Bank Millennium: 192,67 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r. Rekordowa sprzedaż kredytów

Z rynku

Bank Millennium odnotował 192,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 173,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Oddział Banku Millennium
Fot. Bank Millennium

Bank Millennium odnotował 192,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 173,6 mln zł zysku rok wcześniej.

#BankMillennium odnotował 192,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. @BankMillennium

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 440,54 mln zł wobec 420,77 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 164,08 mln zł wobec 162,52 mln zł rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 72,67 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 69,49 mld na koniec II kw. 2017 r.W I poł. 2018 r. bank miał 347,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 314,1 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek netto (pro-forma) w I poł. 2018 r. wyniósł 892,9 mln zł, co oznacza wzrost o 6,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał ze zwiększenia wolumenów biznesowych i poprawy marży odsetkowej netto. Kredyty klientów ogółem wzrosły o 6,2% rocznie pomimo 10% spadku kredytów hipotecznych w walutach obcych. Depozyty ogółem wzrosły o 5% w ciągu roku, przy ciągłej zmianie struktury w kierunku rachunków bieżących i oszczędnościowych. Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów odsetkowych) osiągnęła w 1 poł. 2018 r. poziom 2,54% - nieco lepiej niż 2,51% w I poł. 2017" - czytamy w raporcie.

Zwiększenie płatności i transakcji gotówkowych

Wynik z tytułu prowizji w I poł. 2018 r. wyniósł 336,6 mln zł, co oznacza wzrost o 2,4% rok do roku. Zwiększenie płatności, transakcji gotówkowych i pozostałych transakcji na rachunkach bieżących, jak również sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, były głównymi czynnikami wzrostu, a z drugiej strony opłaty ze sprzedaży produktów inwestycyjnych związanych z rynkami kapitałowymi zmniejszyły się w stosunku do I poł. 2017 r., wskazano także.

Wynik z działalności podstawowej, określony jako połączenie wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnął w 1 poł. 2018 r. r. poziom 1 229,5 mln zł, co oznacza wzrost o 5,1% rocznie.Koszty ogółem w 1 poł. 2018 r. wyniosły 632,2 mln zł, co oznacza wzrost o 4,0% w stosunku do 1 poł. 2017 r. Bank podał, że w obu okresach obserwowano ujemny wpływ rozpoznania całej rocznej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG.

Wskaźnik koszty do dochodów 

Raportowany wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 47,7% na koniec czerwca br. wobec 48,3% rok wcześniej."Wskaźnik koszty/dochody, obliczony tylko z uwzględnieniem 1/2 opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG uiszczonej w pełni w pierwszej połowie roku, osiągnął w 1 poł. 2018 r. poziom podobny jak rok temu: 46,4%" - czytamy także.Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka wyniosły 113,4 mln zł w I poł. br. wobec 122,7 mln zł rok wcześniej.W ujęciu względnym, koszt ryzyka (tj. opłaty netto do średniej wartości kredytów netto) w 1 poł. 2018 r. osiągnął poziom 47 p.b. (tj. o 5 p.b. mniej niż w 1 poł. 2017 r.).W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 353,77 mln zł wobec 335,52 mln zł zysku rok wcześniej.Na koniec I półrocza 2018 roku, adekwatność kapitałowa mierzona wskaźnikiem kapitału podstawowego Tier 1 i łącznym wskaźnikiem kapitałowym, poprawiła się w perspektywie rocznej zarówno dla Banku jak i Grupy. Wskaźnik TCR wzrósł o 5,32 p.p. do 23,37% (Grupa) i do 23,14% (Bank), natomiast wskaźnik kapitału podstawowego CET1 zwiększył się do 21,33% (Grupa) i 21,06% (Bank).

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 6,2% r/r

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 50,26 mld zł na koniec czerwca 2018 r., co oznacza wzrost o 6,2% r/r, podała też instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (pod MSSF9) wynosił na koniec czerwca 2018 roku 4,74% wobec 4,54% rok wcześniej."Wzrost kredytów bez portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych wykazał bardzo wysoka dynamikę 15,1% w skali roku, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach działalności kredytowej (kredyty hipoteczne w złotych, kredyty konsumpcyjne i kredyty dla przedsiębiorstw), podczas gdy w portfelu kredytów hipotecznych w walutach obcych zarejestrowano szybką redukcję (spadek o 10,5% rok do roku)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.Wartość netto kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 33,81 mld zł  była wyższa o 4,1% w porównaniu do salda zanotowanego na koniec czerwca 2017 r."Bez uwzględnienia szybszej amortyzacji walutowych kredytów hipotecznych, wszystkie pozostałe segmenty zanotowały wysokie stopy wzrostu w ujęciu rocznym: kredyty hipoteczne w złotych, wyjątkowo wysoki wzrost o 22,2% r/r, a kredyty konsumpcyjne o 13,6% r/r." - czytamy dalej.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w złotych przyśpiesza

Bank podał, że sprzedaż nowych kredytów hipotecznych w złotych przyśpiesza od początku roku 2017: w I połowie 2018 roku nowa sprzedaż wzrosła o 53% w stosunku do wartości z odpowiedniego okresu poprzedniego roku osiągając poziom ponad 1,6 mld zł. W samym II kwartale 2018 roku sprzedaż nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 15% kw/kw, osiągając wartość 863 mln zł."Tak dobry wynik to efekt poprawy procesów operacyjnych i świetnie funkcjonującego modelu współpracy z pośrednikami. Mimo presji ze strony rynku, sukces został odniesiony przy niezmienionych warunkach cenowych. By zapewnić średnio i długoterminowe finansowanie niezbędne dla dalszego rozwoju kredytowania nieruchomości, bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego" - czytamy w komunikacie prasowym.

Rosła też sprzedaż pożyczek gotówkowych

Sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych również rosła i osiągnęła w pierwszej połowie 2018 roku podobny poziom (prawie 1,6 mld zł), co oznacza wzrost o 41% w stosunku do pierwszej połowy 2017 roku. Sprzedaż pożyczek gotówkowych w II kw. wyniosła 822 mln zł zapewniając 7% kwartalnego wzrostu.Akwizycja kart kredytowych w pierwszej połowie roku odnotowała najwyższą półroczną wartość 33 380 nowych kart, co stanowi 16-proc. przyrost w stosunku rocznym. Sprzedaż w II kw. wyniosła 17 186 kart (6,1% wzrostu kw/kw).Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 16,44 mld zł na koniec czerwca 2018 r., co oznacza wzrost o 10,9% w ujęciu rocznym."Wzrost ten był zrównoważony, a tempo wzrostu było wysokie we wszystkich głównych grupach produktów: faktoring (+15% r/r), leasing (+12% r/r) i pozostałe kredyty (+10% r/r). Sprzedaż leasingu i faktoringu wykazywała stały wzrost osiągając w obu przypadkach rekordowy poziom w II kw. 2018 i zamykając pierwszą poł. 2018 r. wzrostem sprzedaży, odpowiednio, +18% r/r i +15% r/r" - podano także.Wolumen rachunków bieżących przedsiębiorstw uzyskał na koniec I półrocza 2018 roku wartość 7,6 mld zł rosnąc 15% r/r; nastąpił również 13-proc. wzrost liczby przelewów krajowych, 31-proc. wzrost liczby przelewów zagranicznych i 31-proc. wzrost liczby transakcji kartowych. Wolumen transakcji walutowych wzrósł o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku, przy dynamice przychodów na poziomie 10%.Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,74% na koniec czerwca br. wobec 4,54% rok wcześniej."Wskaźniki kredytów z utratą wartości wg poszczególnych segmentów wykazują trend spadkowy w portfelu korporacyjnym rok do roku (z 4,28% do 4,04%), pomimo nowej definicji kredytów z utratą wartości wg MSSF9, podczas gdy wskaźnik ten dla portfela detalicznego wzrósł w ciągu roku z poziomu 4,65% do 5,07% (w tym kredyty hipoteczne z poziomu 2,60% do 2,86%), głównie z powodu wdrożenia MSSF9"- podał bank.Łączne zobowiązania grupy wyniosły 64 758 mln zł na koniec I półr. i wzrosły o 2 609 mln zł (czyli 4,2%) w porównaniu z wartością na dzień 30 czerwca 2017 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu wartości depozytów klientów (o 2 844 mln zł), wyjaśniono.Na 30 czerwca 2018 r. depozyty klientów wyniosły 59 831 mln zł i wzrosły o 5,0% w porównaniu z saldem na dzień 30 czerwca 2017 r. Depozyty klientów indywidualnych wyniosły 43 303 mln zł, co oznacza wzrost o 7,1% w ujęciu rocznym."Silny wzrost liczby klientów i rachunków wraz z promocją rachunków oszczędnościowych umożliwił osiągnięcie wyraźnego wzrostu wolumenu rachunków bieżących i oszczędnościowych o 14,4% w ujęciu rocznym, a ich udział w depozytach ogółem klientów indywidualnych osiągnął poziom 66%. W tym samym okresie depozyty terminowe klientów indywidualnych spadły o 4,6% r/r" - czytamy również.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wyniosły 16 528 mln zł na dzień 30 czerwca 2018 r. spadając nieco o 0,3% r/r. Tak jak w segmencie detalicznym, rachunki bieżące miały bardzo silny wzrost: +15,3% w relacji do stanu na koniec czerwca 2017 r., podkreśla bank.Od początku roku liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 78,7 tys. (w II kwartale o 38,7 tys.) i na koniec drugiego kwartału wyniosła 1,714 mln. Od początku roku otwarto 196 tys. nowych rachunków bankowych, w czym największy udział miało Konto 360°. Baza aktywnych klientów korzystających z bankowości elektronicznej wzrosła do 1,24 mln na koniec czerwca (o 17% r/r), w tym liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej (aplikacji i serwisu RWD) do 817 tys. (wzrost o 36% r/r).Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: