Pekao: 582,11 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. Bank mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków w tym roku

Z rynku

Bank Pekao odnotował 582,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 539,82 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Bank Pekao odnotował 582,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 539,82 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@BankPekaoSA odnotował 582,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 539,82 mln zł zysku rok wcześniej #BankPekao

"Raportowany wynik netto wzrósł w okresie kwiecień-czerwiec o ponad 8% do 582 mln zł z 540 mln zł w II kw. 2018 r. przy wzroście ROE do poziomu 10,1%. Skonsolidowany, powtarzalny zysk netto Banku Pekao w II kw. 2019, po wyłączeniu kosztów BFG oraz rezerwy restrukturyzacyjnej, wzrósł r/r o 11% dzięki dwucyfrowej dynamice dochodów komercyjnych i ciągłej dyscyplinie kosztowej" - czytamy w komunikacie.Bank Pekao podał, że osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu zysku netto, w warunkach porównywalnych, można przypisać konsekwentnej kontroli kosztów.Czytaj także: Bank Pekao udostępnił płatności zbliżeniowe Garmin Pay i Fitbit Pay >>>

"Koszty operacyjne, z wyłączeniem jednorazowej rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia, wzrosły o 1%, znacznie poniżej inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację. Wskaźnik koszty/dochody w całym półroczu spadł o ponad 2 pp. r/r do 42,9%, znacząco przybliżając Pekao do realizacji strategicznego celu na 2020r., czyli wskaźnika C/I poniżej 40%" - czytamy dalej.Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 357,55 mln zł wobec 1 235,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 632,68 mln zł wobec 617,27 mln zł rok wcześniej.

Solidne wyniki operacyjne i dwucyfrowy wzrost powtarzalnego zysku netto

"Drugi kwartał 2019 roku przyniósł kolejny raz z rzędu solidne wyniki operacyjne i dwucyfrowy wzrost powtarzalnego zysku netto, podnosząc nasze RoE do dwucyfrowego poziomu. Co ważne, osiągamy te rezultaty pomimo znacznej koncentracji na trwającej transformacji naszego banku, która obejmuje inwestycje w poprawę efektywności i nowoczesne rozwiązania operacyjne, a także nowe produkty oraz usługi dla naszej rosnącej bazy klientów" – powiedział prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.Aktywa razem banku wyniosły 196,91 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 191,09 mld zł na koniec 2018 r.W I poł. 2019 r. bank miał 824,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 932,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Znaczący wzrost obciążeń regulacyjnych

"W całym półroczu wynik netto obniżył się o 12% do 824 mln zł głównie z powodu znaczącego wzrostu obciążeń regulacyjnych (wzrost składki na BFG). Po wyłączeniu kosztów BFG i restrukturyzacji zatrudnienia, wynik w I półroczu wzrósł o blisko 11% r/r, zgodnie z założeniami zarządu" - czytamy także.Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I półroczu 2019 r. wyniosły 413,6 mln zł i były wyższe o 208,6 mln zł niż r/r z powodu wzrostu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Podatek od niektórych instytucji finansowych w I półroczu 2019 r. wyniósł 297,3 mln zł i był wyższy o 20,4 mln zł, tj. 7,4% niż w I półroczu 2018 r. ze względu na wzrost aktywów Grupy o 7,3%.

Dochody z działalności operacyjnej grupy

Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w I półroczu 2019 r. wyniosły 4 016,8 mln zł i były wyższe o 6,2% r/r od dochodów osiągniętych w I półroczu 2018 r., głównie dzięki przyspieszeniu dynamiki dochodów podstawowych (wzrost o 6,8% r/r). Bank podał, że przyspieszenie to było szczególnie widoczne w dynamice II kwartału 2019 r., kiedy dochody podstawowe wzrosły o 4,5% kw/kw i 7,4% r/r.Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w I półroczu 2019 r. wyniósł 2 657,9 mln zł i był wyższy o 216,7 mln zł tj. 8,9% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2018 r., głównie dzięki wyższym wolumenom, zarówno kredytowym jak i depozytowym oraz wyższej marży. Pozytywna dynamika działalności komercyjnej pozwoliła zniwelować efekt spadku oprocentowania portfela obligacji skarbowych. Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I półroczu 2019 r. wyniósł 1 236,3 mln zł i był wyższy o 31,0 mln zł tj. 2,6% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2018 r., głównie dzięki wyższym prowizjom kredytowych rosnącym o 12,9% r/r, wyższym prowizjom związanym z działalnością kartową oraz wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi z klientami, podano także.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa wzrosła do 2,9% w I poł. 2018 r. wobec 2,8% rok wcześniej."Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w I półroczu 2019 r. wyniósł 286,9 mln zł i był wyższy o 36,0 mln zł tj. 14,3% niż w analogicznym okresie 2018 r. Koszty ryzyka w I półroczu 2019 r. wyniosły 0,38% i były nieznacznie wyższe r/r o 3 pb, zgodne z założeniami strategicznymi odzwierciedlającymi ostrożną politykę zarządzania ryzykiem" - czytamy również.Koszty z działalności operacyjnej w I półroczu 2019 r. wyniosły 1 809,6 mln zł. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych koszty z działalności operacyjnej byłyby wyższe o 1,3% r/r, znacząco poniżej inflacji i pomimo kosztów trwających inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację. Nominalnie koszty były wyższe o 57 mln zł tj. 3,3% w porównaniu do kosztów osiągniętych w I półroczu 2018 r., głównie ze względu na zawiązanie rezerwy restrukturyzacyjnej na zwolnienia grupowe w wysokości 85 mln zł oraz z powodu dwukrotnie wyższej składki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami.Czytaj także: W Banku Pekao założysz konto “na selfie” >>>W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 916,26 mln zł wobec 1 083,87 mln zł zysku rok wcześniej.Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,3% na koniec czerwca 2019 r. wobec 17,4% rok wcześniej.

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 9% r/r w I poł. 2019 r. 

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 151 560,8 mln zł na koniec czerwca i była wyższa o 12 273,2 mln zł tj. 9% w skali roku, podał bank."Wolumeny kredytów detalicznych wzrosły o 10% r/r dzięki dynamicznemu wzrostowi kluczowych produktów: kredytów konsumpcyjnych o 13% r/r i złotowych kredytów hipotecznych o 11% r/r. Wolumeny kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 8% r/r dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw oraz należnościach leasingowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.Bank podał, że w I półroczu kontynuował działania, mające na celu budowanie pozycji lidera na rynku finansowania dóbr konsumpcyjnych. Sprzedaż netto pożyczek gotówkowych w I półroczu 2019 roku wyniosła 2,8 mld zł a wzrost portfela pożyczek gotówkowych wyniósł 12,7% r/r do poziomu 13 mld zł.Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 4,9 mld zł, co przełożyło się na wzrost portfela o 10,6% r/r. Udział Banku w rynku złotowych kredytów mieszkaniowych, pomimo zakończenia rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych" (MdM), utrzymuje się na poziomie około 18% a bank zajmuje pozycję wicelidera.Na koniec czerwca Bank Pekao posiadał 1,4 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, o 21% więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż pożyczek gotówkowych w procesach elektronicznych "na klik" systematycznie wyprzedzała tempo sprzedaży w oddziałach. W II kw. 2019 r. bank udzielił o 22% więcej pożyczek w bankowości mobilnej niż w analogicznym okresie 2018 roku i miały one 37-proc. udział w sprzedaży pożyczek ogółem, podano także.Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec czerwca 2019 r. wyniosły 158 130,3 mln zł i były wyższe o 10 706,7 mln zł tj. 7% niż na koniec czerwca 2018 r., z wolumenami depozytów detalicznych rosnącymi o 13% r/r, których udział w strukturze finansowania zwiększa się systematycznie.W I połowie 2019 roku depozyty klientów indywidualnych w banku wzrosły o 4,3 mld zł. Roczna dynamika wzrostu depozytów klientów indywidualnych wyniosła 12,6% i była wyższa od rynku.Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI na koniec czerwca 2019 r. wyniosły 20 403,1 mln zł i były wyższe o 1 198,1 mln zł, tj. 6% w porównaniu do końca czerwca 2018 r.

500 tys. nowych rachunków w 2019 roku?

Bank Pekao otworzył 208 tys. nowych kont dla klientów indywidualnych w I połowie 2019 r., co oznacza wzrost o 19% w skali roku. Pekao mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków bieżących w całym 2019 r., podał bank."Dzięki wsparciu, jakie daje możliwość otwierania rachunków bieżących na 'selfie' Pekao mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków bieżących już w 2019 r." - podał bank w komunikacie.Strategia banku do 2020 roku zakłada otwieranie co najmniej 400 tys. nowych rachunków rocznie. W kwietniu br. prezes informował, że bank planuje otworzyć w br. kilkadziesiąt tysięcy więcej rachunków niż w 2018 roku.W 2018 roku bank pozyskał 406 tys. rachunków brutto.Czytaj także: Michał Krupiński: Bank Pekao mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków w 2019 r. >>>Pekao podał, że umacnia także wiodącą pozycję wśród banków zorientowanych na pozyskanie młodych klientów. W pierwszej połowie 2019 roku liczba pozyskanych nowych klientów w wieku 13-17 lat była o 50% wyższa w skali roku."Jesteśmy na półmetku naszej trzyletniej strategii i na dobrej drodze do jej realizacji. Nie zamierzamy zwalniać tempa transformacji, utrzymując jednocześnie rygorystyczne podejście do dyscypliny kosztowej. Mamy ambicję stworzyć organizację opartą na kulturze data-centric z dużo lepszym rozumieniem klienta, inspirowanym podejściem globalnych firm technologicznych" - powiedział prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: