Archiwum: Miesięcznik Finansowy BANK

RegioBank – Polska oczami regionów

Siła polskiej gospodarki tkwi w regionach – to nie slogan promocyjny, a ugruntowane w rzeczywistości stwierdzenie. Reforma administracyjna w 1999 r. i delegowanie wielu zadań centralnych na rzecz władz samorządowych, istotnie wzmocniło lokalną przedsiębiorczość i biznes, których oddziaływanie na potencjał gospodarczy regionów czy – patrząc szerzej – kraju stopniowo zyskiwało na intensywności. Nowe szanse otworzyły w dużej mierze również fundusze europejskie, stymulujące inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy w Polsce regionalnej. Mając świadomość tego, jak ważny dla budowania siły gospodarczej jest równomierny rozwój całego kraju, Związek Banków Polskich w raporcie RegioBank pochylił się nad najważniejszymi aspektami potencjału rozwojowego polskich województw. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2017

Wydarzenia Pierwsze szacunki wskazują, że realna stopa wzrostu PKB w grupie 11 krajów członkowskich UE regionu Europy Środkowej i Wschodniej odzyskała w I kw. roku silną dynamikę rozwoju, wzrastając do mniej więcej +3,9% w ujęciu rocznym (z +2,8% w IV kw. roku 2016). Kluczowy czynnik tego rozwoju stanowi raz jeszcze Rumunia, w której przypadku stopa wzrostu PKB wyniosła w I kw. +5,6% w ujęciu rocznym (+5% w IV kw.), dzięki wciąż wysokiej dynamice wzrostu popytu na rynku krajowym, wspartej zachętami fiskalnymi. Stopa inflacji zasadniczej pozostaje niska (0,6% w ujęciu rocznym w kwietniu) dzięki kolejnym obniżkom stawek podatku VAT, jakie miały miejsce w okresie ostatnich 2 lat. Niemniej jednak konieczne jest monitorowanie ryzyka przegrzania krajowej gospodarki. Jeśli chodzi o pozostałe kraje, skorygowana o czynniki sezonowe realna stopa wzrostu PKB wyniosła +4,1% w ujęciu rocznym zarówno w Polsce, jak i na Litwie, a także +3,9% w ujęciu rocznym na Łotwie i +3,7% w ujęciu rocznym na Węgrzech, przede wszystkim dzięki dobrym wynikom w sektorze przemysłowym oraz usługowym, jak również – w przypadku Polski i Łotwy – w branży budownictwa. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

Tegoroczna edycja rankingu największych banków „Miesięcznika Finansowego BANK” została oparta na wynikach 19 instytucji finansowych (przed rokiem pokazaliśmy 21 banków). Prezentuje wyniki uzyskane przez nie w 2016 r. w odniesieniu do rezultatów z 2015 r. Tam gdzie tylko było to możliwe, prezentujemy dane skonsolidowane. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce: Bankowość detaliczna w poszukiwaniu zadowolonych klientów

Przyszedł czas na gruntowną przebudowę sposobu podejścia do rankingu dla klientów detalicznych. W tym roku poszerzyliśmy zakres informacji uzyskiwanych od banków w ankietach i zmodyfikowaliśmy dotychczasowe podejście analityczne. Głównym jego założeniem jest spojrzenie na bank oczami klienta i próba waluacji jego zachowań. Nie patrzymy się jednak przez pryzmat subiektywnych opinii i odczuć, ale konkretnych liczb. Realne wartości u nas to: akcja kredytowa, jak bank daje sobie radę ze zbieraniem depozytów i czy klienci otwierają nowe rachunki, czy też następuje ich redukcja. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce: Bankowość korporacyjna lider do kwadratu

W tym roku na listę podrankingów wprowadziliśmy nowe zestawienie pokazujące banki po- przez pryzmat obsługi rynku pod- miotów gospodarczych – i to według innych niż dotychczas kryteriów. Zasady oceny firm są identyczne, jak dla segmentu detalicznego, inne są tylko liczby – bo dotyczą one kredytów, depozytów i liczby rachunków prowadzonych na rzecz podmiotów gospodarczych. Według nowych zasad, aby znaleźć się w rankingu, nie trzeba specjalizować się obsłudze danego segmentu klientów, a jedynie mieć portfel klientów korporacyjnych. W tegorocznym zestawieniu uczestniczyło 15 banków, czyli o jeden mniej niż w przypadku podmiotów detalicznych. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce: Banki finansujące nieruchomości frankowi dziękujemy

Rynek finansowania nieruchomości to chyba najbardziej nagłośniony kawałek biznesu bankowego w ostatnim czasie. Nie wychodzi mu to na zdrowie, bo taka burza nigdy niczego dobrego nie przyniosła. Wyniki pokazywane przez banki prezentowane w rankingu znacznie odbiegają dynamiką od innych obszarów rynku kredytowego. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce: Sprawność działania bankier z aktówką i w skarpetkach

Podranking sprawności działania to jedyny, w którym prawie nie zmienialiśmy zasad – zmieniło się tylko to, że oceniając przychody, bierzemy pod uwagę jedynie przychody odsetkowe i prowizyjne, a nie – tak jak ostatnio – również z pozostałej działalności bankowej. Są one trochę mniejsze, ale nie są za to obciążone w takim stopniu efektem zdarzeń jednorazowych. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce: Ranking banków oferujących konta dla osób fizycznych Klient liczy, że będzie tanio

Bankowość detaliczna to zetknięcie potężnych instytucji finansowych z pojedynczymi osobami, które w banku trzymają oszczędności, dostają na konto pensje i emerytury, płacą rachunki i w końcu robią zakupy kartą lub wypłacając pieniądze w bankomacie. Pozycja przetargowa pojedynczego klienta jest żadna, ale również taki klient potrzebuje usług odpowiedniej jakości i stara się za nie nie płacić zbyt dużo. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce: 2,6 mln Polaków skorzystało z assistance w 2016 roku

Jak wynika z szóstej edycji badania „ Rynek usług assistance widziany oczami klientów ” zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, w minionym roku 98% dorosłych Polaków, czyli prawie 19 mln osób, posiadało jakiś produkt finansowy (ubezpieczeniowy lub bankowy). O 190 tys. wzrosła liczba osób korzystających z assistance w ramach produktów bankowych i ubezpieczeniowych Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce: Dystrybucja ubezpieczeń w kanale bankowym a podejście omnichannel

Od kilku lat w środowisku bankowym mówi się o realizacji strategii omnichannel, która koncentruje się na wygodzie klienta. Omnichanel to zintegrowane ze sobą kanały sprzedażowe, które mają na celu jak najlepszą jego obsługę. Chociaż poszczególne banki są na różnym poziomie zaawansowania we wdrażaniu tego podejścia, to bez wątpienia pojęcie omnichannel na dobre zapisało się w pamięci zarówno bankierów, jak i samych klientów. Sięgając po dowolne produkty w kanale bankowym, oczekujemy wygodnych rozwiązań. Czy zatem banki, decydując się na dystrybucję, również ubezpieczeń, są gotowe spełnić wysokie wymagania klientów, oczekujących uporządkowanych usług i spójnej informacji bez względu na kanał sprzedaży, który wybierają? Czytaj więcej...


Redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK: Cyfryzacja bronią na fintechy?

Ubiegły rok można zaliczyć do tych udanych dla polskiego sektora bankowego. Według analiz KNF zysk netto wyniósł 13,91 mld zł, czyli o 24,3% więcej niż w roku 2015. Aż dwie trzecie dochodów banków dawały zyski z odsetek (wzrost o 7,6% , czyli o 38,06 mld zł). Ale o 5,4% spadły przychody z tytułu prowizji i opłat (do poziomu 12,6 mld zł), co było spowodowane głównie wymogami regulacyjnymi, księgowymi itp. Warto zauważyć, że te dobre wyniki polskie banki osiągnęły pomimo nałożonego w lutym ub.r. przez rząd podatku bankowego, który je kosztował 3,2 mld zł (około 290 mln zł miesięcznie). Ale co będzie w kolejnych latach? Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Kronika – maj 2017

Wydarzenia XXX Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich podjęło uchwały dotyczące priorytetów i dalszych kierunków działań samorządu bankowego w najbliższych latach. Zgromadzeniu przewodniczył Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Bank Polska. Wyłoniono nowy skład Rady Związku oraz przeprowadzono wybór członków zarządu. Prezesem, na kolejną już kadencję, został Krzysztof Pietraszkiewicz (funkcję tę pełni od 2003 r., a w latach poprzedzających zajmował stanowisko dyrektora biura i dyrektora generalnego ZBP). Funkcje wiceprezesów ZBP w kolejnej kadencji powierzono mec. Jerzemu Bańce, radcy prawnemu, specjaliście z zakresu prawa bankowego, wiceprezesowi ZBP w latach 2011–2017 oraz Włodzimierzowi Kicińskiemu. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, dr Mieczysław Groszek nie kandydował w tegorocznych wyborach do władz ZBP. Czytaj więcej...

Rynek Finansowy: Protokół Ripple, czyli płatności bez granic od zaraz

Współczesna globalna infrastruktura płatności oparta jest głównie na transakcjach lub zbiorach transakcji o dużej wartości w postaci paczek, których rozliczenia realizowane są kilka razy w ciągu dnia. W dobie wszechobecnego internetu i spersonalizowanych usług finansowych, obsługiwanych z poziomu aplikacji smartfonów, konsumenci coraz częściej dokonują transakcji w świecie wirtualnym, poza fizycznymi granicami kraju. Natychmiastowe rozliczenia płatności stają się zatem koniecznością. Istniejące obecnie systemy i sieci, jak Visa czy Paypal, pozwalają, co prawda na dokonywanie takich transakcji, jest to jednak obciążone dużym kosztem, a rozlicznie trwa nawet do kilku dni.. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Prawa kardynalne, a nie regulamin

W poprzednim numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” przedstawiliśmy opinie prof. dr hab. Andrzeja Blikle na temat projektu „Konstytucji Biznesu” przygotowanej przez wicepremiera Morawieckiego. W bieżącym numerze zamieszczamy wypowiedź Andrzeja Sadowskiego, prezydenta i założyciela Centrum im. Adama Smitha i członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Ocenia on wspomnianą konstytucję z nieco innego punktu widzenia – nie poprzez pryzmat konkretnych rozwiązań bądź ich braku, ale filozofii takiego aktu prawnego. Rozmawiał z nim Krzysztof Mika. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Komornik plus VAT

Opłaty egzekucyjne objęte są podatkiem od towarów i usług – kwestię tę w sposób definitywny rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 6 marca 2017 r. Podkreślił przy tym, iż praca egzekutora ma charakter indywidualnej działalności gospodarczej. Równolegle trwają intensywne prace nad projektem ustawy o komornikach sądowych, który zakłada... pozbawienie kancelarii komorniczych statusu przedsiębiorcy. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Ochrona nieświadomych czy kolejna szansa dla niesolidnych?

Gruntowne zmiany zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Przedstawione założenia nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w opinii ich autorów mają ograniczyć nieprawidłowości związane z dochodzeniem wierzytelności sprzed wielu lat, nierzadko mających charakter dyskusyjny. Nie brakuje wszakże opinii, iż jedynym beneficjentem nowych rozwiązań byliby nierzetelni dłużnicy. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Do rejestracji wystąp!

Instytucje pożyczkowe trafią do specjalnego rejestru, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na wprowadzenie tego instrumentu parlamentarzyści zdecydowali się w końcowej fazie prac nad ustawą o kredycie hipotecznym. Eksperci rynku finansowego przestrzegają jednak przed traktowaniem nowej ewidencji jako panaceum na nieprawidłowości tego sektora. – Rejestr stanowi jedynie substytut właściwych instrumentów nadzorczych – ocenia wiceprezes Związku Banków Polskich, mec. Jerzy Bańka. . Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Sztuka łączy duszę i portfel

Rynek dzieł sztuki jest atrakcyjny dla inwestorów, jednak wydaje się, że w naszym kraju brakuje wiedzy, doświadczenia, a może i odwagi, żeby można było mówić o pełnoprawnym inwestowaniu w sztukę. Jeden z pierwszych kroków w łączeniu środowisk artystycznych i finansowych wykonało Centrum Prawa Bankowego i Informacji, organizując wspólnie z redakcją „Miesięcznika Finansowego BANK” konferencję „Sukces Sztuki”. Czytaj więcej...


Temat numeru. Nowoczesne produkty bankowe: Czas na rynek sztuki z prawdziwego zdarzenia

Inwestor na polskim rynku sztuki nie ma łatwego życia. Relatywnie niski stopień profesjonalizmu rodzimych galerii oraz deficyt kompetentnego doradztwa sprawiają, iż weryfikacja wartości obrazu lub rzeźby stanowi zadanie niezwykle trudne. W konsekwencji zakupy dóbr kultury motywowane są w przeważającym stopniu indywidualnymi upodobaniami nabywcy, co nie ma wiele wspólnego z inwestycją sensu stricto. Czytaj więcej...Temat numeru. Nowoczesne produkty bankowe: Dokąd zmierzamy?

Klient banku wchodzi do nowoczesnego oddziału po poradę finansową i po chwili siada przed robotem-doradcą, który samodzielnie diagnozuje potrzeby, dokonuje analizy i chwilę potem werbalnie przedstawia najlepsze rozwiązanie – to nie bankowe science fiction, a coraz realniejsza rzeczywistość. Wprawdzie na razie testowana, i to na drugiej półkuli, ale sądząc po tempie, w jakim rozwija się polska bankowość, niewykluczona w nie tak dalekiej przyszłości również nad Wisłą. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Bilet miesięczny na… samochód?

Jeszcze do niedawna wyraz „abonament” przywodził na myśl w pierwszej kolejności niekończące się dywagacje na temat finansowania mediów publicznych. Dziś samochody w abonamencie oferuje praktycznie każdy producent aut liczący się na polskim rynku. To widomy znak, iż ogólnoświatowe trendy na dobre zagościły nad Wisłą. Nowy model gospodarowania dobrami powszechnego użytku oznacza zarazem istotne zmiany na rynku consumer finance. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Batalia o pośrednika

12 kwietnia br. Prezydent RP podpisał Ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017, poz. 819). W trakcie jej procedowania dochodziło do ostrych dyskusji i protestów środowisk finansowych. Szczególnie duże emocje wzbudzał zapis w projekcie, zakazujący wypłacania pośrednikom, tudzież doradcom finansowym, prowizji od sprzedanych kredytów hipotecznych. Czytaj więcej...

Bank i Klient: Nośnik nie zawsze trwały

Umieszczenie informacji o zmianach warunków umowy na stronie internetowej banku lub przesłanie ich na indywidualne konto bankowości internetowej klienta nie jest równoznaczne z dostarczeniem tych danych konsumentowi na trwałym nośniku – twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uznanie wewnętrznych systemów bankowych za trwały nośnik nie jest wprawdzie wykluczone, jednak warunkiem jest spełnienie dodatkowych wymogów.? Czytaj więcej...

Nauka: Czas na systemowe i długoterminowe decyzje regulatorów polskiego rynku bankowego

Banki ze swej istoty są instytucjami zarządzającymi ryzykiem. Podobnie jak inne podmioty gospodarcze funkcjonują w warunkach niepewności. Wyróżnia je zakres i bardzo wysoki poziom skomplikowania oraz zmienności środowiska regulacyjnego, w którym działają. W przypadku polskiego sektora bankowego w ostatnich latach możemy mówić o narastającej nieprzewidywalności reguł gry, ustanawianych zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym oraz o tendencji do drobiazgowych i często fragmentarycznych regulacji. Czytaj więcej...


Nauka: Czas na zasadę proporcjonalności

W nauce i praktyce obserwuje się różne formy rozwoju koncepcji teoretycznych i metodycznych. Niektóre rozwiązania pojawiają się dynamicznie, początkowo oceniane są jako przełomowe. Po pewnym okresie skutkują tylko drobnymi korektami dotychczasowych modeli, dotyczy to np. Value at Risk (VAR). Nierzadko te propozycje są szybko zapominane, np. neutronowe modele bankructwa. Jeszcze inne przebijają się bardzo wolno, chociaż są obiecujące. Wielce pouczający z tego powodu jest rozwój stosowania zasady proporcjonalności jako metody ograniczania przeregulowania i narzędzia do opracowania efektywnych regulacji. Czytaj więcej...
Technologie: Jak przygotować organizacje na czas cyberkryzysu … Rozważania o zarządzaniu kryzysowym

Przed bankami i innymi instytucjami z rynków finansowych stawia się szereg wymagających norm i standardów, mających na celu minimalizowanie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa. Podejmuje się wiele starań zmierzających do doskonalenia systemów i utrzymania wysokiego poziomu zabezpieczeń, by nie dopuścić do sytuacji kryzysowych. Dbają o to regulatorzy, wsparciem służą przestrzegane i stale podnoszone standardy w procesach bezpieczeństwa firm, jak i narzędzia do szeroko rozumianej ochrony przed atakami, np. w cyberprzestrzeni. Jednak pomimo tego, oraz z racji obszaru, na który instytucje finansowe mają ekspozycję, dochodzi do kolejnych sytuacji zagrożenia kryzysowego. Kadrze zarządzającej organizacjami oraz osobom odpowiedzialnym za bezpieczne funkcjonowanie instytucji finansowych stale towarzyszy pytanie, czy nasza organizacja jest w stanie przetrwać kryzys albo – jak uniknąć ryzyka kryzysu w cyberświecie? Być może nie są to pytania, które zadają sobie codziennie, ale z pewnością nie mogą ich unikać. Czytaj więcej...Zagranica: Przegląd wydarzeń

Banki europejskie uwielbiają raje podatkowe. Do takiego wniosku można dojść po lekturze raportu przygotowanego przez organizację pozarządową Oxfam. Wzięła ona pod lupę bilanse 20 największych instytucji bankowych Unii Europejskiej. Dokładną ocenę umożliwiły nowe unijne reguły przejrzystości biznesowej, które nakazują bankom ujawnianie w bilansach zysków i strat osiąganych w poszczególnych krajach działania. Ma to uniemożliwić ukrywanie działalności w rajach podatkowych w ramach ogólnych sum bilansowych. Czytaj więcej...


Strona 1 z 12912345...102030...Ostatnia »
X
0