AIG przypomina o nowych przepisach środowiskowych

Finanse i gospodarka

Zgodnie z nowymi przepisami, które wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Carbon Capture and Storage, prowadzenie działalności związanej z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin, wydobyciem kopalin ze złóż czy też podziemnym składowaniem odpadów, będzie możliwe dopiero po uzyskaniu odpowiedniej koncesji.

Zapisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze upoważniają organ wydający takie pozwolenia do wprowadzenia do ich treści obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, które mogą powstać w związku z zagrożeniem wystąpienia szkody w środowisku w wyniku wykonywania koncesjonowanej działalności. Zabezpieczenia takie pozwolą podmiotom korzystającym z koncesji ustanowić rezerwy finansowe na wypadek incydentów środowiskowych będących konsekwencją naruszenia elementów środowiska naturalnego m.in. w wyniku prac geologicznych, jak również błędów eksploatacyjnych czy technologicznych.

Warto zwrócić uwagę na to, że polisy środowiskowe, w tym polisy AIG, w pełni spełniają wymogi dotyczące zabezpieczeń finansowych” – zaznacza Magdalena Szczepłocka z działu Environmental Liability Europe AIG. „Dedykowane produkty środowiskowe to kompleksowe rozwiązania gwarantujące szeroki zakres ochrony. Dają nie tylko pełne pokrycie kosztów związanych z kompensacją działań naprawczych, ale również zapobiegawczych, podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub jej dalszym skutkom” – dodaje.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

 

Udostępnij artykuł: