Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera podmioty ekonomii społecznej

Z rynku

4 kwietnia br. odbyła się konferencja otwierająca program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia. Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2 030 PES i powstanie co najmniej 1250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.

4 kwietnia br. odbyła się konferencja otwierająca program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia. Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2 030 PES i powstanie co najmniej 1250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.

Ze względu na zwrotny charakter ww. instrumentów, pula środków przeznaczonych na wsparcie PES będzie stale rosła w wyniku zasilania jej środkami pochodzącymi ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek. Projekt jest rozszerzoną kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej realizowanym również przez BGK w ramach Działania 1.4 Programu Kapitał Ludzki.BGK pełni rolę menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, tj. zarządza projektem, a pożyczki dla PES udostępniane są przez pośredników finansowych wybranych przez BGK w trybie przetargu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej”.bgk.pes.850x

Podczas konferencji została również uroczyście podpisana umowa pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, powołująca Fundusz Gwarancyjny Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. W ramach funduszu, podmiotom ekonomii społecznej zostaną udostępnione gwarancje, które pozwolą zwiększyć dostępność rynkowych źródeł finansowania, dzięki istotnemu zmniejszeniu ryzyka zobowiązań zaciąganych przez te podmioty w instytucjach finansowych działających na warunkach komercyjnych. Na realizację tego instrumentu przewidziano łącznie około 24 mln zł. W przypadku potwierdzenia zapotrzebowania na instrument, działalność Funduszu będzie kontynuowana do końca 2021 r.

Uruchomienie Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej jest jednym z ważnych elementów polityki wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej. Realizacja przez nie misji społecznej wymaga bezpieczeństwa finansowego, instytucjonalnego potencjału i kompetencji finansowych. Będziemy je wzmacniać dzięki kompleksowej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych dopasowanych do specyfiki sektora – powiedział Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS.

Ekonomia społeczna została uznana przez Komisję Europejską za jedno z działań, dzięki któremu promuje się integrację społeczną i zwalcza ubóstwo. Ponadto, wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych jest jednym z czynników zwiększających innowacje społeczne. Jest to niezmiernie istotne dla tworzenia polityki, która będzie w większym stopniu dostosowana do globalnych zmian społecznych – podkreśla wiceminister rozwoju Paweł ChorążyZakłada się, że PES, do których zaliczamy m.in. spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność gospodarczą organizacje pożytku publicznego, instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, podmioty sfery gospodarczej, realizujące cele społeczne, należące do sektora MŚP, uzyskają preferencyjne finansowanie swoich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. Podmioty społeczne ze względu na istotę swojej działalności i słabość ekonomiczną wynikającą m.in. z prymatu celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości uzyskania finansowania komercyjnego.Charakter programu finansowania podmiotów ekonomii społecznej, które w swoim funkcjonowaniu łączą osiąganie zysku społecznego z ekonomicznym,  jest bardzo ściśle związany z misją BGK wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego - mówi Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK. Pożyczka, czyli dość prosty instrument finansowy, przekłada się na istotne efekty dla lokalnej społeczności: rozwija się lokalna przedsiębiorczość, ludzie zagrożeni wykluczeniem wracają na rynek pracy. Pilotaż przyczynił się do utworzenia 500 miejsc pracy i utrzymania 2000 etatów – dodaje Gajewska.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: