„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – 2 mln do podziału dla gmin

Samorząd

"Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" to program Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach edycji 2012 został ogłoszony otwarty konkurs "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego". Jest on skierowany do samorządów gmin.

0040

"Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" to program Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach edycji 2012 został ogłoszony otwarty konkurs "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego". Jest on skierowany do samorządów gmin.

Oferty można składać do 30 marca 2012 roku. Na realizację konkursu zostało przeznaczone 2 mln zł. Celem konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2012 roku jest wsparcie finansowe i promocja gmin, które zastosują instrumenty aktywnych form pomocy oraz partnerskie porozumienia o lokalnej współpracy dla uzyskania następujących efektów:

  • zaktywizowanie określonej grupy mieszkańców, będących osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez realizację m.in.: kontraktów socjalnych, uczestnictwo w zajęciach w centrum lub klubie integracji społecznej itp.,
  • usamodzielnienie ekonomiczne beneficjentów projektu, poprzez:
    • dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy, np. w formie spółdzielni socjalnej,
    • przystąpienie do istniejącej już spółdzielni socjalnej,
    • podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy;
  • poprawa i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (mieszkania komunalne, lokale socjalne, mieszkania kontraktowe i chronione).

Oferty konkursowe przedkładane do oceny winny prezentować zakres merytorycznych działań, składający się z dwóch podstawowych części, obejmujących etap przygotowawczy (realizowany w 2012 roku) i etap realizacji zadań projektowych (realizowany w 2013 roku).

Projekt może być dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 120 tys. zł., przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Kwotę 20% udziału własnego stanowią środki finansowe podmiotu, w tym koszt organizacji prac społecznie użytecznych lub robót publicznych w 2013 roku.

Wszelkie informacje wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie www.mpips.gov.pl.

źródło: www.mpips.gov.pl

Udostępnij artykuł: