Alior Bank przejmuje SKOK Jaworzno. Jest decyzja KNF

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno (SKOK Jaworzno) przez Alior Bank SA. Przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Jaworzno.

Alior Bank - Logo
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno (SKOK Jaworzno) przez Alior Bank SA. Przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Jaworzno.

#KNF: sytuacja @AliorBankSA pozwala na przejęcie #SKOKJaworzno w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy #AliorBank

Z dniem 4 sierpnia 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK Jaworzno zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający jego ustanowienie i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynikało, że SKOK Jaworzno posiadała na dzień 3 sierpnia 2016 r. aktywa na poziomie 423 266 tys. złotych, fundusze własne bilansowe w wysokości (-) 65 309 tys. złotych, a aktywa Kasy nie wystarczały na pokrycie jej zobowiązań, co oznaczało niewypłacalność Kasy. Łączna kwota straty bieżącej oraz z lat ubiegłych wynosiła 99 872 tys. złotych.Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową pomoc stabilizacyjna dla SKOK Jaworzno okazała się niewystarczająca do przeprowadzenia przez Kasę samodzielnej sanacji.

W dniu 29 maja 2018 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiadała zdolności do bezpiecznego przejęcia SKOK Jaworzno i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Jaworzno przez bank krajowy. W odpowiedzi na ogłoszenie KNF Alior Bank SA wyraził zainteresowanie udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno, a następnie zgodę na przejęcie SKOK Jaworzno, w rozumieniu art. 74c ust. 4 ustawy o skok.Według sprawozdawczości na koniec listopada 2018 r., SKOK Jaworzno posiadała aktywa w wysokości 283 968 tys. złotych, fundusze własne bilansowe w wysokości (-) 59 788 tys. złotych, współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 22,57% oraz wykazywała stratę z lat ubiegłych na kwotę 64 639,93 tys. złotych. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 116 671 członków SKOK Jaworzno wynosiły 334 095 tys. złotych.

Sytuacja Alior Banku SA pozwala na przejęcie SKOK Jaworzno w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy. Skala działania Alior Banku SA istotnie przewyższa skalę działania SKOK Jaworzno – wg stanu na dzień 30 listopada 2018 r. aktywa Kasy stanowiły 0,4% sumy bilansowej Banku, a wynik finansowy Kasy 0,22% wyniku bieżącego Banku. W ocenie Komisji, proces przejęcia SKOK Jaworzno przez Alior Bank SA nie wpłynie na bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Banku.

Finansowe wsparcie BFG

Proces przejęcia SKOK przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), na podstawie art. 264 ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK Jaworzno depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Jaworzno przez bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Jaworzno wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Alior Banku SA.Z dniem 1 lutego 2019 r. zarząd majątkiem SKOK Jaworzno obejmuje Zarząd Alior Banku SA. Natomiast z dniem 1 kwietnia 2019 r. SKOK Jaworzno zostanie przejęta przez Alior Bank SA. Do dnia przejęcia Kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Alior Banku SA w proces restrukturyzacji sektora SKOK.

Źródło: KNF

Udostępnij artykuł: