okrągłego stołu między władzami PRL a opozycją, jako przedstawiciel prasy podziemnej. W latach 1982 - 1989 była redaktorem "Tygodnika Mazowsze", najważniejszego pisma podziemnej "Solidarności". W 1981 roku kierowała Agencją Prasową "Solidarności". W 1977 roku zakładała i do 1981 roku redagowała związany z KOR-em dwutygodnik "Robotnik" - pismo, które torowało drogę dla ruchu Solidarności. Helena Łuczywo otrzymała m.in. Harvard University Nieman Foundation Lyons Award for Conscience and Integrity in Journalism i Knight International Journalism Award, a także Radcliffe Bunting Institute Peace Fellowship. Helena Łuczywo urodziła się w 1946 roku. Skończyła ekonomię polityczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Pani Helena Łuczywo nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki.

Pani Helena Łuczywo nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Pan Tomasz Sielicki pełni w Spółce funkcję członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej Sygnity SA oraz Budimexu SA. Ponadto jest członkiem m.in. Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Trilateral Commission, Rady Fundacji Wspólna Droga, Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi, a także członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zastępcą Prezydenta Europejskiej Unii Szachowej.

W Sygnity SA (dawniej ComputerLand SA) pracował od powstania firmy w 1991 roku, od 1992 do 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie przez 2 lata pełnił funkcję Prezydenta Grupy Sygnity (dawniej Grupy ComputerLand). Jest powszechnie uznawany za twórcę sukcesu firmy. Od 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sygnity SA powołało Tomasza Sielickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Tomasz Sielicki jest także inwestorem w przedsięwzięcia kilku branż.

Tomasz Sielicki jest laureatem nagród i wyróżnień: INFO-STAR (1995), Lider Polskiego Biznesu (BCC-1997), Central Europe's Top 10 Executives (Wall Street Journal-1998), Global Leader for Tomorrow (Forum Gospodarcze Davos-1999), nagroda dla Najlepszej Spółki Giełdowej (Parkiet-1997 i 2001), "Stars of Europe" (BusinessWeek-2005), nagroda Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (2006). Tomasz Sielicki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki, kierunek - informatyka).

Pan Tomasz Sielicki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A oraz Budimeksu S.A. i jest członkiem Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Trilateral Commission, Rady Fundacji Wspólna Droga, Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi, a także członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zastępcą Prezydenta Europejskiej Unii Szachowej. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki.

Pan Tomasz Sielicki nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Pan Sławomir S. Sikora pełni w Spółce funkcję członka Rady Nadzorczej.

Sławomir S. Sikora jest Prezesem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA. Od marca 2005 roku pełni funkcję Chief Executive Officer i Citigroup Country Officer, odpowiadając za całość operacji Citigroup w Polsce. W latach 2005 - 2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku. Jest Członkiem Zarządu Związku Banków Polskich oraz Wiceprezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council w International Institute of Finance w Waszyngtonie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1989 roku studiował na Uniwersytecie w Kolonii (RFN) w ramach programu doktorskiego Fundacji Konrada Adenauera.

Pan Sławomir S. Sikora jest Prezesem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA., ponadto pełni funkcję Chief Executive Officer i Citigroup Country Officer. Jest również Członkiem Zarządu Związku Banków Polskich oraz Wiceprezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council w International Institute of Finance w Waszyngtonie. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki.

Pan Sławomir S. Sikora nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Źródło: www.agora.pl

Udostępnij artykuł: