Aleksander Badzioch

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Krakowski Bank Spółdzielczy

Członek Rady Nadzorczej Krakowski Bank Spółdzielczy

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

Udostępnij artykuł: