Bank i Klient: Dobra ocena i prognozy rynku kredytowego

BANK 2015/05

W środowisku bankowym narasta oczekiwanie na większą aktywność klientów na rynku kredytów. W tym zakresie od trzech miesięcy umacnia się trend wzrostowy. Dobre oceny bankowców odnoszą się zarówno do sytuacji bieżącej, jak również w stosunku do prognoz. W półrocznej prognozie sytuacji ekonomicznej kraju poprawie uległy wskaźnik prognozy dotyczącej gospodarki, gospodarstw domowych i sytuacji przedsiębiorstw

W środowisku bankowym narasta oczekiwanie na większą aktywność klientów na rynku kredytów. W tym zakresie od trzech miesięcy umacnia się trend wzrostowy. Dobre oceny bankowców odnoszą się zarówno do sytuacji bieżącej, jak również w stosunku do prognoz. W półrocznej prognozie sytuacji ekonomicznej kraju poprawie uległy wskaźnik prognozy dotyczącej gospodarki, gospodarstw domowych i sytuacji przedsiębiorstw

Paweł Minkina

Poziom indeksu PENGAB, głównego wskaźnika Monitora Bankowego, po kilkumiesięcznych spadkach wzrósł o 3,7 pkt. proc. i w kwietniu br. wyniósł 21,9 pkt. (patrz 1.). Wzrost jest wynikiem dobrej oceny bankowców odnoszącej się zarówno do sytuacji bieżącej, jak również prognoz. Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, dobre informacje płynące z gospodarki w ostatnim czasie przekładają się zarówno na optymizm wśród klientów, jak i prognozy bankowców, czego wyrazem jest wyższa ocena koniunktury bankowej w kwietniu. - Historycznie najniższy poziom stóp procentowych i tani pieniądz stymulują wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne oraz - co szczególnie istotne - kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw, które zwiastują także możliwą poprawę sytuacji na rynku pracy - podkreśla Krzysztof Pietraszkiewcz. Według twórcy badania, dr. Marcina Idzika z TNS Polska, w środowisku bankowym narasta oczekiwanie na wzrost aktywności klientów na rynku kredytów. - Od trzech miesięcy umacnia się wzrostowy trend, w szczególności wśród kredytów konsumpcyjnych, ale także kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw. W kolejnych dwóch kwartałach przewiduje się upowszechnienie umiarkowanej poprawy sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach. Po raz pierwszy od kilku miesięcy znacząco wzrosły projekcje przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych - wskazuje Marcin Idzik. W najbliższych miesiącach oczekiwany jest jednak dalszy spadek aktywności klientów na rynku depozytowym, co związane jest z poziomem stóp procentowych.

Poprawa ocen na rynku kredytów

Rynek kredytowy gospodarstw domowych utrzymał w kwietniu pozytywny trend z poprzedniego miesiąca. Lepiej oceniana jest przede wszystkim sytuacja na rynku kredytów konsumpcyjnych i samochodowych. Od początku roku znacznie poprawiły się oczekiwania w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych (patrz 2.). Na rynku depozytowym gospodarstw domowych zaobserwowano nieznaczne spadki ocen bieżących, z drugiej jednak strony w odniesieniu do prognoz widać pewną poprawę oczekiwań. Poprawa prognoz na rynku depozytów bieżących wyniosła 9 pkt. proc. natomiast na rynku depozytów terminowych 8 pkt. proc. (patrz 3.). Podobnie jak na rynku kredytowym gospodarstw domowych, korzystne zmiany odnotowano również w odniesieniu do podmiotów gospodarczych. Zauważalna poprawa ocen nastąpiła na rynku kredytów inwestycyjnych (patrz 4.). Wzrost zaobserwowano również na rynku kredytów obrotowych. Wskaźniki prognoz ustabilizowały się na poziomach z poprzedniego miesiąca. Wskaźniki oceny i prognozy sytuacji na rynku depozytowym podmiotów gospodarczych znajdują się na poziomie zbliżonym do marcowego. Analiza szczegółowych obszarów ujawnia, że na rynku depozytów bieżących sytuacja poprawiła się. Z kolei na rynku depozytów terminowych pogorszyła się.

Stabilizacja prognoz półrocznych

Wskaźniki prognoz sześciomiesięcznych są w dużej mierze zbieżne ze zmianami oceny i prognoz krótkoterminowych. W odniesieniu do większości rynków kredytowych w porównaniu z poprzednim miesiącem dominuje stabilizacja. Zdecydowana większość bankowców oczekuje wzrostu w tych obszarach. Z kolei w odniesieniu do lokat długoterminowych bankowcy spodziewają się spadku zainteresowania - mimo poprawy w stosunku do poprzedniego miesiąca. W sześciomiesięcznej prognozie sytuacji ekonomicznej poprawiły wskaźnik prognozy gospodarki kraju, gospodarstw domowych i sytuacji przedsiębiorstw (patrz 5.). W porównaniu z poprzednim miesiącem największy wzrost dotyczy poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.

Rozwiązanie problemów gospodarczych Europy

Podejmowane przez Europejski Bank Centralny i Komisję Europejską starania pobudzenia unijnej gospodarki są pozytywnie oceniane przez polski sektor bankowy.

Większość zapytanych przez TNS bankowców dobrze ocenia luzowanie polityki pieniężnej przez EBC. 61 proc. badanych uważa, że działania tej instytucji pozytywnie lub bardzo pozytywnie wpłyną na rozwiązanie problemów gospodarczych Europy (patrz 6.). Taka opinia może wynikać z poprawy warunków zaciągania kredytów i pożyczek przez firmy i gospodarstwa domowe w Europie. Zaledwie 11 proc. bankowców negatywnie lub zdecydowanie negatywnie ocenia działania prowadzone przez EBC. Głosy dezaprobaty wynikają prawdopodobnie z obawy przed długofalowymi skutkami luzowania polityki pieniężnej. Jednocześnie niemal wszyscy zapytani respondenci opowiadają się za wspomaganiem rozwoju gospodarczego kraju przez banki. 96 proc. badanych przedstawicieli sektora bankowego uważa, że wspomaganie rozwoju gospodarczego kraju przez banki jest ważne, bardzo ważne lub niezwykle ważne. Niewątpliwie ma to związek z przedłużającą się stagnacją w gospodarce UE i oczekiwaniem na jej przełamanie. Równie mocno bankowcy oceniają ich rolę w dbaniu o klientów i dobre relacje z nimi. Dla 32 proc. z nich niezwykle istotne jest, by banki w Polsce oferowały umowy, które chronią klientów. Dla 66 proc. z nich jest to istotne bądź bardzo istotne. Równie pozytywnie badani odnoszą się do tego, by to banki odpowiadały za konsekwencje umów zawieranych z klientami oraz by zawsze dbały o dobro swoich klientów.

Zagrożenia dla Europy

W badaniu przeprowadzonym przez TNS Polska bankowcy wskazywali również na zagrożenia, które mogą wpłynąć na rozwoju kontynentu (patrz 7.). Do największych zagrożeń badani zaliczają te związane z możliwymi konfliktami zbrojnymi - odpowiedziało tak 25 proc. respondentów. To niewątpliwie wynik m.in. przedłużającego się konfliktu na wschodzie Ukrainy oraz zagrożeń ze strony tzw. państwa islamskiego. Respondenci dostrzegają również kolejne wyzwanie związane z trendami demograficznymi, czyli ujemnym przyrostem naturalnym i starzeniem się społeczeństw europejskich, w tym polskiego. Prawie jedna piąta z nich (19 proc.) uznała ten trend za poważne zagrożenie. Prawie tyle samo badanych (18 proc.) poważnie obawia się stanu gospodarki europejskiej. Kolejnym zagrożeniem zidentyfikowanym przez bankowców są konflikty etniczno-kulturowe - są one istotne dla 16 proc. badanych. Ostatnie zamachy w Paryżu oraz wcześniej w innych miastach Europy pokazały duży potencjał destrukcyjny działań terrorystycznych. 14 proc. bankowców poważnie traktuje również ryzyko destabilizacji politycznej w państwach UE. Możemy przypuszczać, że u podstaw takich obaw leżą m.in. zbliżające się wybory w Polsce oraz możliwość dojścia do władzy skrajnych ugrupowań w największych państwach UE (Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii). Badani na ostatnim miejscu postawili problemy społeczne, np. bezrobocie lub nierówności w dochodach - zaznaczyło je zaledwie 8 proc. respondentów.

bank.2015.05.wykres.053.a.600x


Kwietniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzony został przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich w dniach 7-17 kwietnia. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 189 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych

 

Udostpnij artyku: