Bank i Klient: Wyzwań nie zabraknie

BANK 2018/04

Nadspodziewanie dobra koniunktura na polskim rynku finansowym i równie optymistyczne perspektywy na nadchodzące miesiące przynoszą wymierne rezultaty w postaci zwyżkujących wskaźników polskiego sektora bankowego. Jednak zgodnie z prawidłami ekonomii dobra passa nie może trwać wiecznie; również i polska gospodarka w dającym się przewidzieć okresie wejdzie w mniej korzystną fazę cyklu. Istotny wpływ na funkcjonowanie sektora wywierać będzie także rosnąca z roku na rok presja regulacyjna.

Nadspodziewanie dobra koniunktura na polskim rynku finansowym i równie optymistyczne perspektywy na nadchodzące miesiące przynoszą wymierne rezultaty w postaci zwyżkujących wskaźników polskiego sektora bankowego. Jednak zgodnie z prawidłami ekonomii dobra passa nie może trwać wiecznie; również i polska gospodarka w dającym się przewidzieć okresie wejdzie w mniej korzystną fazę cyklu. Istotny wpływ na funkcjonowanie sektora wywierać będzie także rosnąca z roku na rok presja regulacyjna.

Jerzy Majka

Perspektywy funkcjonowania polskiego rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, w zmieniających się realiach makroekonomicznych, prawnych i organizacyjnych były tematem pierwszej sesji Forum Bankowego 2018. – Czy bankowość polska rozwija się w tempie adekwatnym do koniunktury w polskiej gospodarce? – tym pytaniem rozpoczął swe wystąpienie Paweł Preuss, partner i lider Zespołu Zarządzania Ryzykiem Finansowym w firmie EY. Zauważył on, iż w niektórych obszarach rodzime instytucje finansowe nie wykorzystują w pełni możliwości wynikających z ożywienia makroekonomicznego. Przykładem może być ostrożna akcja kredytowa, będąca po części efektem nowych regulacji ostrożnościowych. Odpowiedzią na oczekiwania nadzorcy są również duże bufory kapitałowe, tworzone przez polskie banki.

– Powstaje pytanie, czy są one adekwatne do faktycznych potrzeb? – zapytał Paweł Preuss. Największym wyzwaniem dla sektora jest jednakże środowisko niskich, faktycznie ujemnych stóp procentowych. – Banki są w stanie w tych realiach funkcjonować rentownie, ale nie zachęcają one do budowania długoterminowych oszczędności – przypomniał prelegent. Awersja Polaków do systematycznego gromadzenia środków generuje tymczasem rosnącą asymetrię aktywów i pasywów w polskich instytucjach finansowych, a zobowiązania o charakterze długoterminowym, w tym w szczególności kredytowanie hipoteczne i inwestycyjne, musi być finansowane z depozytów bieżących i lokat o terminie zapadalności do jednego roku. Dlatego właśnie Polska, jak mało który kraj, potrzebuje zwiększenia wykorzystania listów zastawnych i rozwoju bankowości hipotecznej. Nie należy też zapominać o wyzwaniach związanych z wymuszonym przez unijnego regulatora otwarciem rynku. Dzięki dyrektywie PSD2 już za chwilę całkiem nowe możliwości uzyskają podmioty z sektora fintech, które z uwagi na brak rygorystycznego nadzoru mogą skutecznie konkurować z bankami na poziomie cenowym. Stale powracającym postulatem jest również potrzeba powszechnej edukacji finansowej Polaków. – Konieczne jest zachowanie równowagi między potrzebami klientów i sektora finansowego, ale do tego potrzeba odpowiedniego przygotowania klienta – wskazał przedstawiciel EY.

Od prawej: Piotr Czarnecki, Andrzej Reich, Iwona Kozera, Michał Mrożek, Piotr Konieczka, Marek Lusztyn, Leszek Niemycki, Sławomir Panasiuk oraz Tomasz Frączek.

 

Tsunami regulacyjne: odpływ?

Awersja Polaków do systematycznego gromadzenia środków generuje rosnącą asymetrię aktywów i pasywów w polskich instytucjach finansowych, a zobowiązania o charakterze długoterminowym muszą być finansowane z depozytów bieżących i lokat o terminie zapadalności do jednego roku.

Wątki zasygnalizowane w prezentacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: