Alior Bank: 585,5 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

Z rynku

Alior Bank odnotował 585,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,41 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Alior Bank - Oddział w Gdańsku
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)

Alior Bank odnotował 585,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,41 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Strata netto grupy @AliorBankSA w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 585,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 9,4 mln zł #AliorBank

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 721,98 mln zł wobec 829,18 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 154,58 mln zł wobec 156,81 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 77,67 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 76,71 mld zł na koniec 2019 r.

W I poł. 2020 r. bank miał 513,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 93,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Na koniec czerwca 16 banków wykazało stratę w wysokości 467,3 mln zł >>>

"Ze względu na zdarzenia jednorazowe, w tym głównie wynikające z pandemii COVID-19, grupa kapitałowa Alior Banku w I półroczu 2020 r. zrealizowała stratę netto -513,4 mln zł, tj. wynik niższy od zysku netto osiągniętego I półroczu 2019 r. o 606,5 mln zł.

Główne przyczyny spadku

Do głównych przyczyn tego spadku zaliczyć należy:

• Rozpoznanie odpisów z tytułu COVID-19 w kwocie -418 mln zł, z czego -269,8 mln wynika ze zmian parametrów modeli, a -148,2 mln zł z odpisów indywidualnych.

• Spadek przychodów związany z wyrokiem TSUE dotyczącym zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich - Alior Bank oszacował wpływ wyroku na kwotę -192,1 mln zł brutto, na którą składają się:

1.  rezerwa na historyczne zwroty części prowizji w przypadku kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed 11 września 2019 r. w wysokości -98 mln zł (wpływ na pozostałe koszty operacyjne)

2.  bieżący koszt zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszych spłat kredytów w I półroczu 2020 r. w wysokości -100,2 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe),

3.  korekta wynikająca z różnicy między rozliczeniem prowizji metodą ESP w księgach Banku, a liniową metodą szacowania zwrotów części prowizji w wysokości +6,6 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe).

• Spadek wyniku odsetkowego w wyniku spadku stóp procentowych w związku z trzema decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 marca 2020 r., dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżkach stopy referencyjnej NBP łącznie o 1,4 pkt proc. tj. do poziomu 0,1% oraz w związku z decyzją Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%. Spadek wyniku odsetkowego z tego tytułu Alior Bank oszacował w I półroczu 2020 r. na -110,2 mln zł.

• Dokonanie odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB S.A. w wysokości -64,4 mln zł. Zdarzenie ma charakter jednorazowy.

• Rozpoznanie wpływu tzw. modyfikacji nieistotnej w rozumieniu MSSF 9 w związku z zastosowaniem tzw. pozaustawowych i ustawowych wakacji kredytowych w związku z COVID-19. Modyfikacja obniżyła wynik odsetkowy Alior Banku o 14,5 mln zł i jest zdarzeniem jednorazowym" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wskaźnik rentowności

W konsekwencji wskaźnik rentowności ROE banku wyniósł -15,8% (vs. 2,9% w I połowie 2019 r.). Po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych tj. odpisów w związku z COVID-19, modyfikacji nieistotnej w związku z zastosowaniem tzw. wakacji kredytowych oraz dotworzenia rezerwy na historyczne zwroty części prowizji w przypadku kredytów spłaconych przed 11 września 2019 r., wskaźnik ROE Grupy Alior Banku w I połowie 2020 r. kształtowałby się na poziomie -0,6%.

"Warto podkreślić jednak, że pomimo dużego wpływu zdarzeń jednorazowych oraz dużej presji na wyniki ze względu na niekorzystne otoczenie makroekonomiczne, wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostały na wysokim poziomie (odpowiednio 13,14% oraz 15,72%), pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulatora (odpowiednio 464 pb oraz 522 pb). Oznacza to, że grupa dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 ponad 2,2 mld zł powyżej minimów regulacyjnych" - czytamy dalej.

Sytuacja płynnościowa na bezpiecznym poziomie

Sytuacja płynnościowa Alior Banku w I połowie 2020 r. również pozostawała na bezpiecznym poziomie, zaznaczono także.

"Była ściśle monitorowana i utrzymywana w adekwatnym do potrzeb zakresie poprzez dostosowywanie poziomu bazy depozytowej oraz uruchamianie finansowania w zależności od rozwoju akcji kredytowej i pozostałych potrzeb płynnościowych. Wskaźnik płynnościowy LCR Grupy znajdował się na 31.12.2019 r. na poziomie 148% i został na 30.06.2020 r. podniesiony do poziomu 187%. Tym samym jest 87 pkt proc. powyżej minimum regulacyjnego" - wskazano.

"Zarząd Alior Banku pozytywnie ocenia działania wprowadzone w reakcji na zmianę otoczenia makroekonomicznego i prawnego zaś w opinii zarządu tworzą one podstawę do stopniowego poprawiania wyników finansowych Alior Banku w przyszłych okresach" - podsumowano.

Koszty działania

W I połowie 2020 r. koszty działania wyniosły 877 mln zł i były niższe od kosztów działania poniesionych w pierwszej połowie 2019 r. o 29 mln zł tj. o 3,2%.

"Poziom wyniku z odpisów na straty oczekiwane wyniósł w pierwszej połowie 2020 r. -1 211 mln zł w porównaniu z wynikiem -776 mln zł w pierwszej połowie 2019 r., co oznacza wzrost o 56,2%. Wzrost wynika z rozpoznania odpisów z tytułu COVID-19 w kwocie -418 mln zł, z czego -269,8 mln zł wynika ze zmian parametrów modeli, a -148,2 mln zł z odpisów indywidualnych. Wskaźnik COR w I półroczu 2020 r. wyniósł z uwzględnieniem tego zdarzenia 3,96%" - napisano także w sprawozdaniu.

Czytaj także: Alior Bank zawiązuje dodatkowe odpisy i rezerwy o wartości 676 mln złotych >>>

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 513,06 mln zł wobec 119,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec czerwca 2020 roku Alior Bank dysponował 750 placówkami (191 oddziałami tradycyjnymi, 7 oddziałami Private Banking, 7 Regionalnymi Centrami Biznesowymi oraz 545 placówkami partnerskimi). Na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie w Grupie Alior Banku kształtowało się na poziomie 8 578,54 etatów.

Wcześniej w sierpniu Alior Bank informował, że zdecydował o odpisie i zawiązaniu rezerw na kwotę 676 mln zł łącznie, co pogorszy wynik finansowy banku w I półroczu 2020 r. i w całym roku obrachunkowym 2020 r.

Alior Bank liczy na stopniową poprawę wyników w przyszłych okresach

Alior Bank ocenia, że wprowadzone przez bank działania dają podstawę do stopniowego poprawiania wyników w przyszłych okresach - poinformował bank w raporcie.

"Alior Bank dostosował swoją ofertę produktową do otoczenia niskich stóp procentowych oraz skutków prawnych po wyroku TSUE dot. zwrotów prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich. Dodatkowo Alior Bank prowadzi ciągły proces optymalizacji efektywności, którego celem jest ograniczenie wzrostu bazy kosztowej" - napisano w raporcie.

"Zarząd Alior Bank pozytywnie ocenia działania wprowadzone w reakcji na zmianę otoczenia makroekonomicznego i prawnego zaś w opinii zarządu tworzą one podstawę do stopniowego poprawiania wyników finansowych Alior Bank w przyszłych okresach" - dodano.

Alior Bank obserwuje pozytywne trendy odbudowy nowej sprzedaży kluczowych produktów

Alior Bank obserwuje pozytywne trendy odbudowy nowej sprzedaży kluczowych produktów banku przy jednoczesnej poprawie jakości nowych ekspozycji - poinformował bank w prezentacji.

Bank podał, że w lipcu 2020 r. osiągnął ponad 100-proc. przyrost sprzedaży kredytów hipotecznych względem średniej sprzedaży styczeń-luty, osiągając w lipcu sprzedaż w wysokości 308 mln zł.

Sprzedaż pożyczek w lipcu wyniosła 412 mln zł, czyli była o 21 proc. niższa niż średnia ze stycznia i lutego.

Wiceprezes Alior Banku: strategia może wymagać aktualizacji

Sytuacja płynnościowa i kapitałowa Alior Banku pozostaje stabilna. Bank nie wyklucza, że jego dotychczasowa strategia będzie wymagała pewnej aktualizacji - poinformowała wiceprezes Alior Banku kierująca pracami zarządu banku Iwona Duda.

"Naszym celem jest wzmacnianie relacji z klientami oraz dalszy rozwój zdalnych kanałów bankowości. Są to kwestie, które w związku z postępującą cyfryzacją, prędko się nie zdezaktualizują. Nie wykluczamy jednak, że w związku z wydarzeniami z ostatnich miesięcy i związanymi z pandemią koronawirusa, strategia „Więcej niż bank” będzie wymagała pewnej aktualizacji" - powiedziała Duda.

"Sytuacja płynnościowa i kapitałowa banku jest stabilna. Bank odnotowuje wskaźniki kapitałowe na wysokich poziomach pomimo wyzwań gospodarczych. Znaczące nadwyżki ponad minima regulacyjne Tier1 464 pb (2,2 mld zł) i TCR 522 pb potwierdzają wysoki poziom bezpieczeństwa banku, mimo trudnych warunków ekonomicznych związanych z szeregiem zdarzeń jednorazowych" - dodała.

Iwona Duda poinformowała również, że bank prowadzi regularne analizy dotyczące wpływu obecnej sytuacji na poszczególne branże.

"Obejmują one m.in. wpływ i skutki lock-down, obserwacje aktywności biznesowej klientów, wpływ zmian w nastrojach konsumenckich, czy skutki zmian w globalnych łańcuchach dostaw. Niewątpliwie jednak Alior Bank dostosowuje swoje polityki i procesy kredytowe do bieżącej sytuacji makroekonomicznej i płynącej z niej zagrożeń" - powiedziała Duda.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: