Alior Bank: jest zgoda na Drugi Program Emisji Bankowych Papierów Wartościowych

Z rynku

Rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji bankowych papierów wartościowych o wartości nominalnej równej co najmniej 100 zł lub równowartości tej kwoty w innych walutach, podał bank.

Alior Bank - Logo
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)

Rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji bankowych papierów wartościowych o wartości nominalnej równej co najmniej 100 zł lub równowartości tej kwoty w innych walutach, podał bank.

Rada nadzorcza @AliorBankSA, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych #AliorBank

"Podstawowe założenia Programu są następujące:1. Maksymalne zadłużenie banku z tytułu wyemitowanych i niewykupionych bankowych papierów wartościowych nie może przekroczyć w żadnym momencie trwania Programu kwoty 5 000 000 000 zł.2. Bankowe papiery wartościowe mogą być emitowane w walucie innej niż PLN. […]3. Emisje bankowych papierów wartościowych mogą być przeprowadzane w terminie do 31 grudnia 2030 r.4. Zapadalność bankowych papierów wartościowych będzie nie krótsza niż siedem dni i nie dłuższa niż dwanaście lat od dnia emisji danej serii bankowych papierów wartościowych.5. Bankowe papiery wartościowe nie będą miały formy dokumentu.Czytaj także: Alior Bank: nowości w bankowości elektronicznej. Zmienia się m.in. sposób logowania i akceptowania transakcji >>>

6. Bankowe papiery wartościowe mogą być oprocentowane lub nieoprocentowane (zerokuponowe). bankowe papiery wartościowe mogą być oprocentowane:(a) według stałej stopy procentowej; lub(b) według zmiennej stopy procentowej, w tym obejmującej oprocentowanie strukturyzowane (tj. odnoszone do zmian wartości/poziomu indeksów, akcji, surowców, kursów walut, jednostek uczestnictwa, poziomów stóp procentowych, poziomu inflacji, ETF-ów oraz koszyków tych instrumentów rynku finansowego).7. Bankowe papiery wartościowe emitowane w ramach Programu mogą być oferowane na terytorium Polski, a także poza jej granicami.8. Oferty bankowych papierów wartościowych na terytorium Polski będą prowadzone na podstawie prospektów podstawowych sporządzanych przez Bank zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. […] i zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.9. Oferty Bankowych Papierów Wartościowych poza granicami Polski będą prowadzone na podstawie dokumentów ofertowych sporządzonych zgodnie z wymogami obowiązującymi w państwie, na terytorium którego jest prowadzona oferta" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Alior Bank ma zgodę KNF na działanie jako TPP >>>

Ponadto RN upoważniła zarząd do określania warunków emisji poszczególnych serii papierów, rynków, na jakich mogą być notowane, terminów oferty, oprocentowania, wartości nominalnej oraz wartości i waluty poszczególnych serii papierów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Programu, podano także.Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: