Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

Z rynku

Bank Millennium odnotował 159,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 155,28 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank Millennium odnotował 159,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 155,28 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#BankMillennium odnotował 159,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. @BankMillennium

"Zysk netto raportowany wyniósł w I kw. 2019 r. 160 mln zł, czyli o 3% więcej, niż rok temu. Zysk netto z korektą niesymetrycznej składki BFG oraz jednorazowego zwrotu z tytułu aktywa podatkowego (wpływ netto 24,3 mln zł) wyniósł 190 mln zł w I kw. 2019 r. i wzrósł o 3,1% rocznie" - czytamy w raporcie."Wynik z tytułu odsetek pozostaje nadal głównym czynnikiem wzrostu przychodów (+14,6% rocznie), natomiast podniesienie opłat na BFG w 2019 roku spowodowało znaczny wzrost kosztów operacyjnych (wraz z amortyzacją) o 16,4% rocznie. Warte zauważenia jest, iż składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG jest księgowana w I kwartale, co zniekształca porównanie wyników do poprzedniego kwartału" - czytamy dalej.Więcej najnowszych wiadomości o Banku Millennium >>>

Koszty BFG wyniosły w I kw. br. 84,02 mln zł wobec 54,7 mln zł rok wcześniej."Koszty ogółem w I kw. 2019 r. wyniosły 384,5 mln zł, co oznacza nominalny wzrost o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Znaczny wzrost obowiązkowych składek na BFG w 2019 r. był ważnym czynnikiem wzrostu kosztów operacyjnych. Ponadto roczna składka na fundusz restrukturyzacyjny BFG (która rok-do-roku podwoiła się) jest zawsze księgowana w I kw., co zaburza porównanie kosztów i całości wyników, w stosunku do poprzednich kwartałów. Bez uwzględnienia składek BFG, zaksięgowanych w I kw., koszty operacyjne wzrosły o 9% rocznie" - napisano w raporcie.Koszty osobowe w I kw. 2019 r. wyniosły 172,6 mln zł i wzrosły o 9,4% r/r, w wyniku wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń pracowników. Część wzrostu ogólnej liczby pracowników wynikała z przejęcia SKOK Piast w listopadzie 2018 r. Łączna liczba pracowników grupy na koniec roku wyniosła 6 183 osób (etatów), podano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 483,99 mln zł wobec 428,29 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 163,17 mln zł wobec 172,5 mln zł rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 82,31 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 80,46 mld zł na koniec 2018 r.Wskaźnik ROE wyniósł 10,3% (przy równomiernym kwartalnie rozłożeniu składek BFG), a skorygowany o zdarzenia jednorazowe (bez zdarzeń jednorazowych, tj. uwzględniając równe naliczenie składki na fundusz restrukturyzacyjny BFG przez cały rok, zaksięgowanej z góry w I kw. oraz bez wpływu netto 24 mln zł z tytułu jednorazowego zwrotu z tytułu aktywa podatkowego) wyniósł 9,1%, przy wpływie znacznego wzrostu kapitałów rok do roku (10%). Skorygowany wskaźnik koszty/dochody (o zdarzenia jednorazowe - j.w.) wyniósł 46,1% czyli poniżej jego wartości za cały 2018 rok.

Wzmocnienie czynników kapitałowych

W I kw. 2019 r. bank i grupa wzmocniły znacznie współczynniki kapitałowe w oczekiwaniu na przejęcie Euro Banku. Na koniec marca 2019 r. łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) wzrósł do 25,6% w rezultacie pełnego zatrzymania w kapitałach wyniku za 2018 r. (decyzja WZA) oraz emisji obligacji podporządkowanych z uzyskaną zgodą KNF na zaliczenie do kapitału T2. Wskaźnik kapitału Tier 1 (=CET1) wzrósł do 21,5% zatem obecnie poziom kapitału regulacyjnego pozwala na nabycie Euro Banku bez konieczności dalszego podwyższenia poziomu kapitału" - czytamy dalej w raporcie.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 197,2 mln zł wobec 185,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcja kredytowa wzrosła o 12,4% rdr

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 53,94 mld zł na koniec marca 2019 r., co oznacza wzrost o 12,4% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (koszyk 3) wynosił na koniec marca br. 4,42% wobec 4,86% rok wcześniej."Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął dużo wyższe tempo 17,8% r/r, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach akcji kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla przedsiębiorstw). Portfel walutowych kredytów hipotecznych nadal kurczy się szybko w tempie 7,5% rocznie wyrażony w walucie lub o 0,4% w złotych" - czytamy w raporcie kwartalnym.Wartość netto kredytów, udzielonych gospodarstwom domowym, na koniec marca 2019 r. wyniosła 36 001 mln zł i wzrosła o 11,2% r/r."Wszystkie główne kategorie produktów, z wyjątkiem walutowych kredytów hipotecznych, wykazywały bardzo wysokie, roczne stopy wzrostu: Złotowe kredyty hipoteczne +20,5% r/r i kredyty konsumpcyjne +19,9% r/r" - wskazano w raporcie."Pożyczki gotówkowe osiągnęły nowy rekord kwartalny nowej sprzedaży w wysokości 988 mln zł w I kw. 2019 r. Było to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu udziału kanałów cyfrowych w procesie sprzedaży z 37% rok wcześniej do 48% w I kw. 2019 r. Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych utrzymuje solidne poziomy kwartalne i osiągnęła wartość 856 mln zł w I kw. 2019 r., co oznacza 14% wzrost rok do roku" - czytamy dalej.Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 17 938 mln zł na koniec marca 2019 r. i wzrosła o 14,9% rocznie. Znaczny wzrost został osiągnięty we wszystkich głównych kategoriach produktów: leasing (+12% r/r), faktoring (+9% r/r) i pozostałe kredyty (+17% r/r). Kwartalna sprzedaż leasingu i faktoringu utrzymała solidny wzrost ponad 7% r/r. Również wartość udzielonych gwarancji i akredytyw wzrosła o 15% rocznie, podano także."Udział należności zagrożonych, obecnie określany jako udział należności z Koszyka 3 do całego portfela aktywów, wynosił na koniec marca 2019 roku 4,42%. Oznacza to spadek w stosunku do wartości 4,86% z marca zeszłego roku, a także spadek wobec 4,52% kwartał wstecz, po części w wyniku spisania należności w ciężar rezerw" - wskazano w raporcie.Marża odsetkowa netto pozostała na podobnym poziomie, jak rok temu (2,53% w porównaniu do 2,51% w zeszłym roku).Łączne środki klientów Grupy Banku Millennium wyniosły 75 478 mln zł na 31 marca 2019 r., wykazując wzrost o 9.3% w skali roku.Depozyty ogółem wzrosły o 12,1% rocznie do poziomu 66 673 mln zł."Depozyty gospodarstw domowych wyniosły 47.827 mln zł na dzień 31.03.2019 r, po solidnym wzroście o 10,8% rocznie. W ramach tego wolumenu depozytów, rachunki bieżące i oszczędnościowe nadal rosły najszybciej, o 16% rocznie, więc ich udział w depozytach klientów indywidualnych zwiększył się do poziomu 68%. Liczba rachunków bieżących wzrosła o 311 tys. a wszystkich kart płatniczych o 358 tys. w ciągu ostatnich 12 miesięcy" - napisano w raporcie.W tym samym czasie negatywne trendy na polskim rynku kapitałowym spowodowały, że wartość niedepozytowych produktów inwestycyjnych spadła o 8,3% r/r do poziomu 8.805 mln zł na koniec marca 2019 r. W ramach tego salda aktywów, 4 466 mln zł pozostawało w zarządzaniu Millennium TFI, 3.745 mln zł było zarządzane przez podmioty zewnętrzne, a 594 mln zł obejmowało saldo własnych, bankowych papierów wartościowych, uplasowanych u klientów detalicznych (głównie jako instrumenty strukturyzowane), podał też bank.Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: