Akademia Ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw, VI edycja studiów podyplomowych SGH

Polecamy / Tylko u nas

Adresaci: Studia skierowane są dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym jego asekuracji. Są to m.in.: dyrektorzy finansowi i dyrektorzy handlowi, specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem, pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ubezpieczenia, korporacyjni doradcy finansowi, pracownicy zakładów ubezpieczeń i firm brokerskich oraz innych firm pośrednictwa finansowego oraz kancelarii prawnych zajmujących się odszkodowaniami z tytułu ubezpieczeń.

Adresaci: Studia skierowane są dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym jego asekuracji. Są to m.in.: dyrektorzy finansowi i dyrektorzy handlowi, specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem, pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ubezpieczenia, korporacyjni doradcy finansowi, pracownicy zakładów ubezpieczeń i firm brokerskich oraz innych firm pośrednictwa finansowego oraz kancelarii prawnych zajmujących się odszkodowaniami z tytułu ubezpieczeń.

Wartość dla uczestników:

Unikalny zintegrowany przekaz wiedzy teoretycznej i praktycznej opracowany i realizowany przez wybitnych praktyków (z zakładów ubezpieczeń, banków i firm brokerskich) i naukowców, wspierany przez specjalnie wydane książki:

Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, praca zb. pod red. Ewy Wierzbickiej Oficyna Wydawnicza SGH 2014 napisana przez zespół absolwentów tych studiów pod red. naukową Ewy Wierzbickiej.

Ubezpieczenia non - life, praca zbiorowa pod red. Ewy Wierzbickiej Wyd. CeDeWu 2010 napisana przez zespół wykładowców tych studiów,.

Ubezpieczenia osobowe, Wyd. Wolters Kluwer 2008, praca zb. pod red. Ewy Wierzbickiej.

Podstawowymi celami studiów  Akademia ubezpieczeń są:

 • wzbogacenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie identyfikacji ryzyka oraz oceny i sposobów ograniczania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa;
 • przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej produktów finansowych, szczególnie ubezpieczeniowych;
 • wykorzystanie ich w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Program studiów:

Ramowy program studiów obejmuje 160 godzin zajęć podzielonych na następujące bloki tematyczne:

I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i ryzyko działalności przedsiębiorstwa, 20 godz.

 • Rodzaje ryzyka przedsiębiorstwa i metody zarządzania ryzykiem, ekspozycja przedsiębiorstwa na ryzyko; wykład
 • Instrumenty finansowe działalności przedsiębiorstw; wykład
 • Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów pochodnych; wykład
 • Systemy wczesnego ostrzegania; wykład

II. Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem instrumentów ubezpieczeniowych;  108 godz.

 • Prawo ubezpieczeniowe; wykład
 • Ubezpieczenia majątkowe, w tym: ogniowe, BI, ubezpieczenie maszyn, ubezpieczenia budowlano- montażowe CAR/EAR w budowlanym procesie inwestycyjnym, wykład
 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC ubezpieczenia flotowe, likwidacja szkód; wykład
 • Ubezpieczenia transportowe, wykład
 • Ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenie wierzytelności handlowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie faktoringu, leasingu, ubezpieczenie kredytu bankowego, gwarancje ubezpieczeniowe; wykład
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dobrowolne i obowiązkowe, odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa; wykład + warsztaty

III. Gospodarka finansowa - zakłady ubezpieczeń, 16 godz.

 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; wykład
 • Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń, wykład
 • Reasekuracja, formy i rodzaje umów reasekuracyjnych; wykład

IV. Ubezpieczenia osobowe, 12 godz.

 • Ubezpieczenia pracownicze; wykład
 • Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne; wykład
 • Ubezpieczenia chorobowe; wykład

V. Seminarium dyplomowe, 4 godz.

Razem 160 godzin.

Wykładowcy:

Zajęcia w ramach studiów prowadzą wybitni praktycy (z zakładów ubezpieczeń, banków i firm brokerskich) i naukowców oraz pracownicy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz pracownicy innych uczelni.

Strony www studiów podyplomowych Akademia Ubezpieczeń SGH:

http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/Strony/default.aspx
http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=77&ST=podyplomowe

ORGANIZATOR STUDIÓW

SGH Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Kierownik studiów: dr Ewa Wierzbicka
e-mail: ewierz1@sgh.waw.pl
telefon kom.: 509040792

Sekretarz programu:Krystyna Doskocz
e-mail: kdosko@sgh.waw.pl
telefon kom.: 608321852

Czas  trwania i sposób organizacji kształcenia

Studia VI edycji trwają dwa semestry, rozpoczynają się w  na początku listopada 2014r.  a kończą się we wrześniu 2015r. obroną pracy końcowej.

W I semestrze uczestnicy studiów będą  zdobywali przede wszystkim wiedzę teoretyczną  a w II semestrze głównie praktyczną z zakresu wykorzystania produktów ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa.

Zajęcia odbywają się w sesjach co dwa tygodnie  w budynkach na terenie Kampusu SGH w soboty i w niedziele w godz. 9,00 - 16.00.

Czesne

Opłata za całość studiów wynosi 6 500 zł. w przypadku płatności jednorazowej. W przypadku płatności ratalnej opłata wynosi 6700 zł.  ( I rata 3700 tys. zł, II rata  3000zł płatne z góry przed rozpoczęciem danego semestru).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i wykładów oraz koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

1. Firma opłacająca studia swoich pracowników uiszcza całą kwotę jednorazowo.
2. Osoby fizyczne mogą opłacić udział w studiach jednorazowo lub w 2-óch ratach: 1 rata - przed rozpoczęciem zajęć, 2 rata - przed rozpoczęciem II semestru (w przypadku wpłaty w ratach prosimy zaznaczyć w tytule wpłaty: I rata; II rata).

Udostępnij artykuł: