Alior Bank: 713,37 mln zł zysku netto w 2018 roku. Dynamiczny wzrost przychodów

Z rynku

Logo Alior Banku
Źródło: Alior Bank

Alior Bank odnotował 713,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 471,19 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#AliorBank z perspektywy współczynników kapitałowych jest gotowy do wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok #dywidenda @AliorBankSA

“Rok 2018 był dla nas wyjątkowy przede wszystkim ze względu na obchodzony jubileusz. To była ważna, dziesiąta rocznica powstania Alior Banku. Przez te wszystkie lata Alior Bank jako pierwszy startupowy bank w Polsce, zbudował i – co jeszcze ważniejsze – utrzymał pozycję lidera innowacyjności w bankowości na rodzimym rynku. Ten sukces był możliwy dzięki pracy wielu osób, w tym przede wszystkim założycieli Alior Banku z Wojtkiem Sobierajem na czele. Zeszły rok zakończyliśmy z rekordowym zyskiem netto na poziomie 713 mln zł oraz aktywami wynoszącymi ponad 73 mld zł, co uplasowało nas wśród dziesięciu największych banków w Polsce” – napisał prezes Krzysztof Bachta w liście dołączonym do raportu rocznego.

Wzrost wyniku netto możliwy był dzięki konsekwentnej poprawie marży odsetkowej, utrzymaniu wysokiej efektywności oraz synergiom po fuzji z wydzieloną częścią Banku BPH przeprowadzoną w 2017 r. Ponadto w 2018 r. udało się ustabilizować bazę kosztową (brak kosztów integracji związanych z ww. fuzją), podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 084,52 mln zł wobec 2 856,14 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 436,09 mln zł wobec 430,75 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 73,42 mld zł na koniec 2018 r. wobec 69,52 mld zł (po przekształceniu) na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 731,07 mln zł wobec 494,85 mln zł zysku rok wcześniej.

“Na 31 grudnia 2018 r. wskaźnik ROE uplasował się na poziomie 11,7% i stopniowo zbliża się do celu strategicznego tj. 14% do 2020 r. Poprawa wyniku odsetkowego pozwoliła na wzrost przychodów ogółem (powyżej 1 mld zł w IV kw. 2018). Wskaźnik rentowności znajdował się na stabilnym, wysokim poziomie w każdym z kwartałów 2018 r.” – czytamy w raporcie.

Wskaźnik ROE wzrósł w 2018 r. do 11,7% z 7,4% rok wcześniej, a ROA – do 1% z 0,7%.

Wzrost wolumenu kredytów brutto w 2018 r. na poziomie 5,6 mld zł jest zgodny z założeniami wzrostu przyjętymi w strategii Cyfrowego Buntownika (5-6 mld zł). Do głównych składników wzrostu w 2018 r. należy zaliczyć strategiczne produkty jak:

− pożyczka gotówkowa (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 7,2 mld zł),

− kredyty udzielone mikroprzedsiębiorstwom (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 2,7 mld zł)

− Leasing (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 3 mld zł), podano także.

Należności kredytowe klientów netto

Należności kredytowe klientów netto w 2018 r. wyniosły 54,25 mld zł wobec 51,27 mld zł rok wcześniej, a zobowiązania wobec klientów – odpowiednio: 62,44 mld zł wobec 57,66 mld zł.

Marża odsetkowa netto utrzymała się na niezmienionym r/r poziomie 4,6%.

“Stabilną pozycję kapitałową odzwierciedla poprawa wskaźników Tier 1 oraz TCR o odpowiednio o 71 bp i 64 bp w porównaniu z końcem 2017 r. Pozycja kapitałowa banku umożliwia podtrzymanie planów dotyczących zdolności do wypłaty dywidendy w 2020 r.” – napisano także.

Koszty ryzyka za cały 2018 r. ukształtowały się na poziomie 1,85%. Główną przyczyną przyrostu kosztów ryzyka w 2018 r. był wzrost poziomu odpisów w związku z jedną z ekspozycji w segmencie klienta biznesowego. Wzrost ten ma charakter przejściowy – planowany jest widoczny spadek tempa przyrostu odpisów w segmencie klienta biznesowego w kolejnych kwartałach (wynikający również z polepszenia się perspektyw dla sektora OZE) i utrzymanie kosztów ryzyka banku na poziomie nieprzekraczającym 1,8%, podano też w raporcie.

“Ponadto, należy zauważyć widoczną poprawę w zakresie kosztów ryzyka w segmencie klienta indywidualnego. Ważnym czynnikiem warunkującym tę poprawę był dalszy wzrost sprzedaży pożyczki gotówkowej w ramach grupy klientów z główną relacją dzięki konsekwentnemu rozwojowi cyfrowych kanałów sprzedaży” – podkreślił bank.

Alior Bank potrzymuje cel wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. 

Alior Bank z perspektywy współczynników kapitałowych jest gotowy do wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok, poinformował prezes Krzysztof Bachta.

“Nasza strategia przewiduje osiągnięcie zdolności do wypłaty dywidendy za 2019 rok. I ten cel pozostaje dla nas aktualny. Dobre wyniki finansowe, które osiągamy w każdym kwartale, jednoznacznie wskazują, że z perspektywy współczynników kapitałowych tę gotowość osiągniemy. Ostateczna decyzja co do podziału zysku zależy od wytycznych KNF i należy do akcjonariuszy” – powiedział Bachta, podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi.

Jak poinformował wiceprezes odpowiedzialny za finanse Tomasz Biłous, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zysk z 2018 roku zostanie zatrzymany w celu poprawy współczynników kapitałowych oraz zwiększenia poziomu stabilności kapitałowej banku.

“Zyski, które co kwartał osiągamy, wystarczą, aby wzmacniać naszą pozycję kapitałową. Emisja akcji nie jest konieczna do utrzymania organicznego wysokiego tempa wzrostu bilansu” – podkreślił.

Bank odnotował wzrost wartości współczynników kapitałowych o ok. 0,7 pkt proc. w skali roku. Na koniec 2018 r. współczynnik TCR, jak i współczynnik Tier1 miały wartości wyraźnie wyższe niż minima regulacyjne. Na poziomie skonsolidowanym pierwszy ze wskaźników osiągnął wartość 15,8% (gdzie minimum regulacyjne na koniec 2018 r. to 13,13%), a drugi 12,8% (przy minimum regulacyjnym 11,13%).

Alior Bank szacuje, że składka na BFG wzrośnie r/r o ok. 26 mln zł w 2019 r. 

Alior Bank szacuje, że składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wzrośnie w 2019 roku o ok. 26 mln zł – do ok. 133 mln zł, poinformował wiceprezes odpowiedzialny za finanse Tomasz Biłous.

“Spodziewamy się, że składka na BFG w 2019 roku wzrośnie do ok. 133 mln zł (wzrost o 24%, czyli ok. 26 mln zł). Wzrost składki dla Alior Banku wynika w dużej mierze z dynamicznego rozwoju bazy depozytowej Banku oraz wzrostu naszego udziału w depozytach gwarantowanych przez BFG” – powiedział ISBnews Biłous.

Alior Bank zakłada niewielki wzrost marży odsetkowej, spadek kosztu finansowania 

Alior Bank zakłada w tym roku niewielki wzrost marży odsetkowej netto i udzielenie – zgodnie ze strategią – co najmniej 5 mld zł nowych kredytów. Bank oczekuje także spadku kosztu finansowania w związku ze wzrostem bazy depozytowej, poinformował prezes Krzysztof Bachta.

“Zakładamy niewielki wzrost marży odsetkowej netto w porównaniu z 2018 rokiem. Rentowność naszego portfela powinna kształtować się na coraz wyższym poziomie, m.in. z uwagi na dynamiczny wzrost w segmencie mikroprzedsiębiorstw. Zakładamy też spadek kosztów finansowania związany z budowaniem coraz bardziej stabilnej bazy depozytowej” – powiedział Bachta.

Marża odsetkowa netto wyniosła 4,6% w 2018 r. i była na tym samym poziomie, co rok wcześniej.

“Tempo rozwoju akcji kredytowej w 2019 r. powinno być na poziomie co najmniej 5 mld zł, co jest zgodne z naszym celem strategicznym, tj. 5-6 mld zł rocznego wzrostu wolumenu kredytów brutto” – dodał.

Jak wskazał wiceprezes odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem Marek Szcześniak, jakość nowej akcji kredytowej w pożyczce gotówkowej jest dwukrotnie lepsza niż w 2016 roku i zgodna z aktualną strategią Alior Banku.

“Poprawę jakości uzyskaliśmy poprzez optymalizację polityki kredytowej oraz ograniczenie sprzedaży w kanale pośredników. W segmencie mikro wdrożyliśmy nowe modele ratingowe, co także przełożyło się na znaczącą poprawę jakości nowej sprzedaży. Jednocześnie Alior Bank uzyskał istotny wzrost poziomu zabezpieczenia nowego portfela kredytowego w segmencie mikroprzedsiębiorstw” – powiedział Szcześniak.

Dodał, że dla pozostałych segmentów bank przygotowuje zmiany, których skutkiem będzie utrzymanie kosztów ryzyka w ramach przyjętego apetytu na ryzyko.

Alior Bank zwiększył bazę kredytową w 2018 r. w strategicznych segmentach: mikro, leasingu i pożyczek. Wolumen kredytów brutto zwiększył się o 5,6 mld zł r/r.

Do głównych składników wzrostu w 2018 r. przyczyniły się: pożyczka gotówkowa (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 7,2 mld zł), kredyty udzielone mikroprzedsiębiorstwom (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 2,7 mld zł), leasing (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 3 mld zł).

Alior Bank nie prowadzi obecnie żadnych rozmów dot. fuzji lub przejęć

Alior Bank będzie koncentrował się w tym roku na wdrażaniu strategii “Cyfrowego Buntownika” i nie prowadzi żadnych rozmów w sprawie ewentualnych przejęć lub fuzji, poinformował prezes Krzysztof Bachta.

“W tej chwili nie są prowadzone żadne prace w zakresie potencjalnych fuzji lub przejęć innych banków. Potrzebujemy okresu stabilności i skutecznego wdrażania strategii ‘Cyfrowego buntownika'” – powiedział Bachta.

“Oczywiście, obserwujemy rynek. Jakiekolwiek działania w tym zakresie moglibyśmy podjąć tylko i wyłącznie wtedy, gdyby generowało to wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy w stosunku do planu rozwoju organicznego” – podkreślił.

Alior Bank nie planuje tworzenia własnego PPK

Alior Bank nie zamierza tworzyć pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w ramach swojej grupy, poinformował prezes Krzysztof Bachta. Bank prowadzi obecni prace związane z wyborem zarządzającego PPK dla swoich pracowników.

“Alior Bank, jako pracodawca zatrudniający powyżej 250 osób, jest zobowiązany w pierwszej kolejności do uruchomienia PPK dla swoich pracowników. Jesteśmy w trakcie prac związanych z wyborem zarządzającego PPK w trybie określonym ustawą” – powiedział Bachta w rozmowie z ISBnews.

“Zdecydowaliśmy już, że nie będziemy tworzyć własnego PPK” – dodał.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Udostępnij artykuł: