Bank i klient/Bezpieczeństwo: Codziennie próbowano wyłudzić niemal milion złotych!

Aktualności / Finanse osobiste / Z rynku

W ciągu pierwszych 3 miesięcy 2017 r. (styczeń – marzec) udaremniono aż 1746 prób wyłudzeń kredytu na łączną kwotę 90,4 mln zł. Powstrzymanie przestępców było możliwe dzięki temu, że Polacy coraz częściej zgłaszają zgubione i skradzione dokumenty tożsamości do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE..

W ciągu pierwszych 3 miesięcy 2017 r. (styczeń – marzec) udaremniono aż 1746 prób wyłudzeń kredytu na łączną kwotę 90,4 mln zł. Powstrzymanie przestępców było możliwe dzięki temu, że Polacy coraz częściej zgłaszają zgubione i skradzione dokumenty tożsamości do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE..

Baza Systemu DZ wzrosła o 30 027 szt. i zawiera obecnie 1 720 952 szt. dokumen­tów zastrzeżonych z powodu ich zagubie­nia lub kradzieży. To tak, jakby dokumenty utracili wszyscy dorośli mieszkańcy miasta o wielkości Augustowa, Bochni czy Grodzi­ska Mazowieckiego. Statystycznie do bazy trafiało codziennie 326 dokumentów.

Na łączną kwotę 90,4 mln zł złożyło się 1746 prób wyłudzeń. Najwięcej takich przy­padków odnotowano w województwach śląskim i mazowieckim. W 8 przypadkach chodziło o wysokie kwoty, przekraczające 1 mln zł – rekordowy odnotowano w woje­wództwie podlaskim (8,4 mln zł).Od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zosta­ły dokładne badania w tym zakresie, uda­remniono już 69,5 tys. prób wyłudzeń kre­dytów na łączną kwotę 3,7 mld zł.

nbs.2017.09.tabela.068.a.850x Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Obecnie trwa już 11. etap kampanii. Celem jest informowanie o potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów, gdyż wiedza w tym zakresie była zbyt ograniczona. Roz­powszechniane są informacje o Systemie DZ głównie w aspekcie korzyści i bezpieczeń­stwa osób, które utraciły dokumenty tożsa­mości. Istnieje bowiem możliwość uniknięcia wielu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.Niewątpliwie te wszystkie lata, które poświęci­liśmy na propagowanie tematyki bezpieczeń­stwa tożsamości, przynoszą efekty w postaci coraz większej świadomości tego problemu i wzrostu liczby zastrzeganych dokumentów, jednak nadal warto o kwestii ochrony tożsa­mości rozmawiać.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórko­wych oraz tysięcy innych firm.W Systemie DZ uczestniczą wszystkie pol­skie banki oraz wiele innych firm i instytu­cji. Pokazane powyżej logotypy banków przedstawiają wybranych uczestników systemu, którzy przystąpili do dodatko­wej, społecznej kampanii informacyjnej. Ich szczególne potraktowanie w niniejszym materiale jest wyrazem podziękowania ze strony Związku Banków Polskich za wkład w promocję idei zabezpieczenia nas wszyst­kich przed przestępstwami z wykorzysta­niem kradzionych dokumentów.nbs.2017.09.tabela.069.a.850xnbs.2017.09.tabela.069.b.850xW skrócie: Zgubiłem lub ukradziono mi dokumenty – co robić? Co robić w przypadku utraty dokumentów?
  • Zastrzec je w banku – najłatwiej w swoim. Je­żeli ktoś nie ma rachunku, powinien to zrobić w banku przyjmującym zastrzeżenia od wszyst­kich (lista: www.DokumentyZastrzezone.pl).
  • Zgłosić się do najbliższej jednostki Policji – tyl­ko jeżeli dokumenty zostały skradzione.
  • Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną – w celu wyrobienia nowego dokumentu.
Jak to działa? Wystarczy zgłosić dokument w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Cen­tralnej Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów telefonii ko­mórkowych oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu DZ.Dokumenty można zastrzegać nie tylko osobi­ście. Większość banków przyjmuje zgłoszenia telefonicznie (od swoich klientów), a część wpro­wadziła taką funkcję również do bankowości elektronicznej.Jeżeli ktoś spróbuje posłużyć się zastrzeżonym dokumentem, operacja zostanie zablokowana, a do wyjaśnienia sprawy wzywana jest Policja.Kiedy należy zastrzegać? Trzeba to zrobić zarówno w przypadku zgubie­nia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Niezależnie od przyczyny, powinno się zareago­wać możliwie jak najszybciej.Jakie dokumenty? Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu.Dlaczego należy zastrzegać? Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, np.:
  • wyłudzenia kredytów i pożyczek,
  • unikanie opłat, kradzieże wyposażenia (wyna­jem mieszkań i pokoi hotelowych),
  • kradzieże wynajętych samochodów lub in­nych rzeczy,
  • zakładanie fikcyjnych firm (przestępstwa kre­dytowe i podatkowe).
nbs.2017.09.foto.069.c.850x
Udostępnij artykuł: