Bank Ochrony Środowiska przystępuje do Polskiego porozumienia wodorowego

ESG

Bank Ochrony Środowiska został jednym z sygnatariuszy Polskiego porozumienia wodorowego. To pierwsza w Polsce, koordynowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, międzyresortowa inicjatywa skupiająca podmioty publiczne i prywatne wokół rozwoju energetyki wodorowej. Uroczyste podpisanie dokumentu przez wszystkie strony porozumienia nastąpiło 14 października 2021 r. w Warszawie.

Logo BOŚ Banku na budynku siedziby głównej
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Bank Ochrony Środowiska został jednym z sygnatariuszy Polskiego porozumienia wodorowego. To pierwsza w Polsce, koordynowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, międzyresortowa inicjatywa skupiająca podmioty publiczne i prywatne wokół rozwoju energetyki wodorowej. Uroczyste podpisanie dokumentu przez wszystkie strony porozumienia nastąpiło 14 października 2021 r. w Warszawie.

Porozumienie ma stanowić kluczowy instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., w którym określona została lista długofalowych działań na rzecz wdrażania i rozwoju gospodarki wodorowej w naszym kraju. W ramach podpisanego właśnie porozumienia prowadzonych będzie kilkadziesiąt działań realizujących cele strategiczne w obszarach: badania i rozwój (B+R), inwestycje w infrastrukturę, kształcenie i tworzenie wysoko wykwalifikowanego personelu dla całego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, oraz rozwój międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej współpracy.

Inwestycje w odnawialne źródła energii stanowią fundament w dążeniu do osiągnięcia celów europejskiej polityki klimatycznej.

– Wodór stwarza bardzo dobre perspektywy w tym zakresie i należy dołożyć starań, aby w ciągu najbliższych lat był on, zaraz obok energii wiatrowej i słonecznej, istotną częścią zróżnicowanego, przyjaznego środowisku miksu energetycznego Polski. Jest to kierunek, w który Bank Ochrony Środowiska chce się angażować zarówno finansowo, jak i merytorycznie. Stąd z ogromną przyjemnością oraz jednoczesnym poczuciem obowiązku, przystąpiliśmy do Polskiego porozumienia wodorowego – powiedział Wojciech Hann, Prezes Zarządu BOŚ.

Nowe perspektywy przed BOŚ

Przystąpienie do porozumienia otwiera przed BOŚ nowe perspektywy. Bank będzie brał czynny udział we wspieraniu rozwoju technologii wodorowych na rynku krajowym, a także zaangażuje się w prace nad inicjatywami wynikającymi z wdrażania Polskiej Strategii Wodorowej. Ponadto, zostanie jedną z instytucji finansujących i organizujących finansowanie dla perspektywicznych projektów i podmiotów funkcjonujących w obrębie łańcucha dostaw gospodarki wodorowej, a także jego finalnych odbiorców.

Rozwój energetyki opartej o wodór stanowi istotny element przyjętej w tym roku Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Zakłada ona podejmowanie działań na rzecz rozwoju wodoromobilności oraz osiągniecie do 2030 r. zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów innych niż ziemny (w tym wodoru). Z kolei, Strategia Wodorowa UE potwierdza dążenie do wzrostu udziału wodoru w miksie energetycznym UE z obecnych 2% do 14% do 2050 r.

Polska jest piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru.

– Porozumienie ma służyć temu, aby wspólnym wysiłkiem i współpracą na wielu różnych polach – od prowadzenia badań, tworzenia nowych rozwiązań, do budowania infrastruktury, pozycję europejskiego lidera umocnić. My jako Bank Ochrony Środowiska, jesteśmy już w ten proces zaangażowani. Uczestniczyliśmy w grupie roboczej poświęconej wspieraniu procesu dekarbonizacji poprzez przemysłowe zastosowanie wodoru. Ponadto jako instytucja finansowa chcemy aktywnie uczestniczyć w modelowaniu oraz aranżowaniu struktury finansowania, oceny i mitygacji ryzyk wynikających z wdrażania nowych technologii wodorowych. Jesteśmy oczywiście również zainteresowani samym finansowaniem projektów wodorowych, w tym tych polegających na wytwarzaniu wodoru, jak i związanych z rozwojem niskoemisyjnych środków transportu –powiedziała Marzena Koczut, Wiceprezes Zarządu BOŚ.

Polskie porozumienie wodorowe to forum pogłębionej współpracy wynikającej z listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej z 7 lipca 2020 r. Porozumienie stanowi wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Celem jest wsparcie starań w dążeniu do neutralności klimatycznej oraz zwiększanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Jednocześnie porozumienie ma stanowić kluczowy instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., określając listę długofalowych działań, do realizacji których zobowiązują się sygnatariusze dokumentu.

W ramach prac nad porozumieniem, przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego, we współpracy z MKiŚ, zawiązali grupy robocze, które zajęły się m.in. identyfikacją dostępnych i nowych rozwiązań, potrzeb, barier rozwoju oraz oczekiwań społecznych związanych z wdrażaniem gospodarki wodorowej w Polsce. Zaangażowane podmioty opracowały także propozycje działań nakierowanych na stworzenie odpowiedniego otoczenia rynkowego i instytucjonalno-prawnego. Realizacja zapisów porozumienia będzie możliwa dzięki zaangażowaniu środków krajowych, pochodzących zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, przy wsparciu środków europejskich i międzynarodowych.

Udostępnij artykuł: