Altus ASZ GlobAl został 13. funduszem zarządzanym przez giełdowe

Finanse i gospodarka

Do blisko 105 mln zł zwiększyły się dzięki wpływom z emisji certyfikatów aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl, inwestującego w różne klasy aktywów na całym świecie. Tym samym Altus ASZ FIZ GlobAl jest obecnie 13. funduszem zarządzanym przez Altus TFI S.A., którego aktywa przekroczyły wartość 100 mln zł. W listopadzie i grudniu towarzystwo planuje kolejne emisje certyfikatów tego funduszu.

Do blisko 105 mln zł zwiększyły się dzięki wpływom z emisji certyfikatów aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl, inwestującego w różne klasy aktywów na całym świecie. Tym samym Altus ASZ FIZ GlobAl jest obecnie 13. funduszem zarządzanym przez Altus TFI S.A., którego aktywa przekroczyły wartość 100 mln zł. W listopadzie i grudniu towarzystwo planuje kolejne emisje certyfikatów tego funduszu.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. specjalizuje się w oferowaniu w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. Są to zarówno podmioty dedykowane do wąskiej grupy inwestorów, jak i fundusze, których certyfikaty inwestycyjne przeznaczone są do szerszej dystrybucji, np. za pośrednictwem banków, biur maklerskich, firm wealth management. Na koniec września br. wartość aktywów netto 31 funduszy zamkniętych wynosiła łącznie 2 588,35 mln zł, o 21,1% (tj. o 450,92 mln zł) więcej niż na koniec 2013 r. Wzrost wartości portfela wynika z pozyskania aktywów do funduszy dedykowanych oraz wprowadzenia na szeroki rynek trzech nowych funduszy niededykowanych, w tym wykorzystującego strategię absolutne return Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego GlobAl, inwestującego w różne klasy aktywów na całym świecie. Między 7 a 27 października br. odbyła się kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ GlobAl, serii I. Zapisy odbywały się bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl) oraz za pośrednictwem działu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Raiffeisen Bank Polska S.A. Inwestorzy nabyli certyfikaty o wartości 9,8 mln zł, co oznacza, że w wyniku ostatniej emisji wartość aktywów netto tego funduszu zwiększyła się o 10,3%, do ok. 105 mln zł.

Tym samym Altus ASZ FIZ GlobAl jest trzecim funduszem zarządzanym przez firmę, którego aktywa przekroczyły w tym roku wartość 100 mln zł (po dwóch subfunduszach Altus FIO Parasolowego: Altus Dłużnym i Altus Pieniężnym). Obecnie tą symboliczną barierę przekracza 13 funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A., z czego dziewięć podmiotów to fundusze rynku kapitałowego. - Do końca roku planujemy przeprowadzić jeszcze dwie emisje certyfikatów Altus ASZ FIZ GlobAl, co zapewne pozwoli mu awans w naszym wewnętrznym rankingu. Liczymy, że aktywa tego funduszu, który skierowany jest do szerokiego grona inwestorów, będą nadal systematycznie rosły i w 2015 roku stanie się on jednym z naszych największych niededykowanych funduszy zamkniętych. Altus ASZ FIZ GlobAl inwestuje wyłącznie w instrumenty o najwyższej płynności, dlatego nie jest on wrażliwy na wielkość aktywów - mówi Tomasz Dudziński dyrektor departamentu wsparcia sprzedaży Altus TFI S.A. - Zarządzający Altus ASZ FIZ GlobAl stosują strategię absolutnej stopy zwrotu, która sprawdza się w warunkach ciągle dużej niepewności na rynkach finansowych. Fundusz od początku działalności, czyli od 10 lutego br., do końca września br. wypracował 5,21% zysku, co inwestorzy doceniają, o czym świadczą sukcesy kolejnych emisji certyfikatów - dodaje Tomasz Dudziński.

Altus ASZ FIZ GlobAl jest funduszem o strategii absolute return - zarządzający dążą do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Ich celem jest wypracowanie co najmniej 7-proc. stopy zwrotu w skali roku, przy szczególnym nacisku na ochronę kapitału. Zarządzający inwestują w różne klasy aktywów na całym świecie. Ogromną zaletą jest również bardzo duża płynność lokat Altus ASZ FIZ GlobAl, co podowuje, że zmiana strategii jest bardzo łatwa i nie powoduje negatywnych konsekwencji dla inwestorów. Decyzje o alokacji są podejmowane z uwzględnieniem bieżącej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej na danym rynku finansowym. Zgodnie z założeniami polityki inwestycyjnej fundusz lokuje w:

  • dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw lub banki centralne albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, instrumenty rynku pieniężnego (do 100% aktywów);
  • w akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, prawa poboru akcji oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (75% aktywów);
  • waluty obce, przy czym waluta jednego państwa, w tym euro nie może stanowić więcej niż 20% aktywów;
  • depozyty w bankach krajowych i zagranicznych lub instytucjach kredytowych, przy czym lokata w jednej instytucji nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów;
  • jednostki uczestnictwa krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne krajowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przy czym lokaty w jeden krajowy lub zagraniczny fundusz inwestycyjny, instytucję wspólnego inwestowania nie mogą stanowić więcej niż 20% takich lokat;
  • listy zastawne; wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, pod warunkiem, że są zbywalne.

Zarządzający zabezpieczają wartość portfela poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych (kontrakty terminowe notowane na rynkach regulowanych, typu forward, transakcje wymiany płatności, opcje), przy czym instrumentem bazowym będą wyłącznie akcje, uznane indeksy giełdowe, dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut oraz stopy procentowe.

Za zarządzanie towarzystwo pobiera niskie opłaty stałe - 2,25% od wartości aktywów netto rocznie. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej odniesienia - Altus TFI S.A. pobierze 20% premii od wypracowanego zysku.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku blisko sześć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca br. akcje Altus TFI S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (indeksy: WIG, WIG-Poland). Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna - w 2013 r. wypracowało 37,6 mln zł zysku netto, przy 88,6 mln zł przychodów. W I półroczu 2014 r. Altus TFI S.A. wykazało 15,82 mln zł zysku netto, czyli o 45% więcej niż rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym okresie o 18,44% do 39,68 mln zł. Na koniec września br. Altus TFI S.A. zarządzało 5,89 mld zł aktywów: 3,46 mld zł zgromadzonych w 44 funduszach oraz 2,43 mld zł w ramach usługi asset management.

Źródło: Altus

 

Udostępnij artykuł: