Auta z kratką: Leasing szansą na odliczenie 100% VAT

Finanse i gospodarka

Osoby, które wzięły w leasing "auto z kratką", utrzymają prawo do pełnego odliczenia VAT od czynszu leasingowego przez cały okres trwania umowy. Aby skorzystać z tej możliwości, należy zawrzeć umowę leasingu przez 1 kwietnia 2014 roku i przed tą datą faktycznie odebrać pojazd. Późniejszy odbiór samochodu oznaczać będzie rozliczenie całej umowy na nowych zasadach - co w większości przypadków będzie równoznaczne z odliczeniem jedynie połowy podatku VAT.

Osoby, które wzięły w leasing "auto z kratką", utrzymają prawo do pełnego odliczenia VAT od czynszu leasingowego przez cały okres trwania umowy. Aby skorzystać z tej możliwości, należy zawrzeć umowę leasingu przez 1 kwietnia 2014 roku i przed tą datą faktycznie odebrać pojazd. Późniejszy odbiór samochodu oznaczać będzie rozliczenie całej umowy na nowych zasadach - co w większości przypadków będzie równoznaczne z odliczeniem jedynie połowy podatku VAT.

Wraz z końcem marca poważnemu ograniczeniu ulegnie możliwość pełnego odliczenia VAT od nabycia samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Większość popularnych dziś "samochodów z kratką" - czyli aut de facto osobowych z homologacją ciężarową - zostanie objętych jedynie 50-procentowym odliczeniem podatku od towarów i usług. Szansą dla tych wszystkich, którzy pragną odliczyć cały VAT, a nie mają wystarczających środków by zakupić pojazd za gotówkę, pozostaje leasing.

Pojazd - jak każdy środek trwały - może być wyleasingowany na dwa sposoby. W przypadku leasingu kapitałowego (zwanego również finansowym) przedmiot leasingu staje się środkiem trwałym leasingobiorcy już w chwili jego otrzymania. W takim przypadku podatek od towarów i usług uiszczany jest jednorazowo od pełnej wartości przedmiotu leasingu - zazwyczaj wraz z opłatą wstępną. Równocześnie prawo do jego odliczenia powstaje na zasadach ogólnych, z chwilą otrzymania faktury przez leasingobiorcę. Zatem jeśli faktura z wykazaną pełną wartością VAT zostanie przekazana leasingobiorcy do dnia 31 marca i w tym samym terminie leasingobiorca otrzyma pojazd - zachowane zostanie pełne prawo do odliczenia podatku.

W przypadku pojazdów najczęściej spotykany jest leasing operacyjny. W takim przypadku pojazd przez cały okres trwania umowy pozostaje środkiem trwałym leasingodawcy, a podatek VAT naliczany jest proporcjonalnie od każdej z rat leasingowych. Również w takim przypadku będzie możliwe odliczanie pełnego VAT od faktur za czynsz leasingowy wystawionych po 31 marca. Możliwość taką daje art. 13 przepisów nowelizujących ustawę o VAT:

"W przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia wżycie niniejszej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się art.86a ust.1 ustawy zmienianej w art.1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art.86a ust.2 pkt2tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą".

Ponadto w przypadku leasingu operacyjnego konieczne będzie zarejestrowanie umowy przez leasingobiorcę w urzędzie skarbowym właściwym dla rozliczania podatku VAT.

Zgłoszenia takiego należy dokonać w okresie nieprzekraczającym 30 dni od daty wejścia w życie nowej ustawy. W przypadku leasingu kapitałowego zgłoszenie nie wydaje się konieczne - z uwagi na fakt, iż cały podatek VAT zostanie rozliczony w okresie poprzedzającym wejście w życie nowych przepisów.

Rzecz jasna, pełne odliczenie VAT będzie dotyczyć jedynie podatku zawartego w ratach leasingowych. Wydatki na paliwo, opony czy naprawę samochodu będą objęte nowymi regulacjami w zakresie VAT - niezależnie od formy finansowania nabycia pojazdu.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: