„Asystent rodziny – druga edycja”

Samorząd

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny - druga edycja". Na drugą edycję konkursu przeznaczono środki w wysokości 22.600.000 zł.

Zadaniem, które będzie podlegało dofinansowaniu w formie dotacji, jest zatrudnienie w 2012 roku asystentów rodziny, których kwalifikacje zostały określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach programu można złożyć oferty:

  1. dofinansowanie różnicy powstałej między otrzymaną dotacją w ramach pierwszej edycji konkursu „Asystent rodziny” a kwota maksymalną przewidzianą na jednego asystenta, wynoszącą 2 500 zł miesięcznie na etat lub równoważnej czasowo umowy- zlecenia,
  2. dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2012 r. do kwoty maksymalnej wynoszącej 2500 zł miesięcznie na etat lub równoważnej czasowo umowy- zlecenia.

Istnieje możliwość złożenia jednocześnie obu ofert. Dofinansowanie może obejmować maksymalnie 100 proc. wraz z pochodnymi i kosztami pracodawcy, nie więcej niż 2 500 zł miesięcznie. Kwalifikowalne są koszty zatrudnienia asystentów rodziny powstałe od 1 stycznia 2012 roku, tj. od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podmioty, które dostały dotację w I edycji konkursu, mogą ubiegać się o dotację wyrównującą warunki dofinansowania do obowiązujących w II edycji.

Przy rozpatrywaniu ofert ministerstwo będzie brało pod uwagę: liczbę rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w gminie, liczbę zatrudnionych asystentów, liczbę dzieci pochodzących z danej gminy umieszczonych w pieczy zastępczej, zamożność gminy.

Oferty należy składać do 4 sierpnia 2012 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Udostępnij artykuł: