Bank Pekao: 242,34 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. Pierwsze efekty transformacji cyfrowej

Z rynku

Bank Pekao odnotował 242,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 392,33 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Bank Pekao odnotował 242,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 392,33 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@BankPekaoSA odnotował 242,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 392,33 mln zł zysku rok wcześniej #zysk #BankPekao

"Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku w I kwartale 2019 r. wyniósł 242,3 mln zł i był niższy o 150 mln zł od zysku netto osiągniętego w I kwartale 2018 r., z powodu obciążeń regulacyjnych (wzrostu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków o 228,2 mln zł). Z wyłączeniem obciążeń regulacyjnych grupa kapitałowa Banku Pekao S.A. odnotowałaby wzrost zysku netto o 13,7% r/r, przy zysku operacyjnym netto wyższym o 107,6 mln zł, (tj. 12,3% od zysku operacyjnego netto osiągniętego w I kwartale 2018 r). Wzrost ten wynikał z dalszego rozwoju działalności komercyjnej grupy napędzającej wzrosty zarówno finansowania działalności klientów o 8,5% r/r, jak również zobowiązań wobec klientów o 7% (w tym depozytów detalicznych o 13,2% r/r)" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 300,4 mln zł wobec 1 205,69 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 603,58 mln zł wobec 588,05 mln zł rok wcześniej.

Więcej najnowszych wiadomości o Banku Pekao >>>

Dochody z działalności operacyjnej

"Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w I kwartale 2019 r. wyniosły 1 949,4 mln zł i były wyższe o 5,3% od dochodów osiągniętych w I kwartale 2018 r. przy następujących trendach:

- Wynik z tytułu odsetek, osiągnięty w I kwartale 2019 r. wyniósł 1 300,4 mln zł i był wyższy o 94,7 mln zł tj. 7,9% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2018 r. głównie dzięki wyższym wolumenom, zarówno kredytowym jak i depozytowym oraz wyższej marży,

- Wynik z tytułu prowizji i opłat, osiągnięty w I kwartale 2019 r. wyniósł 603,6 mln zł i był wyższy o 2,6% w porównaniu do I kwartału 2018 r., głównie ze względu na wyższe prowizje związane z działalnością kredytową, kartową oraz z prowizjami z tytułu marży na transakcjach walutowych z klientami,

- Pozostałe dochody wyniosły 45,4 mln zł i były niższe o 12,7 mln zł w porównaniu do I kwartału 2018 r., głównie ze względu na niższe zyski na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży" - czytamy dalej w raporcie.

Zobacz prezentację dotyczącą wyników Banku Pekao za I kwartał 2019 roku >>>

Koszty z działalności operacyjnej

Koszty z działalności operacyjnej w I kwartale 2019 r. wyniosły 858,7 mln zł. Były one wyższe o 7,2 mln zł tj. 0,8% w porównaniu do kosztów osiągniętych w I kwartale 2018 r. głównie z powodu dwukrotnie wyższej składki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami. Z wyłączeniem efektu wzrostu tej składki, koszty z działalności operacyjnej byłyby niższe o 5,4 mln zł tj. 0,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, podał bank.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w I kwartale 2019 r. wyniósł 109,7 mln zł i był niższy o 17,2 mln zł tj. 13,6% niż w analogicznym okresie 2018 r., dzięki wynikowi netto ze sprzedaży portfela wierzytelności w wysokości 19,6 mln zł, wskazano także.

"Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I kwartale 2019 r. wyniosły 393,2 mln zł i były wyższe o 218,9 mln zł niż w I kwartale 2018 r. z powodu wzrostu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Podatek od niektórych instytucji finansowych w I kwartale 2019 r. wyniósł 148,9 mln zł i był wyższy o 10,6 mln zł, tj. 7,7% niż w I kwartale 2018 r. ze względu na wzrost aktywów grupy o 7,6%" - napisano też w materiale.

Wskaźnik zwrotu na średnim kapitale (ROE) wyniósł w I kw. br. 4,2% wobec 6,9% rok wcześniej, a wskaźników zwrotu z aktywów (ROA) - odpowiednio: 0,5% wobec 0,9%. Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) poprawił się w tym okresie do 44% z 46% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 196,64 mld zł

Aktywa razem banku wyniosły 196,64 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 191,09 mld zł na koniec 2018 r.

"Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec marca 2019 r. wyniosły 148 111,5 mln zł i były wyższe o 11 296,6 mln zł tj. 8,3% niż na koniec marca 2018 r. z wolumenami kredytów detalicznych rosnącymi o 10,5% r/r i wolumenami kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi rosnącymi o 6,2% r/r" - napisano w raporcie.

Marża odsetkowa wyniosła w I kw. br. 2,9% wobec 2,8% rok wcześniej.

Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec marca 2019 r. wyniosły 158 102,7 mln zł i były wyższe o 12 527,7 mln zł tj. 8,6% niż na koniec marca 2018 r.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. (d. Pioneer Pekao TFI S.A.) na koniec marca 2019 r. wyniosły 20 033,5 mln zł i były wyższe o 1 283,3 mln zł, tj. 6,8% w porównaniu do końca marca 2018 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 259,32 mln zł wobec 434,73 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Banku Pekao S.A. utrzymywała solidną bazę kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,1% na koniec marca 2019 r.) oraz bezpieczny profil płynnościowy, odzwierciedlony relacją kredytów netto do depozytów w wysokości 90,5%. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy" - podsumowano w raporcie.

Pierwsze efekty transformacji cyfrowej już widoczne w wynikach

Pierwsze efekty zaawansowanej cyfrowej transformacji, realizowanej przez Bank Pekao, są już widoczne w jego wynikach finansowych, poinformował prezes Pekao Michał Krupiński.

"Działalność operacyjna w pierwszym kwartale daje nam silne podstawy, aby 2019 był kolejnym dobrym rokiem dla banku. Jednocześnie jest to okres zaawansowanej cyfrowej transformacji, której efekty będą pozytywne zarówno dla klientów, pracowników, jak i akcjonariuszy. Jej pierwsze efekty są już widoczne w naszych wynikach" - powiedział Krupiński, cytowany w komunikacie.

"Przechodzimy na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, a większość powtarzalnych czynności i procesów jest sukcesywnie automatyzowana" - dodał.

Poprzez zmianę formatów oddziałów, rozwój spersonalizowanych kanałów cyfrowych, uproszczenie procesów w sprzedaży i obsłudze klienta, Pekao realizuje strategię cyfrowej transformacji mającą przynieść wymierne efekty w postaci większej efektywności operacyjnej i wygody dla klientów. W zakresie uproszczenia procesów, transformacja cyfrowa to na przykład skrócenie czasu obsługi i otwieranie konta w 7 min. (zamiast 40 min. w przeszłości) czy zautomatyzowanie 90% decyzji kredytowych pożyczek gotówkowych, podkreślono w komunikacie.

"Bank chce wyznaczać nowe trendy w zakresie cyfryzacji usług bankowych poprzez takie rozwiązania, jak konto na selfie w aplikacji mobilnej dla klientów indywidualnych, a już wkrótce również dla mikroprzedsiębiorców, omnikanałowe rozwiązania czy otwarta platforma finansowania - nowatorskie rozwiązanie dla firm w zakresie finansowania handlu" - czytamy dalej.

Liczba klientów mobilnych Banku Pekao wzrosła o 31% r/r

Liczba klientów mobilnych Banku Pekao wzrosła o 31% r/r do 1,3 mln osób na koniec I kw. 2019 r., podano także.

"Bank Pekao z sukcesami pozyskuje także nowych klientów - liczba nowo otworzonych rachunków wzrosła w ujęciu rocznym o 40%. W ciągu pierwszych trzech miesięcy konto w Pekao otworzyło 113 tys. klientów, co stawia bank w dobrej pozycji do powtórzenia strategicznego celu 400 tys. akwizycji klientów w całym 2019 roku. Największy wzrost (57%) liczby klientów miał miejsce w grupie młodzieży w wieku 13-17 lat, co wpisuje się w strategię pozyskiwania młodych klientów przez bank" - czytamy też w komunikacie.

Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce.

Bank Pekao zakłada wzrost zysku netto w 2019 roku

Bank Pekao zakłada wzrost zysku netto r/r pomimo wyższych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) i kosztów zwolnień grupowych, poinformował prezes Michał Krupiński.

"Spodziewamy się wzrostu zysku netto w tym roku, pomimo faktu, że są spore składki na BFG, jest też one-off czyli porozumienie w zakresie zwolnień grupowych i będziemy musieli wypłacać odszkodowania. Natomiast w dalszym ciągu - biorąc pod uwagę rozwój biznesu - uważamy, że pokażemy bardzo dobre wyniki w tym roku" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.

"Myślę, że będziemy zaskakiwać kwartał po kwartale pod względem przychodów i będziemy widzieli dalsze wzrosty w kluczowych segmentach. Po stronie negatywnych one-off nie spodziewam się więcej" - dodał.

Bank Pekao oczekuje niższych składek na BFG w 2020 r.

Bank Pekao nie widzi zagrożenia dla osiągnięcia celu zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie 12,5% w 2020 r. i oczekuje, że koszty składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w przyszłym roku będą niższe, poinformowali przedstawiciele banku. Bank jest na dobrej drodze do zmniejszenia wskaźnika C/I poniżej 40% na koniec 2020 r.

"Nie widzimy zagrożenia dla celu ROE - uważamy, że ten rok jest wyjątkowy pod względem składki" - powiedział wiceprezes Tomasz Kubiak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że ze względu na połączenia banków, które zostały sfinalizowane w 2018 r., alokacja stawek na kolejny rok będzie brała pod uwagę wyższe bilanse innych banków.

Jak poinformował prezes Michał Krupiński, poziom składki na BFG, wyliczonej dla Pekao na 2019 rok był sporym zaskoczeniem. Łączna składka na BFG wyniosła 393 mln zł.

"Musieliśmy blisko dwa razy więcej zapłacić niż rok temu i więcej niż największy bank. Rozmawiamy z BFG na temat metodologii, staramy się lepiej wyczuć intencję. Natomiast naszym przypuszczeniem jest to, że mieliśmy sporo depozytów korporacyjnych w 2017 r., teraz mamy politykę bycia bardziej selektywnym i ograniczania niektórych depozytów. To powinno nam pomagać w przyszłym roku. Uważamy, że te składki BFG nie powinny być w przyszłym roku tak znaczące" - powiedział Krupiński.

Jak poinformował Kubiak, składki w 2020 roku w sektorze będą rosły, ale bank oczekuje, że zapłaci składkę niższą niż w 2019 r.

"Przez ostatni rok spadaliśmy z udziałem depozytach korporacyjnych. BFG deklarował, że one będą rosły, co determinuje, że łączna składka będzie rosła, ale zakładam, że my w przyszłym roku zapłacimy mniej, niż w tym" - powiedział wiceprezes.

Prezes Pekao poinformował, że bank jest "on track", jeśli chodzi o realizację celów strategicznych.

"Zakładaliśmy dynamikę kosztów poniżej inflacji i tak rzeczywiście jest, celem jest zejście poniżej 40% C/I  [w 2020 r.] - jesteśmy w naszym przekonaniu na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Jeśli chodzi o koszty ryzyka - również idziemy zgodnie z planem. Systematycznie poprawiamy też najważniejszy wskaźnik dla nas - ROE" - powiedział Krupiński.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: