Altus TFI przenosi zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI

Z rynku

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (TFI) zawarł z Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym zamkniętymi i podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia funduszy do Rockbridge, podał Altus.

0011

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (TFI) zawarł z Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym zamkniętymi i podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia funduszy do Rockbridge, podał Altus.

#AltusTFI zawarł z #RockbridgeTFI umowy, których przedmiotem jest przejęcie zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym zamkniętymi #TFI #fundusze

"W ocenie zarządu Altus TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy oraz tym samym powinny wpłynąć na poziomy odkupień certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy, jak również akcjonariuszy Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI" - czytamy w komunikacie.Planuje się, że w odniesieniu do poszczególnych funduszy przeniesienie zarządzania na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:1) zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę, na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI,2) Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy, poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem oraz strony internetowej www.rockbridge.pl jako miejsca publikacji do ogłoszeń o zmianie statutu funduszu, podano także.

Umowy w sprawie przenoszenia funduszy

Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, iż nie później niż do dnia 15 października 2018 r. zostaną podpisane umowy w sprawie przenoszenia funduszy, nie później niż do dnia 18 października 2018 r. zwołane zostaną na dzień 9 listopada 2018 r. Zgromadzenia inwestorów w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zarządzania funduszami i zmiany ich statutów. Natomiast wejście w życie zmian statutów i przeniesienie zarządzania funduszami powinno nastąpić z dniem 14 grudnia 2018 r. Należy podkreślić, iż Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od Altus TFI, czytamy dalej.Towarzystwo obecnie nie podjęło żadnych decyzji odnośnie do ewentualnego przenoszenia zarządzania pozostałymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru. W przypadku podjęcia decyzji w niniejszym zakresie, zostanie ona niezwłocznie zakomunikowana w formie odrębnego raportu, zaznaczono także.Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystw.

Jakich funduszy dotyczy umowa?

Fundusze, których dotyczy umowa to:1) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 487, z wydzielonymi subfunduszami:- Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,- Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,2) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 757,3) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 837,4) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1441,5) Altus Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1521,6) Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1541.Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: