Bank Ochrony Środowiska: 180 mln zł zysku netto w 2021 r.

Z rynku

Siedziba BOŚ Banku w Warszawie
By Fermina - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26882867

Zarząd Banku Ochrony Środowiska, specjalizującego się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, przedstawił zaktualizowane założenia strategiczne do 2021 roku. Zgodnie z oczekiwaniami zarządu BOŚ Banku w 2021 roku zysk netto powinien przekroczyć poziom 180 mln zł.

#BOŚBank przedstawił zaktualizowane założenia strategiczne do 2021 r. Zgodnie z oczekiwaniami zarządu w 2021 roku #zysk netto powinien przekroczyć poziom 180 mln zł #banki @BOS__Bank

– Nasze kierunki strategiczne koncentrować się będą w większym stopniu na działaniach w obszarze ekologicznej misji Banku i dalszym umacnianiu pozycji rynkowej w zakresie finansowania przedsięwzięć ekologicznych. Naszą intencją jest stopniowe odchodzenie od dotychczasowej wizji banku uniwersalnego i docelowy powrót do specjalizacji proekologicznej, w której mamy unikalne, wśród instytucji finansowych, doświadczenie i kompetencje. Koncentrujemy się na rozwoju specjalistycznej oferty produktowej w segmencie klienta instytucjonalnego i indywidualnego. Dodatkowo wyróżniać nas będą wysoka jakość obsługi i innowacyjne podejście – mówi Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska. – Biorąc pod uwagę potencjał finansowania przedsięwzięć proekologicznych, programy rządowe wspierające ochronę środowiska oraz prognozowany wzrost nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska zakładamy, że wartość udzielonych przez nas kredytów proekologicznych wzrośnie do 3,3 mld zł w skali roku – dodaje.

Cele biznesowe banku

BOŚ konsekwentnie realizuje cele biznesowe ogłoszone w Ramowej Strategii na lata 2016-2020. Ogłoszone dzisiaj cele biznesowe na 2021 rok, zakładają wzrost ROE do poziomu przekraczającego 7,3% oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do ok. 44%. Zarząd zakłada, że zysk netto przekroczy 180 mln zł w 2021 roku (wartości te nie uwzględniają podatku bankowego).

Misja proekologiczna

Zgodnie ze swoją proekologiczną misją Bank funkcjonuje jako sprawny kanał transmisji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce. W tym obszarze Bank będzie rozwijał współpracę m.in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest większościowym akcjonariuszem Banku. Od początku swojego istnienia do końca 2017 roku Bank udzielił kredytów proekologicznych o łącznej wartości 19,35 mld zł., przy czym w samym 2017 r. łączna wartość umów zawartych w tym obszarze wyniosła 736,9 mln zł. Proekologiczne transakcje w 2017 r.  skierowane były w zdecydowanej większości do przedsiębiorców i były przeznaczone głównie na inwestycje z dziedziny ochrony atmosfery, w tym na realizację przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego budownictwa, efektywności energetycznej, termomodernizacji i modernizacji procesów technologicznych, ale także na inwestycje z dziedzin gospodarki odpadami oraz ochrony wód i gospodarki wodnej. Saldo kredytów proekologicznych Banku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 4,5 mld zł. Udział kredytów na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi obecnie 34,7% całego portfela kredytowego Grupy.

Przewagi konkurencyjne, dzięki którym Bank zamierza skutecznie realizować założone w Strategii cele i na których opiera swój rozwój to:

  • unikalne na rynku kompetencje ekologiczne
  • sprawna obsługa programów w zakresie finansowania ochrony środowiska
  • synergia wynikająca ze współpracy z akcjonariuszami (NFOŚiGW i Lasy Państwowe)

Bank zamierza skoncentrować się na sprzedaży kredytów finansujących cele ekologiczne oraz zwiększeniu roli elektronicznych kanałów dystrybucji. W przypadku oferty dla klientów instytucjonalnych, którzy pozostają ważną grupą dla Banku, celem jest zaoferowanie im również możliwości finansowania bieżącej, operacyjnej działalności klienta.

Znacząca poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej

Grupa BOŚ zamknęła rok 2017 wykazując znaczącą poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej. Zysk netto Grupy za 2017 roku wyniósł 46 mln zł, co stanowi poprawę o przeszło 100 mln zł, wobec 60,1 mln zł straty, którą Grupa wykazała w 2016 roku. Poprawie uległ także wynik na działalności bankowej Grupy, który w 2017 r. wyniósł 597,1 mln zł i był wyższy o 14,5% od wartości osiągniętej rok wcześniej. Jednak najistotniejszy wpływ na poprawę wyników z podstawowej działalności miał wzrost wyniki z tytułu odsetek, który w 2017 r. wyniósł 384,0 mln zł wobec 309,2 mln zł w 2016 roku (wzrost o 24,2%). Wzrost wyniku z tytułu odsetek spowodowany był przede wszystkim obniżeniem kosztów odsetkowych, które zredukowano o 105,9 mln zł (spadek o 27,5%) przy jednoczesny wzroście marży odsetkowej na aktywach ogółem (z poziomu 1,5% w 2016 r. do poziomu 1,9% w 2017 r.). Poprawie uległy także inne wskaźniki działalności i płynności Grupy. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 64,5% na koniec 2017 roku i zmniejszył się o 10,1 p.p. w porównaniu do 2016 roku. Łączny współczynnik kapitałowy był wyższy o 0,78 p.p. i wyniósł 15,06%, utrzymując się tym samym powyżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Współczynnik kapitału Tier 1 był wyższy o 0,37 p.p. i kształtował się na poziomie 11,74%.

Podwyższenie kapitału poprzez emisję do 40 mln akcji

W lutym 2018 roku akcjonariusze podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału poprzez emisję do 40 mln akcji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na intensyfikację akcji kredytowej, zgodnie z misją i strategią Banku, a także na dalsze profilowanie oferty pod kątem finansowania projektów ekologicznych.

21 marca 2018 r. podczas Gali Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele organizowanej przez Parkiet nagrodę dla najlepszego ekonomisty w 2017 r. w imieniu swojego zespołu odebrał Łukasz Tarnawa główny ekonomista BOŚ. Zwycięzca tej kategorii wyłaniany jest na podstawie wyników przesyłanych co miesiąc przez uczestników prognoz dotyczących wszystkich kluczowych wskaźników makroekonomicznych i finansowych publikowanych w kolejnym miesiącu. Nominację w kategorii dom maklerski roku otrzymał też DM BOŚ, który ma za sobą bardzo udany rok i po raz kolejny znalazł się w czołówce brokerów, którzy pozyskują najwięcej nowych klientów. DM BOŚ posiada jedną z najbogatszych ofert dla klientów na rynku i jest liderem zarówno na rynku akcji, instrumentów pochodnych, jak również na rynku forex i w produktach długoterminowego oszczędzania.

Źródło: Informacja prasowa BOŚ Banku

Udostępnij artykuł: