Bank Millennium nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 rok?

Z rynku

Oddział Banku Millennium
Fot. Bank Millennium

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują o przeznaczeniu części zysku za 2018 r. w wysokości 235,41 mln zł na pokrycie efektów wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (MSSF 9), zaś kwoty 486,89 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 marca.

Zarząd @BankMillennium przedstawia walnemu zgromadzeniu propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2018 r. w kapitałach własnych banku #BankMillennium #dywidenda

“Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Zysk netto Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 722 300 047,72 zł postanawia podzielić i przeznaczyć na:

– pokrycie – w kwocie 235 413 586,56 zł – efektu wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9 ‘Instrumenty finansowe’;

– pozostałą kwotę 486 886 461,16 zł w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” – czytamy w projektach uchwał.

“Uwzględniając stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2019, przedstawione w piśmie z dnia 15 stycznia 2019 r., a uzupełnione parametrami specyficznymi dla banku przekazanymi w piśmie KNF z dnia 18 stycznia 2019 r., i biorąc pod uwagę planowane przejęcie Euro Bank S.A., zarząd banku przedstawia walnemu zgromadzeniu propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2018 r. w kapitałach własnych banku” – czytamy w uzasadnieniu.

Nowy standard MSSF 9

Bank przypomniał, że 1 stycznia 2018 r. zaimplementował nowy standard MSSF 9 regulujący zasady klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych (w szczególności aktywów finansowych), jak również nowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń oraz nowe reguły w procesie szacowania utraty wartości aktywów finansowych.

Zgodnie z zapisami MSSF 9, efekt wynikający z wdrożenia nowych zasad rachunkowości został ujęty w bilansie otwarcia w pozycji kapitały własne banku. W efekcie powyższego zyski zatrzymane banku według stanu na dzień wdrożenia MSSF 9, to jest 1 stycznia 2018 r., zostały pomniejszone o kwotę 235 413 586,56 zł, co wynikało w głównej mierze z przyjęcia nowych zasad szacowania utraty wartości portfela kredytowego i zobowiązań pozabilansowych, podano także.

Czytaj także: Bank Millennium: 760,65 mln zł zysku netto w 2018 roku >>>

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: