Bank i Klient: Rola banków w procesie absorpcji funduszy unijnych

BANK 2013/02

Związek Banków Polskich opublikował właśnie raport pt. Rola banków w absorpcji funduszy unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020. Raport jest wynikiem badań przeprowadzonych we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w ubiegłym roku.

Związek Banków Polskich opublikował właśnie raport pt. Rola banków w absorpcji funduszy unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020. Raport jest wynikiem badań przeprowadzonych we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w ubiegłym roku.

Jakub Pilzak

Autorzy raportu podjęli się dość trudnej misji zinwentaryzowania i oceny dotychczasowego udziału polskich banków w procesie absorpcji środków unijnych i opracowania rekomendacji dla nowo budowanego systemu ich dystrybucji.

Dystrybucja środków unijnych, dostępnych w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013, oparta jest przede wszystkim na systemie pomocy bezzwrotnej, czyli dotacyjnym. Istotną rolę w tym procesie pełnią instytucje bankowe, oferując przede wszystkim wsparcie w zakresie finansowania zewnętrznego, obejmującego kredyty pomostowe, kredyty uzupełniające, tj. współfinansujące wkład własny oraz kredyty na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu.

Arkadiusz Lewicki
inicjator i koordynator badania, współautor raportu

Po raz pierwszy podjęto tak szeroką próbę zbadania zakresu udziału banków w tym strategicznym dla kraju procesie. Zadanie nie należało do prostych. W perspektywie unijnej 2007-2013 do dyspozycji polskich beneficjentów pozostawały środki publiczne dystrybuowane w ramach prawie sześciuset ścieżek dostępu. Poziom skomplikowania poszczególnych kanałów dostępowych jest zróżnicowany. Instrumenty wsparcia dostępne są na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym i wspólnotowym. Najbardziej rozbudowane posiadają szczegółowe akty prawne oraz wiele regulacji wykonawczych. Jednocześnie brak narzędzi i oficjalnych statystyk dotyczących finansowania zewnętrznego w systemie monitoringu procesów absorpcji środków UE nie ułatwiał nam zadania. Bardzo pomogły nam same banki, których eksperci zaangażowali się we współpracę z zespołem badawczym.

Z badań wynika, że na rynku tzw. kredytów unijnych aktywnych jest prawie 100 banków, w tym intensywnie ok. 10 banków komercyjnych oraz ok. 30 banków spółdzielczych. Jak podkreślają eksperci, na rynku polskim nie istnieją oficjalne statystyki dotyczące wartości zadłużenia z tytułu finansowania zewnętrznego inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. Badania przeprowadzone przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Związek Banków Polskich pozwalają szacować, że w latach 2007-2011 w ramach programów unijnych sektor bankowy zaangażował ponad 35 mld zł, w tym na realizację polityki spójności banki udzieliły ok. 18 tys. kredytów na łączną kwotę ok. 20 mld zł. Autorzy raportu podsumowują, że w dużym uproszczeniu oznacza to, że co trzeci podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków polityki spójności skorzystał z finansowania bankowego.

Jarosław Myjak
wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, lidera sektora w zakresie finansowania projektów unijnych

Udział banków w obsłudze projektów unijnych jest jednym z warunków sprawnej dystrybucji tych funduszy. Bez zaangażowania banków dystrybucja środków unijnych nie byłaby tak skuteczna, a zakładane cele nie zostałyby w pełni zrealizowane. Jest to także ważne dla samych beneficjentów korzystających z usług finansowych. Stąd tak istotne jest, aby system dystrybucji był spójny i sprawny, a ewentualne utrudnienia przy obsłudze projektów zostały jak najwcześniej zidentyfikowane, a następnie wyeliminowane.

Z badań wynika, że przedstawiciele sektora bankowego, uczestniczący w badaniu, popierają politykę Unii Europejskiej zmierzającą do ograniczenia roli dotacji w strukturze finansowania projektów unijnych (85 proc. badanych). Wskazują, że system dotacyjny powinien być zdecydowanie wsparty przez instrumenty inżynierii finansowej.

Tomasz Mironczuk
prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bankowość spółdzielcza poprzez udział w finansowaniu projektów unijnych uzupełnia swoją ofertę produktową. Rosnące zainteresowanie banków spółdzielczych i banku zrzeszającego absorpcją środków unijnych, wskazuje na duże możliwości w zakresie współpracy z klientami korzystającymi ze wsparcia unijnego (zarówno z segmentu MŚP, jak i agro). Dotychczasowe doświadczenia są dla nas cenne, pozwolą bowiem na większe zaangażowanie w nowej perspektywie finansowej. Sądzę, że jesteśmy dobrze przygotowani do pomocy klientom w absorpcji środków unijnych, zarówno w formie dotacji, jak i instrumentów zwrotnych.

Bankowcy uważają, że system dotacyjny powinien być utrzymany przy finansowaniu projektów obarczonych dużym ryzykiem (np. finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, projektów o wysokim stopniu innowacji, wdrażania nowych technologii). Jednocześ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: