Bank i Klient: Cztery generacje i ich aktywność kredytowa w ujęciu geograficznym

BANK 2015/07-08

W temat charakterystyki pokoleń wprowadziliśmy Czytelników "Miesięcznika Finansowego BANK", w numerze czerwcowym. Zgodnie z kategoryzacją wykorzystywaną przez socjologów, BIK uzupełnił cechy socjodemograficzne poszczególnych pokoleń o dane kredytowe.

W temat charakterystyki pokoleń wprowadziliśmy Czytelników "Miesięcznika Finansowego BANK", w numerze czerwcowym. Zgodnie z kategoryzacją wykorzystywaną przez socjologów, BIK uzupełnił cechy socjodemograficzne poszczególnych pokoleń o dane kredytowe.

Przy tworzeniu artykuły korzystano z prezentacji "Portret kredytowy polskich kredytobiorców na koniec 2014 r.", autorstwa ekspertów Biura Informacji Kredytowej S.A. - mgr Marioli Kapli oraz prof. nadzw. SGH dr. hab. Waldemara Rogowskiego.

Portret kredytowy polskiego kredytobiorcy, to badanie opracowane przez ekspertów Biura Informacji Kredytowej, prezentujące dane i statystyki portfeli kredytowych banków w przekroju pokoleniowymi i przestrzennym. To jeden z przykładów analiz, wykonywanych przez BIK dla banków, które mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszych pogłębionych i sprofilowanych badań. Znajomość zachowań poszczególnych typów generacji zamieszkujących różne regiony może posłużyć do lepszego identyfikowania pewnych zachowań rynkowych, konsumenckich czy wręcz do budowania strategii, np. zarządzania organizacjami.

Badanie, opracowane przez ekspertów BIK pogłębia i analizuje zachowania kredytowe polskich kredytobiorców - osób prywatnych, także w ujęciu geograficznym.

Kredyty ogółem w ujęciu geograficznym

Patrząc na aktywność kredytową Polaków z uwzględnieniem podziału administracyjnego, możemy dostrzec ciekawe zjawisko. Okazuje geograficznymsię bowiem, że skłonność do korzystania z kredytów bankowych nie jest taka sama we wszystkich regionach kraju. Zdecydowanie najaktywniejsi pod tym względem są mieszkańcy Polski zachodniej, gdzie nieco ponad 50 proc. osób wspiera się finansowaniem z banków. Po przeciwnej stronie znajdują się mieszkańcy Polski południowo-wschodniej, gdzie niespełna 4 na 10 dorosłych mieszkańców korzysta z kredytu bankowego (por. infografika "Kredytowa mapa Polski Anno Domini 2014").

W tych województwach Polski, w których ogólnie aktywność kredytowa Polaków jest wysoka, widzimy wyraźnie większą aktywność kredytową zarówno kobiet, jak i mężczyzn (por. infografika "Kredytowa mapa Polski Anno Domini 2014").

Kredyty konsumpcyjne

Na koniec 2014 r. 8,2 mln dorosłych Polaków posiadało co najmniej jeden czynny kredyt konsumpcyjny (gotówkowy lub ratalny), co stanowi 26 proc. tej populacji. Wśród mężczyzn 28 proc. posiada kredyt konsumpcyjny, a wśród kobiet 25 proc. Wśród osób posiadających kredyt konsumpcyjny nieznacznie przeważają mężczyźni, którzy stanowili prawie 51 proc. tej grupy kredytobiorców.

Wśród osób posiadających kredyt konsumpcyjny największy udział stanowią przedstawiciele "dojrzałych" (osoby w wieku 47-65 lat), którzy stanowią ponad 1/3 ogółu wszystkich kredytobiorców z kredytem konsumpcyjnym - 34 proc. (por. 1. - "Struktura posiadaczy kredytów konsumpcyjnych wg pokolenia").

bank.2015.07-08.wykres.066.a

Kredyty mieszkaniowe

Na koniec 2014 r. 3 223 tys. osób posiadało co najmniej jeden czynny kredyt mieszkaniowy, co stanowi 10,2 proc. ogółu dorosłych Polaków. Wśród mężczyzn posiadaczy kredytów mieszkaniowych jest 11 proc., a wśród kobiet 10 proc. Wśród kredytobiorców kredytów mieszkaniowych jest prawie tyle samo kobiet, co mężczyzn. Zatem struktura ta jest inna niż w przypadku ogółu kredytobiorców, jak również osób posiadających kredyt konsumpcyjny.

Wśród posiadaczy kredytu mieszkaniowego najwięcej jest osób z pokolenia X (osoby w wieku 32-46 lat), którzy stanowią 53 proc. wszystkich kredytobiorców z kredytem mieszkaniowym (por. 3. - "Struktura posiadaczy kredytów mieszkaniowych wg pokolenia").

Jeśli spojrzymy na kredytobiorców mieszkaniowych z poszczególnych pokoleń w podziale na płeć posiadacza kredytu, to widzimy, że wraz ze wzrostem wieku rośnie udział mężczyzn wśród kredytobiorców (por. 4. - "Struktura posiadaczy kredytów mieszkaniowych wg pokoleń i płci").

bank.2015.07-08.wykres.067.abank.2015.07-08.wykres.067.b

Analiza generacji - ważny czynnik w strategii zarządzania ryzykiem

Podsumowując prezentowane rozważania w cz. 1 i cz. 2 artykułów poświęconych portretowi polskiego kredytobiorcy, można stwierdzić, że występują różnice w zachowaniach kredytowych osób z różnych pokoleń zamieszkujących różne regiony Polski, dotyczące aktywności kredytowej oraz poziomu korzystania z poszczególnych produktów kredytowych.

Reasumując, można stwierdzić, że analiza pokoleniowa jest ciekawym i ważnym biznesowo ujęciem analitycznym pozwalającym na lepsze poznanie zachowań kredytowych kredytobiorców wywodzących się z różnych generacji. Pozyskaną w ten sposób informację można wykorzystać zarówno w działaniach prosprzedażowych, jak i w działaniach zmierzających do zwiększenia efektywności procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.

bank.2015.07-08.wykres.067.c

 

Udostpnij artyku: