Alior Bank miał 195,61 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r.

Z rynku

Alior Bank odnotował 195,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 99,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#AliorBank odnotował 195,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. #Alior @AliorBankSA

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 762,57 mln zł wobec 722,66 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 105,43 mln zł wobec 112,2 mln zł rok wcześniej.

“Całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej w II kwartale 2018 r. wyniosły 1 025 mln zł wobec 969 mln zł kwartał wcześniej oraz 937 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. W efekcie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek wynik odsetkowy zwiększył się w ujęciu kwartał do kwartału o ponad 3% do 763 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Koszty działania grupy wyniosły 430,16 mln zł w II kw. wobec 503,16 mln zł rok wcześniej, zaś w całym I półroczu sięgnęły 886,25 mln zł w porównaniu z 1 002,1 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: Banki oddają co drugą zarobioną złotówkę w postaci obciążeń tego sektora >>>

Odpisy wyniosły 268,72 mln zł w II kw. wobec 256,08 mln zł rok wcześniej. W I półroczu wartość odpisów wyniosła 509,25 mln zł w porównaniu z 467,7 mln zł rok wcześniej.

W II kwartale br. bank wypracował zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 12,6% wobec 11,1% kwartał wcześniej. Marża odsetkowa netto (NIM) wzrosła do 4,6%. Z kolei koszty ryzyka spadły do poziomu 1,7%, przede wszystkim dzięki istotnej poprawie jakości portfela w segmencie pożyczek gotówkowych, podano także.

Bank poprawia efektywność kosztową

Alior podkreślił, że z kwartału na kwartał poprawia efektywność kosztową. “W całym I półroczu br. współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 44,4% wobec 55,9% w I półroczu 2017 r., co konsekwentnie zbliża bank do osiągnięcia celu strategicznego na poziomie 39%” – czytam dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 70,54 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 69,52 mld zł na koniec 2017 r.

W I poł. 2018 r. bank miał 359,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 161,89 mln zł zysku rok wcześniej.

“II kwartał i całe pierwsze półrocze 2018 r. udowodniły, że konsekwentnie budujemy wartość Banku dla akcjonariuszy, poprawiając sukcesywnie nasze wyniki. Cieszy nas, że w drugim kwartale spełniliśmy rosnące oczekiwania rynku, co stało się możliwe głównie dzięki bardzo dobremu wynikowi odsetkowemu i poprawiającej się jakości portfela kredytowego” – powiedziała prezes Alior Banku Katarzyna Sułkowska, cytowana w komunikacie.

Czytaj także: Fuzji jednak nie będzie: Bank Pekao odstąpił od negocjacji w sprawie połączenia z Aliorem >>>

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 364,64 mln zł wobec 169,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec II kwartału br. wskaźniki TCR oraz Tier 1 wyniosły odpowiednio 15,43% i 12,2%.

Kredyty Alior Banku wzrosły o 2,7% w I półroczu 2018 r.

Wartość kredytów Alior Banku wzrosła o 2,7% w I półroczu 2018 r. i wyniosła 52,7 mld zł na koniec czerwca br. Wskaźnik NPL wyniósł 10,8% na koniec II kw.  wobec 11,2% rok wcześniej.

“Zwiększenie portfela należności od klientów w pierwszym półroczu 2018 o 2,7% wynikało zarówno ze wzrostu wolumenu kredytów i pożyczek udzielanych w segmencie detalicznym (które zwiększyły się o 1,0%, tj. o 0,3 mld zł, do 28,5 mld zł), jak i przyrostu portfela należności od klientów biznesowych. Wolumen kredytów dla segmentu biznesowego wzrósł o 4,8% (tj. o 1,1 mld zł) do 24,1 mld zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank podał, że główną pozycją portfela kredytowego segmentu detalicznego były kredyty konsumpcyjne, operacyjne oraz consumer finance, których wolumen osiągnął prawie 17,1 mld zł (spadek r/r o 0,3%). Drugą pozycją o największym udziale w portfelu kredytowym segmentu detalicznego (38,0%) były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe oraz kredyty hipoteczne, których łączny wolumen na koniec czerwca 2018 r. wyniósł 10,8 mld zł (łączny przyrost r/r o 4,3%).

Kredyty operacyjne dla przedsiębiorstw, których wartość na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 12 mld zł (wzrost o 0,5% r/r) były najbardziej istotną składową portfela kredytowego segmentu biznesowego, stanowiąc 49,6% jego wartości. Drugą istotną pozycją w przypadku kredytów segmentu biznesowego były kredyty inwestycyjne, stanowiące 34,9% ww. portfela. Ich wartość na koniec czerwca 2018 r. spadła w porównaniu z końcem czerwca 2017 r. o 2,4%, do 8,4 mld zł, podano także.

Wzrost wolumenu kredytów brutto w pierwszej połowie 2018 r. wyniósł 3 mld zł. Na cały 2018 r. bank przewiduje wzrost na poziomie 5,5-6,5 mld zł.

“Wysoką dynamikę Alior Bank odnotował zwłaszcza w segmencie leasingu, gdzie względem I kwartału 2018 r. zwiększył wolumen kredytowy o 29%. O prawie 5%, do 5,7 mld zł, wzrósł natomiast wolumen kredytowy w segmencie mikrofirm” – czytamy w komunikacie.

Na koniec II kwartału 2018 r. saldo depozytów pozyskanych od klientów wyniosło 59,6 mld zł, tj. o blisko 2 mld zł więcej niż na koniec 2017 r. Mierzący płynność wskaźnik LCR był na poziomie 127%.

Widoczne efekty naszej strategii depozytowej

“Szczególną uwagę należy zwrócić na widoczne efekty naszej strategii depozytowej. Klienci indywidualni coraz chętniej powierzają nam swoje środki. Znajduje to odzwierciedlenie w bezpiecznej sytuacji płynnościowej i we wzroście udziału depozytów bieżących w segmencie detalicznym” – powiedział wiceprezes odpowiedzialny za pion finansów Filip Gorczyca, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że poziom wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w I półroczu 2018 r. -509,2 mln zł w porównaniu z wynikiem -467,7 mln zł w I półroczu 2017 r., co oznacza wzrost o 8,9% wynikający głównie ze wzrostu odpisów na należności od klientów sektora niefinansowego.

“Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu sald należności od klientów, jak również z tytułu organicznego wzrostu wolumenu. Wynik z rezerw liczony z wyłączeniem rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz z uwzględnieniem wyniku na sprzedaży portfela, który jest pokazywany w rachunku wyników w przychodach (wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat) w relacji do średniego salda należności od klientów brutto (współczynnik kosztów ryzyka) zanotował w ujęciu rok do roku spadek z 1,8% do 1,7%” – czytamy dalej.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do 10,8% na koniec II kw. 2018 r. wobec 11,2% rok wcześniej. W ub. roku cały portfel OZE bank przeniósł do NPL z uwagi na sytuację sektora.

Alior podał, że w II kw. br. zainwestował w nowe rozwiązania technologiczne i rozwinął swoją ofertę produktową. Wdrożył m.in. infrastrukturę produktową do obsługi mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz jako jeden z pierwszych banków w Polsce udostępnił usługę cyfrową Apple Pay dla przedsiębiorców.

“W segmencie klientów indywidualnych bank wprowadził Konto Mocno Oszczędnościowe, dzięki któremu zebrał już więcej niż 2 mld zł środków i pozyskał ponad 43 tysiące klientów. Uruchomione zostały też usługi dedykowane obywatelom Ukrainy, z których korzysta już ponad 13 tys. klientów z tego kraju” – czytamy w komunikacie.

Na koniec czerwca 2018 r. Alior Bank obsługiwał 3,9 mln klientów indywidualnych. Bank dysponował 874 placówkami (224 oddziałów tradycyjnych, 8 oddziałów Private Banking i 12 Regionalnych Centrów Biznesu oraz 630 placówek partnerskich). Produkty Banku oferowane były również w sieci 10 Centrów Hipotecznych, 10 centrów gotówkowych oraz sieci około 5 tys. pośredników.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: