Bank i Klient: Spadek popytu na kredyty

BANK 2016/06

PENGAB nieznacznie obniżył się. Podobnie jest w przypadku oceny makroekonomicznej oraz prognoz kredytowania przedsiębiorstw.

PENGAB nieznacznie obniżył się. Podobnie jest w przypadku oceny makroekonomicznej oraz prognoz kredytowania przedsiębiorstw.

Paweł Minkina

W majowym pomiarze indeks koniunktury bankowej PENGAB nieznacznie obniżył się do poziomu 22,9 pkt. (patrz 1.). Wśród czynników, które wpłynęły na wycenę indeksu należy przede wszystkim wymienić spadek wskaźnika oceny bieżącej. Na uwagę zasługują również spadki oceny i prognoz kredytowania przedsiębiorstw. Wszystkie pomiary szczegółowe dotyczące tego obszaru w ostatnim badaniu zmniejszyły swoją wartość. Nieznaczne obniżenie indeksów obserwujemy również w zakresie oceny makroekonomicznej. Zarówno prognozy rozwoju gospodarki kraju, jak i gospodarstw domowych obniżyły się o 7 pkt. proc. Nieco mniejszy spadek (4 pkt. proc.) odnotowała sześciomiesięczna prognoza rozwoju przedsiębiorstw.

bank.2016.06.wykres.148.a

- Choć majowy sondaż wskazuje w większości analizowanych obszarów spadki, to należy je jednak czytać w wymiarze korekty, a nie stałego trendu - uważa prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. - Monitor Bankowy obecnie utrzymuje się na swoim średnim poziomie - podkreśla. Według dr. Marcina Idzika z TNS Polska zmiana indeksu koniunktury jest spowodowana spadkiem poziomu bieżących ocen, który jest jednak równoważony wzrostem indeksu wyprzedzającego. - W maju odnotowano spadek popytu na kredyty, zarówno w grupie klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców - zauważa. - W najbliższych miesiącach przewidywane jest utrzymanie dotychczasowej dynamiki na podstawowych rynkach - dodaje. W perspektywie najbliższego półrocza przewidywane jest utrzymanie trendów wzrostowych na podstawowych rynkach produktowych. Oczekuje się jednak, iż dynamika tych zmian będzie mniejsza niż w ubiegłym kwartale. Przewidywana jest także powolna poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

Kredyty gospodarstw domowych

W maju wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych kontynuuje spadek (-5 pkt. proc. w stosunku do kwietniowego pomiaru), osiągając poziom zbliżony do wyniku sprzed roku. Wskaźnik prognoz również obniżył się nieznacznie (-2 pkt. proc. w porównaniu z kwietniem - patrz 2.). Saldo oceny kredytów mieszkaniowych obniżyło się o 9 pkt. proc. Saldo kredytów zagrożonych spadło o 7 pkt. proc. Na niezmienionym poziom pozostał wskaźnik kredytów konsumpcyjnych. W tym obszarze większość wskaźników oscyluje wokół pomiaru kwietniowego, uwagę jednak zwraca obniżenie prognozy (o 6 pkt. proc.) rynku kredytów mieszkaniowych.

Również indeks ocen, jak i poziom prognoz sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych, nieznacznie obniżyły się w maju. Wskaźnik ocen spadł o 3 pkt. proc., natomiast wskaźnik prognozy o 2 pkt. proc. w stosunku do kwietniowego pomiaru. Saldo depozytów terminowych obniżyło się o 9 pkt. proc., natomiast saldo depozytów bieżących nie uległo zmianie. Prognozy dla produktów depozytowych utrzymały się na podobnym jak w kwietniu poziomie.

bank.2016.06.wykres.149.a

Kredyty podmiotów gospodarczych

Maj nie przyniósł znacznych wahań wskaźnika ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych - obniżył się on o jeden punkt. Natomiast poziom prognoz spadł o 4 pkt. proc. w stosunku do kwietniowego pomiaru. Na poziomie szczegółowym widoczny jest dalszy spadek salda kredytów obrotowych - o 11 pkt. proc. w stosunku do kwietnia. Jeśli chodzi o kredyty inwestycyjne, to maj przyniósł obniżenie wskaźnika o 3 pkt. proc., natomiast saldo kredytów zagrożonych przedsiębiorstw wzrosło o 5 pkt. proc. (patrz 3.). W przypadku prognozy rysuje się kilkumiesięczny spadek w obszarze kredytów inwestycyjnych (o 13 pkt. proc.) oraz kredytów obrotowych (o 4 pkt. proc.). Prognoza wielkości kredytów zagrożonych pozostaje na niezmienionym od kwietnia poziomie.

W maju ocena sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wzrosła o 2 pkt. proc., w przeciwieństwie do wskaźnika prognoz, który obniżył się o 4 pkt. proc. Saldo depozytów bieżących przedsiębiorstw po raz kolejny nie uległo zmianie, obserwujemy natomiast wzrost salda depozytów terminowych o 4 pkt. proc. w stosunku do kwietnia.

bank.2016.06.foto.149.a.400xPrognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W maju spadły wszystkie wskaźniki prognozy sześciomiesięcznej. Największe obserwowane zmiany to: spadek salda kredytów mieszkaniowych i inwestycyjnych o 7 pkt. proc. oraz salda kredytów konsumpcyjnych o 6 pkt. proc. Należy również podkreślić, że oba te wskaźniki zanotowały w perspektywie 12-miesięcznej istotne spadki. W przypadku prognozy kredytów mieszkaniowych spadek ten w porównaniu do badania z 2015 r. wyniósł 19 pkt. proc., natomiast przy kredytach konsumpcyjnych 16 pkt. proc. (patrz 4.). Również wszystkie wskaźniki makroekonomiczne prognozy sześciomiesięcznej obniżyły się. Największy spadek (o 7 pkt. proc.) zanotowano w przypadku prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i gospodarki kraju, natomiast wskaźnik sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw obniżył sie o 4 pkt. (patrz.5)

bank.2016.06.wykres.150.aBezpieczeństwo metod biometrycznych

W majowym pomiarze koniunktury bankowej przedstawiciele sektora wypowiadali się również na temat bezpieczeństwa i biometrii w bankowości. Większość bankowców (76%) zgadza się, że wzrost poziomu bezpieczeństwa uzyskiwany dzięki zastosowaniu metod biometrycznych jest powodem, dla którego powinny one być powszechnie stosowane w bankowości. Większość respondentów (84%) uważa, że potwierdzenie tożsamości w placówce z użyciem sprawdzonych metod biometrycznych jest bezpieczniejsze niż tradycyjny sposób oparty na dokumentach tożsamości (patrz 6.). W mniejszym stopniu bankowcy przekonani są do bezpieczeństwa biometrii głosowej w kanale call center. Prawie połowa (49%) nie uważa tego sposobu za bezpieczniejszy od tradycyjnego, opartego na pytaniach kontrolnych, natomiast 47% uważa to za bardziej bezpieczne rozwiązanie. Także w ocenie bezpieczeństwa podpisywania umowy z wykorzystaniem metod biometrycznych bankowcy są podzieleni. Ponad połowa (53%) uważa tę formę za bezpieczniejszą od tradycyjnej, natomiast 44% jest odmiennego zdania. Większość bankowców (72%) uważa natomiast, że wprowadzenie do bankomatów możliwości szybkich wypłat wykorzystujących metody biometryczne wpłynęłoby na wzrost wygody klientów.

O badaniu Monitor Bankowy

Badanie Monitor Bankowy, które cyklicznie realizowane jest w placówkach bankowych zostało zainicjowane z początkiem 1993 r. Do maja 2016 r. przeprowadzono ponad 280 comiesięcznych pomiarów. W badaniu stawiane są pytania o oceny stanu obecnego i oczekiwania na najbliższy okres. Na podstawie wybranych wskaźników obliczany jest index PENGAB, syntetyczny wskaźnik klimatu gospodarczego w sektorze bankowym. Badania mają charakter panelowy a wywiady są przeprowadzane co miesiąc z około 200-osobową grupą menedżerów bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków i kierujących placówkami bankowymi na terenie całego kraju. Inicjatorzy badania wyszli z założenia, że banki są nie tylko ważnym, ale również newralgicznym obszarem gospodarki, w którym skupiają się wyniki aktywności ekonomicznej zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Badanie Monitor Bankowy przeprowadzane jest na dwóch podstawowych obszarach działalności bankowej - depozytowym i kredytowym, co umożliwia szybką analizę aktualnej sytuacji oraz rozpoznanie oczekiwań bankowców wobec najbliższej przyszłości. Respondentami są szefowie placówek bankowych, co pozwala na otrzymywanie informacji niejako z pierwszej ręki, jeszcze nim znajdują odzwierciedlenie w statystykach oficjalnych. Omawiany sondaż w placówkach bankowych przeprowadzony został Przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich w dniach 8-25 maja. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 180 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

 

Udostępnij artykuł: