Bank i Klient: Nowe unijne pożyczki dla małych instytucji finansowych

BANK 2016/06

Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego ogłaszają kolejne instrumenty wspierające preferencyjne finansowanie zwrotne dla europejskich przedsiębiorców. Szczególną rolę pełnią instrumenty przeznaczone dla najmniejszych firm - stanowiących zdecydowaną większość ogółu przedsiębiorstw - oraz dla instytucji finansowych obsługujących mikro- i małych przedsiębiorców.

Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego ogłaszają kolejne instrumenty wspierające preferencyjne finansowanie zwrotne dla europejskich przedsiębiorców. Szczególną rolę pełnią instrumenty przeznaczone dla najmniejszych firm - stanowiących zdecydowaną większość ogółu przedsiębiorstw - oraz dla instytucji finansowych obsługujących mikro- i małych przedsiębiorców.

Michał Gorzelak
Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych,
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Najszerszy zakres tzw. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej poświęcono instytucjom obsługującym mikroprzedsiębiorców. Instrumenty finansowe Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI, od Employment and Social Innovation) na lata 2014-2020 obejmują gwarancje i regwarancje, pożyczki, inwestycje kapitałowe oraz pomoc techniczną w postaci bezpłatnych ratingów i szkoleń. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych instrumentów są dostępne w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Ofertę instrumentów finansowych programów UE uzupełniają specjalne inicjatywy Komisji Europejskiej i Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Należy do nich tzw. EREM (EIB Group Risk Enhancement Mandate), inicjatywa z 2014 r., mająca na celu poprawę dostępności finansowania dla europejskich przedsiębiorców. W ramach EREM instytucje z Grupy EBI udostępniają wiele instrumentów, w tym od niedawna tzw. CBSI: pożyczki dla banków spółdzielczych i małych instytucji finansowych.

Z instrumentu EREM CBSI (od Cooperative Banks and Small Financial Institutions) mogą korzystać instytucje z krajów EU28, oferujące finansowanie zwrotne dla przedsiębiorców. Instrument jest skierowany do banków spółdzielczych, małych banków oraz instytucji niebankowych: przedsiębiorstw leasingowych, pożyczkowych itp., które nie korzystają z innych instrumentów wsparcia finansowania dla MŚP udostępnianych przez Grupę EBI.

W ramach instrumentu, Europejski Fundusz Inwestycyjny - wchodzący w skład Grupy EBI - oferuje pożyczki uprzywilejowane (senior loans) w wysokości do 12,5 mln euro, umożliwiające pożyczkobiorcom zwiększenie skali finansowania dla przedsiębiorców. Instytucja finansowa korzystająca z pożyczki jest zobowiązana do wygenerowania portfela finansowania dla przedsiębiorców o wartości przynajmniej dwukrotnej kwoty pożyczki. Pożyczka w ramach instrumentu nie może przekraczać 50% kapitału pożyczkobiorcy i powinna być spłacona w ciągu maksymalnie 10 lat, z okresem karencji do 2 lat.

Środki pożyczki - po uzupełnieniu środkami własnymi pożyczkobiorcy - mają służyć finansowaniu nowych umów zawieranych z przedsiębiorcami. Finansowanie dla poszczególnych przedsiębiorców powinno zawierać się przedziale 25-500 tys. euro, przy czym pojedyncza umowa nie powinna przekraczać 5% całkowitej wartości pożyczki w ramach EREM CBSI. Minima ny okres umowy z przedsiębiorcą to dwa lata. Z finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający do 500 pracowników, ze wszystkich sektorów (w tym np. zajmujący się produkcją rolniczą), z wyjątkiem standardowych sektorów zastrzeżonych Grupy EBI (alkohol, tytoń, broń, hazard itp.). W ramach instrumentu przedsiębiorca może sfinansować inwestycję, kapitał obrotowy, kredyt w rachunku bieżącym, leasing finansowy itp.

Korzyści, jakie w ramach instrumentu EREM CBSI oferuje EIF dla instytucji finansowych to atrakcyjna cena pożyczki (ze względu na łatwy dostęp Grupy EBI do kapitału i promocyjny charakter instrumentu) oraz brak konieczności przedstawiania zabezpieczenia. Pożyczkobiorca zyskuje możliwość wydłużenia okresu zapadalności zobowiązań oraz zróżnicowania źródeł finansowania. Pożyczka wiąże się z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi aplikowania oraz późniejszej sprawozdawczości.

W ramach instrumentu nie przewidziano formalnej procedury i formularzy aplikacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu oraz sposobu aplikowania są dostępne w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

bank.2016.06.wykres.145.a

 

Udostpnij artyku: