Bank Ochrony Środowiska opublikował wyniki kwartalne

Bankowość

Bank Ochrony Środowiska utrzymuje wysokie zaangażowanie na polu kredytów proekologicznych. Ich udział w portfelu kredytowym BOŚ wynosi blisko 23 proc. Bank aktywny jest też w obszarze finansowania przedsiębiorstw. W porównaniu z I kwartałem minionego roku o 65  proc. wzrosła, w ujęciu wartościowym, sprzedaż kredytów proekologicznych na rzecz klientów korporacyjnych.

Bank Ochrony Środowiska utrzymuje wysokie zaangażowanie na polu kredytów proekologicznych. Ich udział w portfelu kredytowym BOŚ wynosi blisko 23 proc. Bank aktywny jest też w obszarze finansowania przedsiębiorstw. W porównaniu z I kwartałem minionego roku o 65  proc. wzrosła, w ujęciu wartościowym, sprzedaż kredytów proekologicznych na rzecz klientów korporacyjnych.

Grupa BOŚ osiągnęła znaczący wzrost wyników z podstawowej działalności. Wynik z tytułu odsetek Grupy BOŚ po I kwartale sięgnął 74,7 mln zł, co oznacza, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrost o 12,4 proc., natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 26,7 mln zł i był wyższy o 7,6 proc. Wynik z wymiany wyniósł 8,2 mln zł i wzrósł o 63 proc. Suma bilansowa Grupy na koniec pierwszego kwartału 2014 r. wynosiła 19,3 mld zł i była wyższa o 5,0 proc. w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2013 r.  Współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 12,8 proc. Wynik jednostkowy Banku wyniósł ok. 23,6 mln zł. W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 56,5 proc. Wynik Grupy był niższy o 26,8 proc. - finalnie zysk netto na koniec pierwszego kwartału wyniósł ponad 12,2 mln zł.

W trosce o ochronę środowiska

Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2014 r. wynosiło 2,8 mld zł, co stanowiło 22,7 proc. salda kredytów ogółem. Wartość nowo zawartych proekologicznych umów kredytowych w I kwartale br. wyniosła 412,0 mln zł. W zdecydowanej większości kredyty te skierowane były do klientów korporacyjnych (92,2 proc. kwoty kredytów proekologicznych). W porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, sprzedaż kredytów proekologicznych zwiększyła się o 59,1 proc. (największy wzrost uzyskano w kredytach dla klientów detalicznych - o 114,2 proc.).

Zielone programy BOŚ Banku - biznes i edukacja w jednym

BOŚ Bank kontynuuje prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami dedykowanymi klientom detalicznym, które łączą w sobie korzyści ekonomiczne z popularyzacją ekologicznych mikroźródeł energii. Zwieńczeniem tych prac było zaprezentowanie w lutym 2014 r. nowego produktu - BOŚ EKOsystem.

BOŚ EKOsystem dedykowany jest osobom posiadającym oraz budującym domy jednorodzinne. Najnowsze rozwiązanie BOŚ bazuje na wykorzystaniu mikroźródeł OZE i umożliwia radykalne ograniczenie kosztów ogrzewania w domach. Jego koncepcja opiera się o wykraczające daleko poza zwykłe finansowanie podejście Banku do obsługi Klienta. BOŚ EKOsystem łączy w sobie bowiem szereg elementów związanych z doborem odpowiednich instalacji ekologicznych (łącząc w ramach jednego systemu zalety fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła), ich montażem, późniejszym serwisem i oczywiście finansowaniem. Po stronie Klienta jest tylko decyzja o zakupie systemu - pozostałe formalności finalizowane są przez Bank i jego partnerów.

Kredyty dla przedsiębiorców

W I kwartale br. Bank udzielił 750 mln zł nowych kredytów, co stanowi zwiększenie o 56 proc. w ujęciu rok do roku. W obszarze przedsięwzięć proekologicznych, wzrost ten był jeszcze wyższy i sięgnął blisko 65 proc. - było to 380 mln zł nowo udzielonych kredytów. Wart podkreślenia jest też fakt, że dynamiczny wzrost w obszarze kredytów został sfinansowany wyższym poziomem depozytów. Zobowiązania  wobec klientów segmentów:  korporacji i finansów publicznych wzrosły o 23,5 proc. r/r, tj. o około 1,3 mld zł.

Inwestycje w polskich miastach

Wśród wydarzeń istotnych dla całej Grupy BOŚ i zarazem powiązanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem należy także wymienić skuteczne działania Banku prowadzone w ramach Inicjatywy JESSICA. Do końca marca 2014 podpisano już 33 umowy uruchamiające inwestycje, których celem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, przywrócenie ich lokalnym społecznościom, tworzenie nowych miejsc pracy. Warto też przypomnieć, że BOŚ, pełniąc rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Inicjatywy JESSICA, jako pierwszy bank w Europie wykorzystał, w jednym z obsługiwanych regionów  tj. na terenie województwa zachodniopomorskiego, pełną pulę środków przyznanych w ramach Inicjatywy JESSICA.

Rozwój faktoringu w BOŚ

Po bardzo udanym 2013 roku, także w I kwartale br. Bank umocnił swoją pozycję w obszarze faktoringu. Obroty na transakcjach faktoringowych osiągnęły wartość 566 mln zł, co oznacza wzrost o 62 proc. r/r. Pod względem realizowanych obrotów Bank jest na 8 pozycji wśród wszystkich Faktorów zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A.

Udostępnij artykuł: