Bank i Klient: Stabilność i bezpieczeństwo to najważniejsze cechy sektora bankowego

BANK 2019/05

Przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych cyklicznie odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych w sektorze, na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet powstaje badanie Monitor Bankowy. Badanie w placówkach bankowych zainicjowano na początku 1993 r. Od tego czasu realizowane jest co miesiąc i ma charakter panelowy. Wywiady są przeprowadzane z grupą menedżerów bankowych reprezentujących wszystkie typy banków i kierujących placówkami bankowymi na terenie całego kraju.

Pieniądze i wykresy gospodarcze
Pieniądze i wykres Fot. stock.adobe.com/ipopba

Przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych cyklicznie odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych w sektorze, na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet powstaje badanie Monitor Bankowy. Badanie w placówkach bankowych zainicjowano na początku 1993 r. Od tego czasu realizowane jest co miesiąc i ma charakter panelowy. Wywiady są przeprowadzane z grupą menedżerów bankowych reprezentujących wszystkie typy banków i kierujących placówkami bankowymi na terenie całego kraju.

W marcowym pomiarze Monitora Bankowego zwraca uwagę wzrost wskaźnika ocen, dzięki któremu główny indeks badania zwiększył swoją wartość o 3,2 pkt. do poziomu 28,8 (wykres 1.). Wśród pomiarów szczegółowych istotny wzrost odnotowany został w zakresie wielu indeksów szczegółowych. Odnosząc się do prognoz sześciomiesięcznych banków, wzrost jest już zdecydowanie mniejszy i w większości monitorowanych obszarów jednopunktowy. Prognozy dotyczące sektora bankowego są gorsze niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

– Indeks ocen wzrósł w ciągu miesiąca o 5,4 pkt. i wynosi 26,0 pkt. Indeks prognostyczny w tym okresie wzrósł o 1,1 pkt., wynosi obecnie 31,7 pkt. Znacząco wzrosła aktywność klientów na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Podobny scenariusz odnotowano dla depozytów bieżących zarówno przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych – podkreśla dr Marcin Idzik z TNS Kantar. Poprawiła się prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, wzrastając o 23 pkt. do poziomu 36 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wzrosła o 5 pkt., a sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw o 3 pkt.Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł w ciągu miesiąca o 17 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych jest wyższe o 14 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych jest wyższe o 23 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych jest wyższe o 3 pkt., a w przypadku kredytów mieszkaniowych jest wyższe o 9 pkt. W perspektywie rocznej wskaźnik kredytów mieszkaniowych znajduje się o 10 pkt. poniżej wartości notowanej w marcu ub.r., natomiast wskaźnik kredytów konsumpcyjnych powrócił do wartości sprzed roku.

Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych wzrósł o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu miesięcznym wzrost o 15 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych wzrosło o 4 pkt. Ocena depozytów bieżących gospodarstw domowych jest w okresie rocznym niższa o 3 pkt., zaś ocena depozytów terminowych zwiększyła się o 9 pkt.

Wzrost indeksu kredytów obrotowych i inwestycyjnych

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł w porównaniu do analizy z lutego o 8 pkt. (wykres 2.). W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen jest wyższy o 14 pkt. Indeks kredytów obrotowych wzrósł o 19 pkt. W okresie rocznym wahania poszczególnych wskaźników są mniejsze, ale wszystkie szczegółowe wskaźniki mają wartość ujemną. Kredyty inwestycyjne rok do roku obniżyły swoją wartość o 2 pkt., kredyty obrotowe o 4 pkt., zaś kredyty zagrożone o 7 pkt.Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wzrósł o 7 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy wzrost o 21 pkt. indeksu ocen depozytów bieżących oraz wzrost o 4 pkt indeksu ocen depozytów terminowych. Indeksy te odpowiednio w skali roku zwiększyły swoją wartość o 9 i 5 pkt.

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego i rozwoju gospodarczego

W marcu odnotowano wzrost o 4 pkt. sześciomiesięcznego indeksu prognostycznego dla kredytów mieszkaniowych, o 3 pkt. dla kredytów konsumpcyjnych oraz o 7 pkt. dla lokat terminowych osób indywidualnych. W przypadku produktów dla przedsiębiorstw ocena sześciomiesięczna kredytów obrotowych wzrosła o 1 pkt, również o 1 pkt wzrosła ocena kredytów inwestycyjnych. Zanotowany został spadek prognozy o 2 pkt. dla lokat terminowych przedsiębiorstw.Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wzrosła w marcu o 3 pkt., prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wzrosła natomiast o 5 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w opinii bankowców wzrosła aż o 23 pkt. (wykres 3.). W wymiarze rocznym oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw i gospodarki kraju są zdecydowanie niższe od tych notowanych w marcu ub.r. – odpowiednio o 24 i 18 pkt. Wzrost 7-punktowy zanotował natomiast indeks sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

Najważniejsza cecha sektora bankowego

W najnowszym pomiarze Monitora Bankowego ankietowani bankowcy odpowiedzieli również na pytania dotyczące najistotniejszych cech charakteryzujących sektor bankowy. Stabilność, to zdaniem 38% badanych najważniejsza cecha sektora bankowego. Niespełna jedna trzecia (28%) ocenia, że kluczowe jest bezpieczeństwo, zdaniem 14% najważniejsza cecha to zaufanie, a niewiele mniej (6%) ocenia, że kluczowa cecha to etyczna działalność.
Badanie Monitor BankowyInicjując badania koniunktury w placówkach bankowych, twórcy badania wyszli z założenia, że banki są nie tylko ważnym, ale również newralgicznym obszarem gospodarki, w którym jak w soczewce skupiają się wyniki aktywności ekonomicznej zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Dzięki temu, że respondentami są szefowie placówek bankowych, otrzymuje się poprzez analizę wyników informacje niejako z pierwszej ręki, jeszcze nim znajdują odzwierciedlenie w statystykach oficjalnych. Najnowszy sondaż w placówkach bankowych przeprowadził TNS Kantar w dniach 7–21 marca 2019 r. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 121 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Badanie koniunktury bankowej dostępne jest na portalu internetowym Związku Banków Polskich www.zbp.pl
Udostępnij artykuł: