Aktywa funduszy inwestycyjnych (styczeń 2016)

Finanse i gospodarka

Po rekordowym grudniu styczeń  minął  już pod  znakiem spadku aktywów  zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Ich wartość obniżyła  się o -0,2%, czyli -0,5 mld  zł do 251,9 mld zł. Zmiana byłaby jeszcze wyższa gdyby nie dodatnie saldo wpłat i wypłat funduszy niedetalicznych, które według szacunków Analiz Online wyniosło w styczniu +1,4 mld  zł. W przypadku funduszy  skierowanych do szerokiego grona odbiorców mieliśmy do czynienia z nieco większą  skalą spadku aktywów. Zgromadzone w nich środki obniżyły się w styczniu o -2,6 mld zł, czyli -2,2% do 119,5 mld zł.

Po rekordowym grudniu styczeń  minął  już pod  znakiem spadku aktywów  zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Ich wartość obniżyła  się o -0,2%, czyli -0,5 mld  zł do 251,9 mld zł. Zmiana byłaby jeszcze wyższa gdyby nie dodatnie saldo wpłat i wypłat funduszy niedetalicznych, które według szacunków Analiz Online wyniosło w styczniu +1,4 mld  zł. W przypadku funduszy  skierowanych do szerokiego grona odbiorców mieliśmy do czynienia z nieco większą  skalą spadku aktywów. Zgromadzone w nich środki obniżyły się w styczniu o -2,6 mld zł, czyli -2,2% do 119,5 mld zł.

160210.fi aktywa.01

Spadek aktywów na całym rynku wynikał przede wszystkim z ujemnego wyniku zarządzania, który wyniósł w styczniu  -1,5 mld  zł.  Zadecydowała o  tym  bardzo słaba koniunktura  na rynkach akcji - zarówno  w Polsce, jak i za granicą, a także  bliskie zera  wyniki części  dłużnej portfeli  funduszy. Styczeń  był kolejnym  miesiącem silnej korekty  na  warszawskiej giełdzie. Indeks   szerokiego  rynku  WIG stracił  -4,7%.  Tym  razem  nieco  lepiej  spisał  się  WIG20, grupujący  największe  spółki  na  GPW, w  przypadku którego  miesięczny  spadek  wyniósł -4,2%.

Obniżka wartości zgromadzonych środków w styczniu nie dotyczyła wszystkich segmentów rynku. Ponad  +3,0% wzrost aktywów w ujęciu miesięcznym odnotowały  fundusze gotówkowe i pieniężne. Wartościowo środki w nich zgromadzone zwiększyły się o +0,9 mld zł do 30,5 mld zł. Większość funduszy o tym profilu ryzyka odnotowało przyrost aktywów w styczniu.

Wartość zgromadzonych środków zwiększyła  się w segmentach funduszy  nieposiadających dużego udziału w całym rynku. Jednym z nich były rozwiązania ochrony kapitału. W pierwszym miesiącu roku ich aktywa wzrosły aż o +7,1%, czyli +0,1 mld zł do 2,0 mld zł. Wynikało to jednak głównie z  przyrostu aktywów największego przedstawiciela tego segmentu. Dodatnią dynamikę w ujęciu miesięcznym odnotowały jeszcze  m.in. fundusze rynku surowców, sekurytyzacyjne, a także fundusze nieruchomości.

Największy spadek w porównaniu do końca grudnia, zarówno w ujęciu procentowym, jak i wartościowym odnotowały fundusze akcyjne. Wynikało  to w głównej mierze ze słabej koniunktury na  rynkach akcji. W styczniu wartość środków ulokowanych w tym segmencie

O -3,0% obniżyła się natomiast wartość środków ulokowanych w funduszach mieszanych. Ich aktywa spadły w styczniu o prawie  -1,0 mld zł do 31,4 mld zł. Dotyczyło to przede wszystkim funduszy,  których zarządzający inwestują głównie na krajowym rynku. Z największą skalą spadku aktywów mieliśmy do czynienia w  przypadku rozwiązań stabilnego wzrostu i zrównoważonych.

Kiepska koniunktura na rynkach finansowych nie sprzyjała również produktom z segmentu absolutnej stopy zwrotu. Po czterech miesiącach wzrostu aktywów, w styczniu odnotowały one obniżkę o -1,6%, czyli -0,2 mld zł do 11,9 mld zł.

160210.fi aktywa.02

Ze spadkiem aktywów mieliśmy do czynienia również w przypadku największego segmentu w ofercie krajowych TFI - funduszy dłużnych. Wartość zgromadzonych w nich środków na koniec stycznia  wyniosła 40,8 mld zł i była  o -0,3 mld zł, czyli -0,7% niższa niż miesiąc wcześniej.

Joanna Dysput
Biuro Zarządu
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Udostępnij artykuł: