Alior Bank zwiększa zyski

Z rynku

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w II kwartale br. był powyżej konsensusu rynkowego i wyniósł 100 mln zł – czyli o 21% więcej niż pierwszych trzech miesiącach roku. Ten wzrost to m.in. efekt najwyższej na rynku marży odsetkowej netto wynoszącej 4,8%.

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w II kwartale br. był powyżej konsensusu rynkowego i wyniósł 100 mln zł – czyli o 21% więcej niż pierwszych trzech miesiącach roku. Ten wzrost to m.in. efekt najwyższej na rynku marży odsetkowej netto wynoszącej 4,8%.

Całkowite przychody z działalności operacyjnej banku osiągnęły 948 mln zł, tj. o 9% więcej niż w I kwartale br. Wynik odsetkowy wyniósł 719 mln zł (wzrost o 12%), z tytułu prowizji i opłat – 118 mln zł, zaś z działalności handlowej i pozostałej osiągnął 111 mln zł. Alior Bank zamknął pierwszą połowę roku z najwyższym na rynku poziomem marży odsetkowej netto – 4,8%. Realizacja synergii wynikających z przejęcia Banku BPH przebiega zgodnie z planem. Jesteśmy w trakcie planowania operacjonalizacji strategii „Cyfrowego buntownika” na lata 2018–2020. Rezultat tych prac przedstawimy wraz z prezentacją wyników po trzecim kwartale 2017 r. Naszym celem jest jak najszybsze osiągnięcie ROE na poziomie 14% oraz obniżenie wskaźnika C/I do poziomu 39%. W zakresie marży odsetkowej netto oraz kosztów ryzyka poziomy strategiczne już zostały praktycznie osiągnięte. Tempo wzrostu wolumenu udzielanych kredytów będzie wynikało z tempa wzrostu rentowności oraz aktywnego zarządzania bilansem z wykorzystaniem między innymi transakcji sekurytyzacyjnych – podkreśla Michał Chyczewski, wiceprezes zarządu Alior Banku, pełniący obowiązki prezesa.

Oprócz wyraźnego wzrostu wyniku odsetkowego, odnotowano również wyższy niż w I kwartale br. wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE). Wyniósł on 6,3% wobec 5,3% w pierwszych trzech miesiącach. Systematyczny wzrost ROE jest jednym z kluczowych celów ogłoszonej w tym roku strategii „Cyfrowego buntownika”. Realizacja zapowiadanych synergii wynikających z połączenia z BPH postępuje zgodnie z planem. Bank planuje osiągnąć synergie na poziomie 167 mln zł w 2017 r., 351 mln zł w 2018 r. oraz 374 mln zł w 2019 r. Koszty integracji pozostają bez zmian w stosunku do planu, tj. 195 mln zł.Alior Bank zamierza również utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie 4,5% W I półroczu br. ukształtowała się ona na najwyższym na rynku poziomie 4,8%, a na koniec roku powinna osiągnąć przedział 4,6–4,7%.W II kwartale br. współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 51% – z wyłączeniem kosztów integracji (53% wliczając te koszty). Strategicznym celem banku jest jego obniżenie współczynnika do 39% w 2020 r.

– Wyniki finansowe za drugi kwartał br., w tym wyższy o 21% niż w poprzednim kwartale zysk netto pokazują, że Alior Bank wciąż jest na ścieżce wzrostowej. Stale rozwijamy naszą działalność i poprawiamy jej efektywność. Pozwala to patrzeć z optymizmem w przyszłość i sugeruje, że bez przeszkód będziemy w stanie zrealizować plany na ten rok, istotnie zbliżając się do osiągnięcia celów strategicznych – zauważa Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku.Na koniec II kwartału br. wartość kredytów udzielonych klientom przez osiągnęła poziom 49,1 mld zł, a saldo pozyskanych depozytów klientów wyniosło 51,7 mld zł. Portfel kredytowy obejmuje również zaangażowanie związane z finansowaniem projektów budowy farm wiatrowych. Stanowi ono ok. 2% całego wolumenu kredytów. Wartość odpisu na te ekspozycje na koniec pierwszego półrocza 2017 r. wyniosła 87 mln zł (14% pokrycia kredytów, w przypadku których bank zidentyfikował przesłankę utraty wartości).– Analizując kierunek aktualnych zmian legislacyjnych w obszarze OZE, bank podjął decyzję o identyfikacji utraty wartości na kolejnych projektach tworząc na nich adekwatne odpisy aktualizujące. Wartość odpisów i rezerw utworzonych na ekspozycje OZE w drugim kwartale 2017 r. wyniosła 40 mln zł. Dodatkowo bank utrzymuje w księgach rezerwę kolektywną pokrywającą podwyższone ryzyko sektora w kwocie 25 mln zł – dodaje Katarzyna Sułkowska, wiceprezes zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za Pion Ryzyka.Zgodnie z planem w drugim kwartale bank udostępnił pierwszej grupie klientów indywidualnych nowe systemy bankowości internetowej i mobilnej. Na drugą połowę roku przewidziane jest wdrożenie docelowych wersji dla wszystkich klientów indywidualnych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.W najbliższych dniach Alior Bank wyemituje również emisję obligacji w ramach niepublicznej oferty, z najniższą dotychczas marżą w wysokości 1,19% powyżej stawki WIBOR6M. Ich nominalna wartość wynosi 250 mln zł, będą niezabezpieczone i będą miały trzyletni okres zapadalności.

(il)

Udostępnij artykuł: